کانال تلگرام بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

🔴چه خبر از مجامع 98 شرکتها>جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی/دعوت سهامداران فارس و شکلر به مجمع/ 23 مهر 98

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 13 دقيقه


🔴 چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال98 > مهر98
 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 98 بروزرسانی خواهد شد با ما همراه باشید ...

✅»همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 98:

 

»همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 98:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 98 اینجا کلیک کنید ...
++بیشتربخوانید:>>برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها در سال 97 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: درجلسه معارفه "جم پیلن" چه گذشت؟ جزئیات عرضه اولیه سهام پلی‌پروپیلن جم در بورس تهران
+بیشتربخوانید: خریداران سکه چقدربایدمالیات بدهند؟چه کسانی مشمول قانون مالیات سکه هستند؟+جزئیات بخشنامه
+بیشتربخوانید: چگونه رمز یکبار مصرف بانکی را فعال کنیم؟ عملیاتی شدن طرح«رمز دوم پویا»با نرم‌افزار«راز»و«صاپ»

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 98:
🔹  17 فروردین: شپلی(سالیانه)لغوشد/
🔹  18 فروردین: لسرما(افزایش سرمایه)/
🔹  21 فروردین: ومعادن(افزایش سرمایه)/ غدام-خوراک دام پارس(سالیانه)/ بترانس(سالیانه)/ غبشهر(سالیانه)/ کگل(افزایش سرمایه)/
🔹  24 فروردین: والبر(افزایش سرمایه)/ سرچشمه(افزایش سرمایه)/
🔹  25 فروردین: غچین(سالیانه)تنفس/
🔹  26 فروردین:  برکت(افزایش سرمایه)    
🔹  27 فروردین: ونیکی(سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/ زماهان(سالیانه)/   
🔹  28 فروردین: زپارس(سالیانه)/ فبستم(سالیانه)/ وآتی(سالیانه)/ وسکاب(سالیانه)/ فولاژ(افزایش سرمایه)/ ولشرق(افزایش سرمایه)         
🔹  29 فروردین:  وبهمن (سالیانه)/     
🔹  31 فروردین: بایکا(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سیمرغ (سالیانه)/ کگهر(سالیانه)/ کفپارس(سالیانه)/ شوینده(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ فنرژی(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/ فن آوا (سالیانه)لغوشد/ شپلی(فوق العاده) حدنصاب نرسید/

 

 ✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 98:
🔹  02 اردیبهشت: شلیا(فوق العاده)/
🔹  04 اردیبهشت: کاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ قثابت(سالیانه)حدنصاب نرسید/
🔹  07 اردیبهشت: ثشرق(اساسنامه)/ قاروم (افزایش سرمایه)/
🔹  08 اردیبهشت: غچین(سالیانه)/
🔹  10 اردیبهشت: حاسا(سالیانه)/
🔹  11 اردیبهشت: غپیچک(سالیانه)/
🔹  14 اردیبهشت: زگلدشت(سالیانه)لغوشد/ دشیمی(سالیانه)/ ولیز(سالیانه)/
🔹  15 اردیبهشت: شاملا(سالیانه)/ میدکو(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ زاگرس(سالیانه)/ افرا(سالیانه)/
🔹  16 اردیبهشت: سفاسی(سالیانه)/
🔹  17 اردیبهشت: کتوکا(سالیانه)/ شتوکا(سالیانه)/ سخاش(سالیانه)/ پرداخت(سالیانه)/
🔹  18 اردیبهشت: زبینا(هیات مدیره)/ کاذر (سالیانه)/ سنیر(سالیانه)/
🔹  19 اردیبهشت: شپلی(شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت)/ ولملت(سالیانه)/
🔹  21 اردیبهشت: حتوکا(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ رفاه(سالیانه)/
🔹  22 اردیبهشت: شدوص(سالیانه)/ اعتلا (سالیانه)/ دهدشت(سالیانه)تنفس خورد/
🔹  23 اردیبهشت: توریل(سالیانه)/ سفار (سالیانه)/ سفانو(سالیانه)/ خلنت(سالیانه)/ دتماد(سالیانه)/ دتولید(سالیانه)/
🔹  24 اردیبهشت: غپاذر(سالیانه)/ فولای(سالیانه)حدنصاب نرسید/ غشاذر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ رانفور (سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/ ددام(سالیانه)/
🔹  25 اردیبهشت: ارفع(سالیانه)/ گکوثر(سالیانه)/ سغرب(سالیانه)/ چرخشگر(سالیانه)/ فجر(سالیانه)/ زنگان(سالیانه)/
🔹  28 اردیبهشت: فراور(سالیانه)/ بکهنوج(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ کمرجان(افزایش سرمایه)/ دعبید(افزایش سرمایه)/ 
🔹  29 اردیبهشت: دکیمی(سالیانه)لغوشد/ سخزر(سالیانه)/ وگستر(سالیانه)/ سهگمت(سالیانه)/ اپرداز(سالیانه)/ سرود(سالیانه)لغوشد/ آسامید(تغییر امیدنامه صندوق)/
🔹  30 اردیبهشت: غفارس(سالیانه)/ پلوله(هیات مدیره)/ دلر(سالیانه)/ سیلام(سالیانه)/ سقاین (سالیانه)لغوشد/ زفکا(سالیانه)/ ثنوسا(سالیانه)/ سبجنو(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)/ فنرژی(سالیانه)/
🔹  31 اردیبهشت: وامید(سالیانه)/ زگلدشت(سالیانه)لغوشد/ کفپارس(سالیانه)/ دارو(سالیانه)/ داسوه(سالیانه)لغوشد/ ساذری(سالیانه)/ دروز(سالیانه)/ سصوفی(سالیانه)/ وبوعلی(سالیانه)/ غشان(سالیانه)/ خمحور(سالیانه)/
 

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 98:
🔹  01 خرداد: غگلپا(سالیانه)/ غشصفها(سالیانه)/ دابور(سالیانه)/ فسرب(سالیانه)/ خفنر(سالیانه)/ سبهان(سالیانه+افزایش سرمایه)/ کگهر(فوق العاده)حدنصاب نرسید/ 
🔹  04 خرداد: نطرین(سالیانه)/ غگلستا(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)/ خوساز(سالیانه)لغوشد/ سصوفی(سالیانه)/ وآذر(سالیانه)جدنصاب نرسید/
🔹  05 خرداد: شنفت(سالیانه)/ اخابر(سالیانه)/ سرود(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)لغوشد/
🔹  06 خرداد: قثابت(سالیانه)/
🔹  07 خرداد: مداران(سالیانه)/ قنیشا(سالیانه)/ غشوکو(سالیانه)/ دقاضی(سالیانه)/ لبوتان(سالیانه)/ غمینو(سالیانه)/ دسانکو(سالیانه)/ خوساز(سالیانه)/ سقاین(سالیانه)/ بنیرو(سالیانه)/
🔹  08 خرداد: سیستم(سالیانه)/ کچاد(سالیانه)/ دامین(سالیانه)/ تابا(سالیانه)/ شلرد (سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)/
🔹  09 خرداد: فخاس(سالیانه)/
🔹  11 خرداد: تنوین (سالیانه + افزایش سرمایه)/ دالبر(سالیانه)/ بیمه ما(سالیانه)/ کشرق(سالیانه)حدنصاب نرسید/ فباهنر(سالیانه)/ کرازی (تغییر نام شرکت) / همراه (تفزایش سرمایه)
🔹  12 خرداد: کلوند(سالیانه)/ افرا(سالیانه)/ دزهراوی (سالیانه)/ دجابر(سالیانه)/ وایران(سالیانه)/ قاسم(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)/ قثابت(سالیانه)/
🔹  13 خرداد: خزر(سالیانه)/ غشهد(سالیانه)/ کنور (سالیانه)/ غپینو(سالیانه)/ شرنگی (سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/ زگلدشت(سالیانه)/
🔹  18 خرداد: قشرین(هیات مدیره) / بوعلی(سالیانه)/
🔹  19 خرداد: خمجرکه(سالیانه) / کخاک(سالیانه)/ فخوز(سالیانه)/ غگل (هیات مدیره)/ دشیری(سالیانه)/ فولای(هیات مدیره)/ شکربن(سالیانه)/ پخش(سالیانه)/ بکام(سالیانه)/
🔹  20 خرداد: غدیس(سالیانه)/ کاما(سالیانه)/ وسبحان(سالیانه)/ درازک(سالیانه)/ دبالک(سالیانه)لغوشد/
🔹  21 خرداد: شغدیر(سالیانه)/ وآذر(سالیانه+افزایش سرمایه)/ دتولید(سالیانه)/ کسغدی(سالیانه)/ پکرمان(سالیانه)/
🔹  22 خرداد: واعتبار(هیات مدیره) / دفرا(سالیانه)/ خموتور(سالیانه)/ ختراک(سالیانه)/ داسوه(افزایش سرمایه)/ چکاوه(سالیانه)/ خشرق(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/ شپترو(سالیانه)/ کشرق(سالیانه)/ دسبحا(سالیانه)/
🔹  23 خرداد:  کمنگنز(سالیانه)/ غصینو(سالیانه)/ سمایه(سالیانه)/
🔹  25 خرداد:  رتاپ(سالیانه)/ رکیش(سالیانه)/ اوان(سالیانه)/ فاسمین(سالیانه)/ قصفها(سالیانه)/
🔹  26 خرداد:  دکیمی(سالیانه)/
🔹  27 خرداد:  شبصیر(سالیانه)/ پلوله(سالیانه)/
🔹  28 خرداد:  غمهرا(سالیانه)/ شرانل(سالیانه)/ کوروش(سالیانه)/ کگهر (فوق العاده)/ لخانه(سالیانه)لغوشد/
🔹  29 خرداد:  کطبس(سالیانه)/ کپشیر(سالیانه)/ زدشت(سالیانه)/ کپرور(سالیانه)/ حخزر (سالیانه)/ وتوکا(سالیانه)/ سبدکو(سالیانه)/ فسلیر(سالیانه)/ اعتلا (افزایش سرمایه)/ وملی(سالیانه)/ لخانه(سالیانه)30خرداد/ ولیز(سالیانه)/

+++چگونه بدون کارت بانکی با موبایل پرداخت انجام دهیم؟

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 98:
🔹  01 تیر: کقزوی(سالیانه)/ والبر(سالیانه)/ خدیزل (سالیانه)/ 
🔹  02 تیر: ختور(سالیانه)/ دتولید (سالیانه)/ دبالک (افزایش سرمایه)/ جم پیلن(سالیانه)/ کاسپین(سالیانه)/ 
🔹  03 تیر: خکمک(سالیانه)/ شسینا (سالیانه)/ دفارا (سالیانه)/   
🔹  04 تیر: غنوش(سالیانه)/ دتهران(سالیانه)/
🔹  05 تیر: خریخت(سالیانه)/ خمهر(سالیانه)/ شلعاب(سالیانه)/ دکوثر(سالیانه)/
🔹  06 تیر: ثاباد(سالیانه)/ مادیرا(سالیانه)/
🔹  09 تیر: کگل(سالیانه)/
🔹  10 تیر: وامیر(سالیانه)/ پتایر(سالیانه)/ خاهن(سالیانه)/ برکت (سالیانه)/ شاراک(سالیانه)/ تایرا(سالیانه)/ خگستر(سالیانه)/ شکبیر(سالیانه)/ بمیلا(سالیانه)/ ثاژن(سالیانه)/ کساپا(سالیانه)/
🔹  11 تیر: زنگان(سالیانه)/ شزنگ(سالیانه)/ ومعادن(سالیانه)/ ختوفا(سالیانه)/ ونفت (سالیانه)/ سفارود(سالیانه)/ 
🔹  12 تیر: هرمز(سالیانه)/ زشگزا(سالیانه)/ شفارس(سالیانه)/ کرازی(سالیانه)/ خگستر(سالیانه)/
🔹  13 تیر: بشهاب(سالیانه)/ خودکفا(سالیانه)/ لخزر(سالیانه)/ دبالک(سالیانه)/ دماوند(سالیانه)/
🔹  15 تیر: شفارا(سالیانه)/ تلیسه(سالیانه)/ چدن(سالیانه)/ فولای(سالیانه)/ تمحرکه(سالیانه)/ داوه(سالیانه)/
🔹  16 تیر: مارون(سالیانه)/ اپرداز(سالیانه)/ تکنار (سالیانه)/ شبهرن(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/ ونیرو(سالیانه)/ سخواف(سالیانه)/ قچار(سالیانه)/ فرابورس(سالیانه)/ کپارس(سالیانه)/ مارون(سالیانه)/
🔹  17 تیر:  ذوب(سالیانه)/ کسرا(سالیانه)حدنصاب نرسید/
🔹  18 تیر: تکشا(سالیانه)/ خاهن(سالیانه)/ فمراد(سالیانه)/ حریل (سالیانه)/ قزوین(سالیانه)/ حرهشا (سالیانه)/ زمگسا(سالیانه)/
🔹  19 تیر: کیمیا (سالیانه)/ خنصیر (سالیانه)/ دپارس(سالیانه)/ کرماشا(سالیانه)/ واحصا(سالیانه)/ پترول(فوق العاده)/ دپارس (سالیانه)/ 
🔹  20 تیر:  لابسا(سالیانه)/ قپنتا(سالیانه)/ فجوش(سالیانه)/ ثاباد(سالیانه)/
🔹  22 تیر: خزامیا(سالیانه)/ شفا (سالیانه)/ شفن(سالیانه)/ ولساپا(سالیانه)/
🔹  23 تیر: کروی(سالیانه)/ تکمبا(سالیانه)/ پاکشو(سالیانه+تغییر موضوع فعالیت)/ لپارس(سالیانه)/ آپ(سالیانه)/ پلاسک(سالیانه)/ تکمو(سالیانه)/ شفارا(سالیانه)/ نوری(سالیانه)لغوشد/
🔹  24 تیر:  فاما (سالیانه)/ فملی(سالیانه)/ غسالم(سالیانه)/ کصدف(سالیانه+تغییرمحل شرکت)/ البرز(سالیانه)/ سمگا(سالیانه)/ شسپا(افزایش سرمایه)/ فجام(سالیانه)/ ثعمرا(سالیانه)/ دسینا(سالیانه)/
🔹  25 تیر:  شیراز(سالیانه)/ آسیا(سالیانه)/ ملت(سالیانه)/ کبافق(سالیانه)/ وساپا(سالیانه)/
🔹  26 تیر:  فزرین(سالیانه)/ فولاژ(سالیانه)/ ساراب(سالیانه)/ سدبیر(سالیانه)/ شصفها(سالیانه)/ شخارک(سالیانه)/ سفارود(سالیانه+فوق)/ شپنا(سالیانه)/ لکما(سالیانه)/ شیراز(سالیانه)/ شاملا (افزایش سرمایه)/ سباقر(سالیانه)/ پارس(سالیانه)/ نوین(سالیانه)/ لسرما(سالیانه)/ وبانک(سالیانه)/ وخاور(افزایش سرمایه)/
🔹  27 تیر:  وتوشه(سالیانه)/ وآفری(سالیانه)/ تکمبا(سالیانه)/ ودی(سالیانه)/ شپاس(سالیانه)/ دانا(سالیانه)/ دلقما(سالیانه)/ خپارس(سالیانه)/ بساما(سالیانه)/ غناب(سالیانه)/ شتران(سالیانه)/ مفاخر(سالیانه)/ کترام(سالیانه)/
🔹  29 تیر:  وپخش(سالیانه)/ اوان(افزایش سرمایه)/ دروز(سالیانه)/ فولای(سالیانه)/ غالبر(سالیانه)/ خرینگ(سالیانه)/ چفیبر(سالیانه)/ تمحرکه(سالیانه)/ کساوه(سالیانه)/ مبین(سالیانه)/ بورس(سالیانه)/ کدما(سالیانه)/ کسرا(سالیانه)/ غبهنوش(سالیانه)/ زبینا(سالیانه)/ شخارک(سالانه + افزایش سرمایه)/ قشیر(سالیانه)/ حپترو(سالیانه)/ خلنت(سالیانه)/ شلعاب(سالیانه)/
🔹  30 تیر:  بزاگرس (سالیانه)/ سصفها(سالیانه)/ چکارن(سالیانه)/ فولاد(سالیانه)/ کهرام(سالیانه)/ خکار(سالیانه)/ سرچشمه(سالیانه)/ بسوئیچ(سالیانه)/ حتاید(سالیانه)/ شبندر(سالیانه)/ کاوه(سالیانه)/ غپاک(سالیانه)/ میهن(سالیانه)/ های-وب(سالیانه)/ وپاسار(سالیانه)/ حسینا(سالیانه)/ وبصادر(سالیانه)/ کگاز(سالیانه)/ وانصار(سالیانه)لغوشد/ کحافظ(سالیانه)/ تپکو(سالیانه)/ حسیر(سالیانه)/ شگامرون(سالیانه)/ فاذر(سالیانه)/ دی(سالیانه)لغوشد/ وپست(سالیانه)لغوشد/
🔹  31 تیر: سفارس(سالیانه)/ دتولید (سالیانه)/ خساپا(سالیانه)/ وبملت(سالیانه)/ وسینا(سالیانه)/ حفاری(سالیانه)/ فالوم(سالیانه)/ زکشت(سالیانه)/ غاذر(سالیانه)/ وگردش(سالیانه)/ ومهر(سالیانه) لغوشد/ خبهمن(سالیانه)/ وتجارت(سالیانه)/ کماسه(سالیانه)/ بفجر(سالیانه)/ ورازی(سالیانه)/ ولراز(سالیانه+افزایش سرمایه)/ شسم(سالیانه)/ ونوین(سالیانه)/ وصندوق(سالیانه)/ وپارس(سالیانه)/ شاوان(سالیانه)/ قنقش(سالیانه)/ وملل(سالیانه)/ بمپنا(سالیانه)/ خاور(سالیانه)/ کسیون(سالیانه)/ شبریز(سالیانه)/ شپمچا(سالیانه)/ وشمال(سالیانه)/ فنورد(سالیانه)/ فایرا(سالیانه)/ ستران(سالیانه)/ نبروج(سالیانه)/ تبرک(سالیانه)/ غپونه(سالیانه)/ سکارون(سالیانه)/ وسدید(سالیانه)/ غشهداب(سالیانه)/ حفارس(سالیانه)/ آینده(سالیانه)/ غگرجی(سالیانه)/ وکار(سالیانه)/ شفا(سالیانه)/ بالاس(سالیانه)/ کوثر(سالیانه)/ وبملت(سالیانه)/ خودرو(سالیانه)/ وشهر(سالیانه)/

++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 98 اینجا کلیک کنید ...

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 98:
🔹  01 مرداد: کاسپین(افزایش سرمایه)/ شاملا(افزایش سرمایه)/ 
🔹  02 مرداد: کچینی(فوق العاده)/ 
🔹  05 مرداد: کگل(انتخاب هیات مدیره)/ غچین(افزایش سرمایه)/ 
🔹  06 مرداد: 
🔹  07 مرداد: سهرمز(افزایش سرمایه)/
🔹  08 مرداد: وسدید(سالانه نوبت دوم)/
🔹  09 مرداد: وپترو(سالانه)/
🔹  12 مرداد: کسرام(هیات مدیره)/
🔹  13 مرداد: شتران(افزایش سرمایه)/ وپاسار(سالانه نوبت دوم)/ نبروج(سالانه نوبت دوم)/ پخش(افزایش سرمایه)/ سامان(سالانه نوبت دوم)/ کحافظ(سالانه نوبت دوم)/
🔹  14 مرداد: وپست(سالانه نوبت دوم)/ تبرک(سالانه نوبت دوم)/
🔹  16 مرداد: پارسیان(افزایش سرمایه)/ شصفها(سالانه)
🔹  17 مرداد: حفارس(سالانه نوبت دوم)/
🔹  19 مرداد: حفاری(سالانه نوبت دوم)/ 
🔹  20 مرداد: فالوم(سالانه نوبت دوم)/ پترول(سالانه)/ وسینا(سالانه نوبت دوم)
🔹  26 مرداد: ثفارس(افزایش سرمایه)/ خفناور(سالانه)/
🔹  27 مرداد: ونوین(سالانه نوبت دوم)/ خفولا(سالانه نوبت دوم)
🔹  28 مرداد: خموتور(افزایش سرمایه)/
🔹  30 مرداد: تاپیکو(سالانه) / تیپیکو(سالانه)
🔹  31 مرداد: تاصیکو(سالانه)/ قثابت(فوق العاده/تصويب ماده 129 قانون تجارت)/ رمپنا(سالانه)/ کماسه(سالانه نوبت دوم)

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 98:
🔹  02 شهریور: 
🔹  03 شهریور: وسینا(انتخاب هیات مدیره)لغوشد/ شپلی(انتخاب هیات مدیره)/ تمحرکه(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  04 شهریور: 
🔹  05 شهریور:
🔹  06 شهریور: ثعتما(سالانه)/
🔹  07 شهریور: کپرور(افزایش سرمایه)/ 
🔹  09 شهریور: حاریا(انتخاب هیات مدیره)/ 
🔹  10 شهریور:  فزرین(انتخاب بازرس قانونی)/
🔹  13 شهریور: حتاید(فوق العاده)/
🔹  16 شهریور: بنیرو(انتخاب هیات مدیره)/ قشیر(انتخاب هیات مدیره)/ جم(انتخاب هیات مدیره)/   
🔹  17 شهریور: وسبحان(سالانه)/ وبملت(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  23 شهریور: غبهنوش(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  24 شهریور: ومهر(انتخاب هیات مدیره)/ وقوام(انتخاب هیات مدیره)/ خشرق(انتخاب هیات مدیره)/ اتکای(افزایش سرمایه)/ لوتوس(افزایش سرمایه)/   
🔹  25 شهریور: وشمال(سالانه)/ غشان(فوق العاده)/ وکوثر(انتخاب هیات مدیره)/ وانصار(انتخاب هیات مدیره)حدنصاب نرسید/
🔹  26 شهریور: حکمت (انتخاب هیات مدیره)/
🔹  27 شهریور: حرهشا(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  31 شهریور:  فارس(انتخاب هیات مدیره)/ غفارس(اساسنامه)/

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 98:
🔹  1 مهر: غگز(سالانه)/
🔹  4 مهر: تلیسه(افزایش سرمایه)/
🔹  6 مهر: فباهنر(تغییر محل قانونی شرکت)/
🔹  8 مهر: سفاسی (انتخاب هیات مدیره)/ ارفع(افزایش سرمایه)/
🔹  15 مهر: شتوکا(افزایش سرمایه)/
🔹  16 مهر: کرمان(سالانه)/
🔹  17 مهر: مرقام(انتخاب هیات مدیره)/ شپنا(افزایش سرمایه)/ ختراک(افزایش سرمایه)/
🔹  21 مهر: کهمدا(سالانه)/
🔹  25 مهر:  غدشت(سالانه)/
🔹  28 مهر:  مادیرا(افزایش سرمایه)/ کفراور(سالانه)/
🔹  29 مهر:  شکلر(سالانه)/ فجام(سالانه)/ فارس (سالانه)/
🔹  30 مهر:  وخارزم(سالانه)/ غچین(سالانه)/ ثنور(سالانه)/
🔹  مهر: 

برچسب ها: ,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید