کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

🔶چه خبر از مجامع 1400 شرکتها >جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع بورسی وفرابورسی سال 1400/دعوت سهامداران به مجمع/ 22 اردیبهشت

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 4 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1400 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 > اردیبهشت 1400
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1400  زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1400

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 هم بروزرسانی خواهد شد با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 1400 :

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 1400 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 1400 اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 99 اینجا "کلیک" کنید 
 +بیشتربخوانید: رصد لحظه ای بورس 1400 درتایم معاملات در بخش تابلو اعلانات+ جدیدترین خبرها، اتفاقات وشنیده ها

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1400:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1400 وب سایت بورس نگار:
>  15 فروردین: کزمان(افزایش سرمایه)/ دامین(افزایش سرمایه)/
>  16 فروردین: فلات(سالیانه)/
>  17 فروردین: ثبهساز(سالیانه)/ رانفور(افزایش سرمایه)/ غدام(سالیانه)/
>  18 فروردین: شیران(سالیانه)/ ثامید(سالیانه)/ فولای(تصميم گيري در خصوص تعين تکليف شرکت صنايع مفتولکاران يزد)/ زماهان(سالیانه)/
>  22 فروردین: سپ(سالیانه)/ شتوکا(انتخاب هیات مدیره)/
>  23 فروردین: خلنت(انتخاب هیات مدیره)/
>  25 فروردین: وآتی(سالیانه)/ ونیکی(سالیانه)/ قیستو(انتخاب هیات مدیره)/ شوینده(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/ فاذر(افزایش سرمایه)/ خودکفا(افزایش سرمایه)/
>  27 فروردین: ثشاهد(انتخاب حسابرس)/    
>  28 فروردین: وسینا(انتخاب هیات مدیره)/ دسبحان(افزایش سرمایه)/ غویتا(سالیانه)/ وهنر(سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/ درهآور(افزایش سرمایه)/
>  29 فروردین: سیلام(سالیانه)لغوشد/ کفپارس(سالیانه)/ شتهران(سایرموارد)/ قپیرا(افزایش سرمایه)/ خپارس(سالیانه)/ دماوند(افزایش سرمایه)/ دکوثر(افزایش سرمایه)/
>  30 فروردین: غبشهر(سالیانه)/ لپیام(سالیانه)/ وبهمن(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/ بهپاک(سالیانه+افزایش سرمایه)/ بایکا(سالیانه)/
>  31 فروردین: اعتلا(سالیانه)/ کگهر(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/ اجداد(سالیانه)/

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: کی بی سی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  02 اردیبهشت: وتوشه(افزایش سرمایه)/
>  04 اردیبهشت: قچار(سالیانه)/
>  05 اردیبهشت: دپارس(افزایش سرمایه)/ تماوند(افزایش سرمایه)/
>  06 اردیبهشت: پارتا(افزایش سرمایه)/
>  08 اردیبهشت: فاذر(افزایش سرمایه)/ 
>  09 اردیبهشت: بسوئیچ(سالیانه+افزایش سرمایه)/ 
>  11 اردیبهشت: کفپارس(سالیانه)/ سدور(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سرود(سالیانه)/ دیران(افزایش سرمایه)/ ولنوین(سالیانه)/ 
>  12 اردیبهشت: مفاخر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ کی بی سی(سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/
>  13 اردیبهشت: کاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ ساروم(سالیانه)/ شکلر(سالیانه)/
>  15 اردیبهشت: سخاش(سالیانه)/ سقاین(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ حاسا(سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/
>  16 اردیبهشت: شتوکا(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  18 اردیبهشت: سغرب(سالیانه)/ ثاباد(سالیانه)/ غگیلا(سالیانه)/ پرداخت(سالیانه)/ فمراد(سالیانه)/
>  19 اردیبهشت: سصوفی(سالیانه)/ سخزر(سالیانه)/ حتوکا(سالیانه)/
>  20 اردیبهشت: هجرت(سالیانه)لغوشد/ سبجنو(سالیانه)/ چدن(افزایش سرمایه)/ توریل(سالیانه)/ جم_پیلن(سالیانه)/ قپیرا(افزایش سرمایه)/
>  21 اردیبهشت: شاملا(سالیانه)/ ددام(سالیانه)/ رانفور(سالیانه)/ وسپهر(سالیانه)/
>  22 اردیبهشت: سنیر(سالیانه)/ خچرخش(سالیانه)/ اپال(سالیانه)/ غشوکو(سالیانه)/ غمینو(سالیانه)/ دزهراوی(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)لغوشد/
>  25 اردیبهشت: کفرا(سالیانه)/ خساپا(انتخاب هیات مدیره)/
>  26 اردیبهشت: غپاذر(سالیانه)/ دکیمی(سالیانه)/ وبیمه(سالیانه)/ کاذر(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)/ ساوه(سالیانه)/ 
>  27 اردیبهشت: زملارد(سالیانه)/ وبوعلی(سالیانه)/ رتاپ(سالیانه)/ 
>  28 اردیبهشت: آریا(سالیانه)/ سفار(سالیانه)/ وایران(سالیانه)/ ولملت(سالیانه)/ بکهنوج(سالیانه)/
>  29 اردیبهشت: وامید(سالیانه)/ ارفع(سالیانه)/ غفارس(سالیانه)/ سبهان(سالیانه)/ سیلام(سالیانه)/ دالبر(سالیانه)/ قاسم(سالیانه)/ شتوکا(سالیانه)/
>  30 اردیبهشت: سهگمت(سالیانه)/ همراه(سالیانه)/ فروی(سالیانه)/ 
> 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 خرداد: غگلپا(سالیانه)/ شجم(سالیانه)/ تملت(سالیانه)/ فولاد(افزایش سرمایه)/ غپینو(سالیانه)/ قرن(افزایش سرمایه)/
>  02 خرداد: غشصفها(سالیانه)/ میدکو(سالیانه)/
>  03 خرداد: ملت(سالیانه)/ دکیمی(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/
>  04 خرداد: غگلستا(سالیانه)/ فجر(افزایش سرمایه)/
>  05 خرداد: سیدکو(سالیانه)/ افرا(سالیانه)/ مداران(سالیانه)/ دغدشت(افزایش سرمایه)/
>  08 خرداد: غفارس(سالیانه)/ 
>  10 خرداد: خراسان(سالیانه)/
>  11 خرداد: 
>  05 خرداد: سیدکو(سالیانه)/
> 
>  

برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید