کانال تلگرام بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

🔷چه خبر ازمجامع شرکتها؟ >>جدیدترین برنامه زمانبندی برگزاری مجامع96 شرکتهای بورسی وفرابورسی//اعلام زمان مجمع تامین سرمایه امید//28اسفند96

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 12 دقيقه


>> چه خبر از برگزاری مجمع شرکتها؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی //اسفند96
 

 

وب سایت بورس نگار - در فصل برگزاری مجامع شرکتها قرار داریم، این مطلب تا پایان فصل مجامع، با جدیدترین برنامه زمان بندی اعلامی تاریخ برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی بروزرسانی خواهد شد با ما همراه باشید ...

 

++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 98 "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: >> سود سهام پرداختی شرکتها در سال 96 را در "اینجا" مشاهده کنید ...
++بیشتربخوانید:>> جدیدترین تاریخ برگزاری مجامع سال97 شرکتهای بورسی و فرابورسی را اینجا بخوانید...

✅» برنامه زمان بندی مجامع در اردیبهشت 96 :

🔹 11 اردیبهشت: غفارس /
🔹 13 اردیبهشت: کرماشا / غشاذر / دیران /
🔹 23 فروردین: آذرآب//
🔹 17 اردیبهشت: دسبحان(لغوشد) / کاذر / فسرب / 
🔹 18 اردیبهشت: ولملت /
🔹 19 اردیبهشت: توریل /
🔹 20 اردیبهشت: زاگرس / وبوعلی / سخاش / بکهنوج /
🔹 23 اردیبهشت: سنیر / کشرق(لغوشد) / غگلپا / سمایه / شلیا /
🔹 24 اردیبهشت: سقاین / اعتلا / خمحور / 
🔹 25 اردیبهشت: سکرما / زنگان /
🔹 26 اردیبهشت: مبین / کپشیر / سفار / دشیمی / غگلستا / بفجر / وآرین / ولرازی /
🔹 27 اردیبهشت: ساروم / داسوه / غشان / حتوکا /

🔹 30 اردیبهشت: سیلام / زگلدشت / سغرب / دجابر /  

🔹 31 اردیبهشت: وامید / غشصفها / خچرخش / رانفور / اخابر / وسبحان / کی بی سی(اعلام تنفس) /  

 

✅» برنامه زمان بندی مجامع در خردادماه 96 :
🔹 2 خرداد: دزهراوی / سفانو / کفرا / قچار /
🔹 3 خرداد: خراسان / فباهنر / کتوکا / دابور / پسهند / حاریا / کشرق(لغوشد)
🔹 4 خرداد: کپشیر / ثاباد / سجام /
🔹 6 خرداد: دتماد / شاملا / سخوز /
🔹 7 خرداد: آپ(آسان پرداخت پرشین) / کخاک / چکارن / دتولید / وصنعت / 
🔹 8 خرداد: دلر(اکسیر) / دامین / ارفع / سصوفی /
🔹 9 خرداد: سیستم / دسانکو /
🔹 10 خرداد: ختراک / فاسمین / کاما / غپینو / شاراک / 
🔹 13 خرداد: قاسم / کی بی سی(برگزاری مجدد)/
🔹 16 خرداد: دارو / خموتور / چکارن / دکیمی / /
🔹 17 خرداد: کاسپین / ولبهمن / وهور / کلوند / غدیس / خزر / پخش / خشرق /  
🔹 20 خرداد: سیدکو/ ددام / رکیش(لغوشد) /
🔹 21 خرداد: پتایر / پکرمان / دماوند / بیمه ما /
🔹 22 خرداد: حپارسا/ شسینا / خاذین / بصبا / رتکو / دبالک /
🔹 23 خرداد: سدبیر /
🔹 25 خرداد: حکمت /
🔹 27 خرداد: بکام / رکیش /
🔹 29 خرداد: وتوکا / خدیزل / بفجر / تکنو / سفارود /
🔹 30 خرداد: شفارس / ساربیل / کروی / ختوفا / وسنا /
🔹 31 خرداد: کنور / والبر / ثعمرا / تایرا(لغوشد) / کدما / کپارس / پلوله(لغوشد) / شفارا / غگل / تپکو(لغوشد) / شپاس /


✅» برنامه زمان بندی مجامع در تیرماه 96 :
🔹 3 تیر: شرانل / ولیز / فنفت / سهرمز /
🔹 4 تیر: سشمال/
🔹 7 تیر: غصینو/
🔹 8 تیر: همراه(افزایش سرمایه) / غشهداب /
🔹 10 تیر: البرز/ کمرجان /
🔹 11 تیر: بترانس/ برکت / خاذین / بسوئیچ / دفارا / قزوین / نبروج / شلعاب / سنوین / 
🔹 12 تیر: دیران / خکمک /
🔹 13 تیر: فروس /شلعاب / ختور /
🔹 14 تیر: سدبیر/ خکاوه(لغوشد) / سفارود / رتاپ /
🔹 15 تیر: لخزر/
🔹 17 تیر: بمپنا / پلاسک / حخزر / کیمیا /
🔹 18 تیر: تکشا / دکوثر / جم / ونفت / کچاد (+ افزایش سرمایه) / بپاس /   
🔹 19 تیر: خگستر / شپترو / خبهمن(+ افزایش سرمایه) / کساوه / کرازی /
🔹 20 تیر: کطبس / شسپا / فسپا / هپکو /  
🔹 21 تیر: حتاید / آزمایش / فپنتا / هرمز / خگستر /
🔹 22 تیر: لابسا / دلقما (+ افزایش سرمایه) / کپرور / لکما / آپ(افزایش سرمایه) / وبانک /
🔹 24 تیر: پارتا / غمهرا(مهرام) / خکاوه(سایپا دیزل) / خمهر / مارون / فزرین / سنوین / فایرا / دهدشت / ختور / حفاری /
🔹 25 تیر: آتيه داده پرداز (+ افزایش سرمایه)/ بالاس / دتهران / تلیسه / ساراب / فنوال / خزامیا /  
🔹 25 تیر: خلنت / کبافق / کگل / بورس / غشهد / مرجان کار / شلرد / حسینا / دتهران / شپاس /   
🔹 26 تیر: / خکار / تمحرکه / فولاد کاوه جنوب / فاما / خوساز / کساپا / فاذر / آسیا /
🔹 27 تیر: خفناور / پشاهن / فولاژ / حپترو / ولرازی / کهرام / خاهن / ذوب آهن / بانک سامان /
🔹 27 تیر: وساپا (+ افزایش سرمایه) / بیمه پارسیان / بیمه نوین / شبندر / کچینی / وکار / ستران /   
🔹 28 تیر: غسالم / وتوشه / شراز / پدرخش / خنصیر / نتوس / شخارک / ملی مس / وخاور / کسرا / خپارس/
🔹 28 تیر: کمنگنز / وملی / غپاک / شیراز / حسیر(ریل سیر کوثر) / شبهرن / وصندوق / افرا / غبهنوش /
🔹 28 تیر: مفاخر / پاکشو / خاور(ایران خودرو دیزل) / لسرما / فولاد / بیمه سامان / کشرق /
🔹 31 تیر: شتران / بیمه ملت / شپنا / کیسون / شاوان / وسینا / آریان / نمرینو / کحافظ /
🔹 31 تیر: خساپا / شفن / سکارون / وپاسار / غاذر / خودرو / تجار / ودی / زمگسا / تکمبا / چفیبر /
🔹 31 تیر: دسینا / شکف / ومعادن / حریل(ریل پرداز سیر) / فمراد / ونوین / کماسه / کوثر / سصفها /
🔹 31 تیر: شصفها / لپارس/ قشیر / فلوله / شکبیر / دپارس / رمپنا / شبریز / بیمه میهن / شدوص / وشمال /
🔹 31 تیر: وزمین(لغوشد) / ونوین / وبصادر(لغوشد) / وتجارت / وانصار / وملل / وخاور / وسدید / قنقش / وبملت / وپخش /


✅» برنامه زمان بندی مجامع در مردادماه 96 :
🔹 10 مرداد: تمحرکه / دحاوی / تامین سرمایه امید /
🔹 14 مرداد: اتکام / فلوله /
🔹 16 مرداد: سیدکو(افزایش سرمایه) / دسبحان(افزایش سرمایه) / لسرما (هیات مدیره) /
🔹 18 مرداد: فجر /
🔹 19 مرداد: اتکام /
🔹 21 مرداد: رکیش (افزایش سرمایه) / شاملا(هیات مدیره) /غشاذر /
🔹 22 مرداد: شزنگی / فمراد /
🔹 24 مرداد: فالوم /
🔹 29 مرداد: ومهر(بانک مهر اقتصاد)/
🔹 30 مرداد: پارسیان(هیات مدیره) / پارسان(اساسنامه)

 

✅» برنامه زمان بندی مجامع در شهریورماه 96 :
🔹 1 شهریور: اتکام(افزایش سرمایه) /
🔹 11 شهریور: وپترو(سالیانه) / پردیس(افزایش سرمایه)
🔹 12 شهریور: کمرجان(مرجان کار) / آپ(افزایش سرمایه ازمحل سود انباشته)
🔹 20 شهریور: پترول(اساسنامه)/ قنقش(سالیانه)
🔹 21 شهریور: گلتاش(افزایش سرمایه) //پتروجم (هیئت مدیره)/ ونیرو (تغییر موضوع فعالیت و تغییر سال مالی)
🔹 22 شهریور: نمرینو(افزایش سرمایه) //
🔹 23 شهریور: شپلی(سالیانه+قانون141) //
🔹 25 شهریور: تیپیکو(سالیانه) //
🔹 26 شهریور: شفارا(قانون141) //
🔹 27 شهریور: فاذر(سالیانه) // واحیا //
🔹 29 شهریور: کگاز(سالیانه) //

 

✅» برنامه زمان بندی مجامع در مهر 96 :

🔹 3 مهر: تپمپی(سالیانه) //
🔹 15 مهر: فاذر(سالیانه/مجدد)
🔹 15 مهر: کرمان(سالیانه)
🔹 18 مهر: کازرو(سالیانه)
🔹 18 مهر: غالبر(افزایش سرمایه)
🔹 20 مهر: بیمه ملت(هیات مدیره)
🔹 21 مهر: حفارس(سالیانه) / وگردش(عادی و فوق العاده/تغییرسال مالی)
🔹 24 مهر: بیمه ما(افزایش سرمایه) / دقاضی(سالیانه)/
🔹 25 مهر: کرازی(افزایش سرمایه) / تپمپس(سالیانه) /
🔹 26 مهر: ثشاهد(سالیانه) / وخارزم(سالیانه)
🔹 27 مهر: کرمان(سالیانه) / وتوشه(افزایش سرمایه) / غچین(سالیانه) / غدشت(سالیانه)/فولای(سالیانه)
🔹 29 مهر: قجام(سالیانه) / کهمدا(سالیانه)
🔹 30 مهر: فارس(سالیانه و افزایش سرمایه)

 

✅» برنامه زمان بندی مجامع در آبان 96 :
🔹 13 آبان: آرمان(سالیانه) /
 

✅» برنامه زمان بندی مجامع در آذر 96 :

🔹 4 آذر: شخارک(هیات مدیره) /
🔹5 آذر: بموتو(هیات مدیره) / کرمان(افزایش سرمایه)/
🔹7 آذر: کدما(هیات مدیره) لغو شد /
🔹11 آذر: ولساپا(افزایش سرمایه)/ 
🔹13 آذر: ثشاهد(سالیانه)/ 
🔹14 آذر: قاروم(سالیانه)/ سشرق(سالیانه)/
🔹18 آذر: حپارسا(سالیانه)/
🔹19 آذر: سپاها(سالیانه)/ثباغ(سالیانه)/ سدشت(سالیانه)
🔹20 آذر: زگلدشت(هیات مدیره)/
🔹21 آذر: دقاضی(سالیانه)/ثتران(سالیانه)/لغوشد/
🔹22 آذر: فترژی(هیات مدیره) / فسا(افزایش سرمایه) / داراب(افزایش سرمایه) / جهرم(افزایش سرمایه)
🔹23 آذر: کمنگنز(هیات مدیره)
🔹24 آذر: حفارس(هیات مدیره)
🔹25 آذر: کحافظ(سالیانه)
🔹27 آذر: خصدرا(هیات مدیره)
🔹28 آذر: وسرمد(افزایش سرمایه)
🔹29 آذر: کشرق(هیات مدیره)/ چفیبر(افزایش سرمایه) / شلیا(سالیانه)
🔹

✅» برنامه زمان بندی مجامع در دی ماه 96 :
🔹 2 دی: / وساپا(هیات مدیره)
🔹 3 دی: / اخابر(افزایش سرمایه) /لغوشد/
🔹 6 دی: مرقام(سالیانه)/ ثغرب(سالیانه)/ ثنوسا(سالیانه)/
🔹 9 دی: سکرد(سالیانه)/ آ اس پ(سالیانه)/قچار(هیات مدیره)/
🔹 10 دی: ثاصفا(سالیانه)/
🔹 11 دی: بترانس(سالیانه و هیات مدیره)/
🔹 12 دی: کنتورسازی(هیات مدیره)/وتعاون/
🔹 13 دی: بالبر(سالیانه)/ ثرود(سالیانه)/
🔹 16 دی: بیمه تجارت نو(هیات مدیره)/کاذر(افزایش سرمایه)/ بانک سامان(سالیانه)/غفارس/
🔹 17 دی: کهمدا(هیات مدیره)/داسوه(افزایش سرمایه)/وسرمد(هیات مدیره)/
🔹 18 دی: وتجارت(سالیانه)/ کسرام(سالیانه)/ کفپارس / وصندوق(سالیانه)/
🔹 19 دی: مبین(هیات مدیره)/ کشرق(هیات مدیره-لغوشد)/ سقاین(سالیانه)/
🔹 20دی: سایرا (سالیانه)/ پارسان(سالیانه)/
🔹 21 دی: وگردش(سالیانه)/
🔹 22 دی: بکاب(سالیانه)/
🔹 23 دی: چافست(سالیانه)/ حبندر(سالیانه)/
🔹 24 دی: اخابر(افزایش سرمایه)لغوشد / ثشرق(سالیانه)/
🔹 25 دی: ثتران(سالیانه)/ وساخت(سالیانه)/ فلامی(سالیانه)/
🔹 26 دی: قشهد(سالیانه)/ ثالوند(سالیانه)/ کایگچ(سالیانه)/ غگل(سالیانه)/ زمگسا(افزایش سرمایه)/وایرا (سالیانه)/ قنیشا(سالیانه)/
🔹 27 دی: شپارس(سالیانه)/ قشکر(سالیانه)/ قهکمت(سالیانه)/ وتوس(سالیانه)/ ثفارس (سالیانه)/شمواد(سالیانه و فوق العاده)/
🔹 27 دی: شصفها(سالیانه)/بساما (سالیانه)/ ثپردیس (سالیانه)/ ثفارس (سالیانه) /
🔹 28 دی: فاراک(سالیانه) /
🔹 30 دی: ثاژن(سالیانه) / لازما (سالیانه) / وتوصا (سالیانه) / پردیس (سالیانه) / ونیرو(سالیانه) / ثاخت(سالیانه) /
🔹 30 دی: ورنا(سالیانه) / آلومتک(سالیانه) / وآذر(سالیانه) / اتکام(سالیانه) / پخش البرز(افزایش سرمایه) /
🔹


✅» برنامه زمان بندی مجامع در بهمن ماه 96 :
🔹 1 بهمن: کاذر(سالیانه) / بیمه نوین(سالیانه) / تکنو(سالیانه) لغوشد/
🔹 3 بهمن: کروی(هیات مدیره) لغوشد / کشرق(هیات مدیره) /
🔹 4 بهمن: شبندر(هیات مدیره) /
🔹 7 بهمن: بالاس (سالیانه) /
🔹 8 بهمن: تایرا (هیات مدیره)لغوشد / ثنور (افزایش سرمایه) /
🔹 10 بهمن: سدبیر(فوق العاده)/
🔹 11 بهمن: وکار(فوق العاده)/
🔹 14 بهمن: قشرین(سالیانه وفوق العاده)/
🔹 15 بهمن: وبصادر(سالیانه وفوق العاده)/
🔹 16 بهمن: وپارس(سالیانه)/ کی بی سی(تغییر موضوع فعالیت)
🔹 23 بهمن: هپکو(هیات مدیره)/سدبیر(افزایش سرمایه) / غشهداب(افزایش سرمایه) /
🔹 24 بهمن: سهرمز(سالیانه)/ شیران(سالیانه)/پتروبوعلی(افزایش سرمایه) /وتوسم(سالیانه)/بیمه میهن (افزایش سرمایه) / فباهنر(افزایش سرمایه) / 25 بهمن: سمگا (سالیانه و تغییر سال مالی شرکت)
🔹 26 بهمن: وبیمه(هیات مدیره)/ شبهرن(افزایش سرمایه) /
🔹 28 بهمن: چکارن(هیات مدیره)/ شلعاب(افزایش سرمایه) / ولصنم(سالیانه) / ثنور(افزایش سرمایه) /
🔹 29 بهمن: کچینی(شمولیت ماده 141 قانون تجارت)/ ساینا(سالیانه) لغوشد// خپویش(هیات مدیره)
🔹 29 بهمن: وآذر(سالیانه)/چکارن(هیات مدیره)/ شلعاب(افزایش سرمایه) / دانا(افزایش سرمایه) / خکار(مشمولیت ماده 141 قانون تجارت)
🔹 30 بهمن: پاکسان(سالیانه)لغوشد/ لپیام (سالیانه)/

 

✅» برنامه زمان بندی مجامع در اسفند 96 :
🔹 2 اسفند: سکرما(سالیانه) / ارفع(افزایش سرمایه) /
🔹 5 اسفند: وبصادر(هیات مدیره) / وتجارت(هیات مدیره)لغوشد /
🔹 6 اسفند: شگل(سالیانه) /
🔹 8 اسفند: ساربیل(سالیانه) / ساینا (سالیانه) / تپمیس(فوق العاده)/
🔹 9 اسفند: سبزوا(سالیانه) / کیسون(افزایش سرمایه) /هپکو(هیات مدیره)/
🔹 10 اسفند: سبزوا(سالیانه) /
🔹 12 اسفند: شکلر(افزایش سرمایه) / سمازن(سالیانه) /
🔹 13 اسفند: ولپارس(سالیانه) / دعبید (سالیانه) / بانک مرکزی (سالیانه) /
🔹 14 اسفند: دسانکو(افزایش سرمایه) / وصنا(سالیانه) / شاوان(هیات مدیره) /
🔹 15 اسفند:  نیرو(هیات مدیره)/
🔹 16 اسفند: خودرو(هیات مدیره) /
🔹 19 اسفند: دی(فوق العاده) /
🔹 20 اسفند: وکوثر(سالیانه) /
🔹 21 اسفند: وهور(سالیانه) /
🔹 22 اسفند: سشمال(سالیانه) / وارس(سالیانه) / فسا(هیات مدیره) / داراب(هیات مدیره) / جهرم(هیات مدیره) / خشرق(افزایش سرمایه) /
🔹 23 اسفند: وغدیر(سالیانه) / وزمین (سالیانه)/ وصنعت(سالیانه) /
🔹 26 اسفند: امید(سالیانه) / خپویش(هیات مدیره) / قپیرا(سالیانه) / وبهمن(سالیانه) / شبهرن(افزایش سرمایه) /
🔹 26 اسفند: سمایه(سالیانه) /  وپاسار(سالیانه) / لپیام(سالیانه) / شسم(سالیانه) / ولشرق(سالیانه) /
🔹 27 اسفند: وشهر(سالیانه) / آریان(سالیانه) / وسکاپ(سالیانه) /
🔹 28 اسفند: سکارون(سالیانه) / کگل(مجمع افزایش سرمایه) /
🔹

برچسب ها: ,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید