کانال تلگرام بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔴چه خبر از مجامع 98 شرکتها>جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی/دعوت سهامداران چادرملو و کوروش به مجمع/ 1 خرداد98

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 4 دقيقه


🔴 چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال98 > خرداد98
 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 98 بروزرسانی خواهد شد با ما همراه باشید ...

✅»همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 98:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 98 اینجا کلیک کنید ...
++بیشتربخوانید:>>برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها در سال 97 اینجا کلیک کنید ...

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 98:
🔹  17 فروردین: شپلی(سالیانه)لغوشد/
🔹  18 فروردین: لسرما(افزایش سرمایه)/
🔹  21 فروردین: ومعادن(افزایش سرمایه)/ غدام-خوراک دام پارس(سالیانه)/ بترانس(سالیانه)/ غبشهر(سالیانه)/ کگل(افزایش سرمایه)/
🔹  24 فروردین: والبر(افزایش سرمایه)/ سرچشمه(افزایش سرمایه)/
🔹  25 فروردین: غچین(سالیانه)تنفس/
🔹  26 فروردین:  برکت(افزایش سرمایه)    
🔹  27 فروردین: ونیکی(سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/ زماهان(سالیانه)/   
🔹  28 فروردین: زپارس(سالیانه)/ فبستم(سالیانه)/ وآتی(سالیانه)/ وسکاب(سالیانه)/ فولاژ(افزایش سرمایه)/ ولشرق(افزایش سرمایه)         
🔹  29 فروردین:  وبهمن (سالیانه)/     
🔹  31 فروردین: بایکا(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سیمرغ (سالیانه)/ کگهر(سالیانه)/ کفپارس(سالیانه)/ شوینده(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ فنرژی(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/ فن آوا (سالیانه)لغوشد/ شپلی(فوق العاده) حدنصاب نرسید/

 

 ✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 98:
🔹  02 اردیبهشت: شلیا(فوق العاده)/
🔹  04 اردیبهشت: کاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ قثابت(سالیانه)حدنصاب نرسید/
🔹  07 اردیبهشت: ثشرق(اساسنامه)/ قاروم (افزایش سرمایه)/
🔹  08 اردیبهشت: غچین(سالیانه)/
🔹  10 اردیبهشت: حاسا(سالیانه)/
🔹  11 اردیبهشت: غپیچک(سالیانه)/
🔹  14 اردیبهشت: زگلدشت(سالیانه)لغوشد/ دشیمی(سالیانه)/ ولیز(سالیانه)/
🔹  15 اردیبهشت: شاملا(سالیانه)/ میدکو(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ زاگرس(سالیانه)/ افرا(سالیانه)/
🔹  16 اردیبهشت: سفاسی(سالیانه)/
🔹  17 اردیبهشت: کتوکا(سالیانه)/ شتوکا(سالیانه)/ سخاش(سالیانه)/ پرداخت(سالیانه)/
🔹  18 اردیبهشت: زبینا(هیات مدیره)/ کاذر (سالیانه)/ سنیر(سالیانه)/
🔹  19 اردیبهشت: شپلی(شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت)/ ولملت(سالیانه)/
🔹  21 اردیبهشت: حتوکا(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ رفاه(سالیانه)/
🔹  22 اردیبهشت: شدوص(سالیانه)/ اعتلا (سالیانه)/ دهدشت(سالیانه)تنفس خورد/
🔹  23 اردیبهشت: توریل(سالیانه)/ سفار (سالیانه)/ سفانو(سالیانه)/ خلنت(سالیانه)/ دتماد(سالیانه)/ دتولید(سالیانه)/
🔹  24 اردیبهشت: غپاذر(سالیانه)/ فولای(سالیانه)حدنصاب نرسید/ غشاذر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ رانفور (سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/ ددام(سالیانه)/
🔹  25 اردیبهشت: ارفع(سالیانه)/ گکوثر(سالیانه)/ سغرب(سالیانه)/ چرخشگر(سالیانه)/ فجر(سالیانه)/ زنگان(سالیانه)/
🔹  28 اردیبهشت: فراور(سالیانه)/ بکهنوج(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ کمرجان(افزایش سرمایه)/ دعبید(افزایش سرمایه)/ 
🔹  29 اردیبهشت: دکیمی(سالیانه)لغوشد/ سخزر(سالیانه)/ وگستر(سالیانه)/ سهگمت(سالیانه)/ اپرداز(سالیانه)/ سرود(سالیانه)لغوشد/ آسامید(تغییر امیدنامه صندوق)/
🔹  30 اردیبهشت: غفارس(سالیانه)/ پلوله(هیات مدیره)/ دلر(سالیانه)/ سیلام(سالیانه)/ سقاین (سالیانه)لغوشد/ زفکا(سالیانه)/ ثنوسا(سالیانه)/ سبجنو(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)/ فنرژی(سالیانه)/
🔹  31 اردیبهشت: وامید(سالیانه)/ زگلدشت(سالیانه)لغوشد/ کفپارس(سالیانه)/ دارو(سالیانه)/ داسوه(سالیانه)/ ساذری(سالیانه)/ دروز(سالیانه)/ سصوفی(سالیانه)/ وبوعلی(سالیانه)/ غشان(سالیانه)/ خمحور(سالیانه)/
 

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 98:
🔹  01 خرداد: غگلپا(سالیانه)/ غشصفها(سالیانه)/ دابور(سالیانه)/ فسرب(سالیانه)/ خفنر(سالیانه)/ سبهان(سالیانه+افزایش سرمایه)/
🔹  04 خرداد: نطرین(سالیانه)/ غگلستا(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)/ خوساز(سالیانه)لغوشد/ سصوفی(سالیانه)/
🔹  05 خرداد: شنفت(سالیانه)/ اخابر(سالیانه)/ سرود(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/
🔹  06 خرداد: قثابت(سالیانه)/
🔹  07 خرداد: مداران(سالیانه)/ قنیشا(سالیانه)/ غشوکو(سالیانه)/ دقاضی(سالیانه)/ لبوتان(سالیانه)/ غمینو(سالیانه)/ دسانکو(سالیانه)/ خوساز(سالیانه)/ سقاین(سالیانه)/ بنیرو(سالیانه)/
🔹  08 خرداد: سیستم(سالیانه)/ کچاد(سالیانه)/ دامین(سالیانه)/ تابا(سالیانه)/ شلرد (سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)/
🔹  09 خرداد: فخاس(سالیانه)/
🔹  11 خرداد: تنوین (سالیانه + افزایش سرمایه)/ دالبر(سالیانه)/ بیمه ما(سالیانه)/
🔹  12 خرداد: کلوند(سالیانه)/ افرا(سالیانه)/ دزهراوی (سالیانه)/
🔹  13 خرداد: خزر(سالیانه)/ غشهد(سالیانه)/ کنور (سالیانه)/ غپینو(سالیانه)/ شرنگی (سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/
🔹  17 خرداد: قشرین(هیات مدیره) /
🔹  19 خرداد: خمجرکه(سالیانه) / کخاک(سالیانه)/ فخوز(سالیانه)/ غگل (هیات مدیره)/
🔹  20 خرداد: غدیس(سالیانه)/ کاما(سالیانه)/ وسبحان(سالیانه)/
🔹  21 خرداد: کوروش(سالیانه)/ شغدیر(سالیانه)/
🔹  22 خرداد: واعتبار(هیات مدیره) / دفرا(سالیانه)/ خموتور(سالیانه)/ ختراک(سالیانه)/
🔹  25 خرداد:  رتاپ(سالیانه)/
🔹  28 خرداد:  غمهرا(سالیانه)/
🔹  00 خرداد:
🔹  00 خرداد:
🔹  00 خرداد:
🔹  00 خرداد:
🔹  00 خرداد:

برچسب ها: ,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان