کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔶چه خبر از مجامع 1400 شرکتها>جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی 1400/دعوت سهامداران به مجمع/ 28 اسفند 1400

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 14 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1400 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 >  اسفند 1400
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1400  زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1400

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 هم بروزرسانی خواهد شد با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 1400 :

+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1401 اینجا "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 1400 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 1400 اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 99 اینجا "کلیک" کنید 
 +بیشتربخوانید: رصد لحظه ای بورس 1400 درتایم معاملات در بخش تابلو اعلانات+ جدیدترین خبرها، اتفاقات وشنیده ها

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1400:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1400 وب سایت بورس نگار:
>  15 فروردین: کزمان(افزایش سرمایه)/ دامین(افزایش سرمایه)/
>  16 فروردین: فلات(سالیانه)/
>  17 فروردین: ثبهساز(سالیانه)/ رانفور(افزایش سرمایه)/ غدام(سالیانه)/
>  18 فروردین: شیران(سالیانه)/ ثامید(سالیانه)/ فولای(تصميم گيري در خصوص تعين تکليف شرکت صنايع مفتولکاران يزد)/ زماهان(سالیانه)/
>  22 فروردین: سپ(سالیانه)/ شتوکا(انتخاب هیات مدیره)/
>  23 فروردین: خلنت(انتخاب هیات مدیره)/
>  25 فروردین: وآتی(سالیانه)/ ونیکی(سالیانه)/ قیستو(انتخاب هیات مدیره)/ شوینده(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/ فاذر(افزایش سرمایه)/ خودکفا(افزایش سرمایه)/
>  27 فروردین: ثشاهد(انتخاب حسابرس)/    
>  28 فروردین: وسینا(انتخاب هیات مدیره)/ دسبحان(افزایش سرمایه)/ غویتا(سالیانه)/ وهنر(سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/ درهآور(افزایش سرمایه)/
>  29 فروردین: سیلام(سالیانه)لغوشد/ کفپارس(سالیانه)/ شتهران(سایرموارد)/ قپیرا(افزایش سرمایه)/ خپارس(سالیانه)/ دماوند(افزایش سرمایه)/ دکوثر(افزایش سرمایه)/
>  30 فروردین: غبشهر(سالیانه)/ لپیام(سالیانه)/ وبهمن(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/ بهپاک(سالیانه+افزایش سرمایه)/ بایکا(سالیانه)/
>  31 فروردین: اعتلا(سالیانه)/ کگهر(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/ اجداد(سالیانه)/

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: کی بی سی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  02 اردیبهشت: وتوشه(افزایش سرمایه)/
>  04 اردیبهشت: قچار(سالیانه)/
>  05 اردیبهشت: دپارس(افزایش سرمایه)/ تماوند(افزایش سرمایه)/
>  06 اردیبهشت: پارتا(افزایش سرمایه)/
>  08 اردیبهشت: فاذر(افزایش سرمایه)/ 
>  09 اردیبهشت: بسوئیچ(سالیانه)/ 
>  11 اردیبهشت: کفپارس(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ سرود(سالیانه)/ دیران(افزایش سرمایه)/ ولنوین(سالیانه)/ 
>  12 اردیبهشت: مفاخر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ کی بی سی(سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/
>  13 اردیبهشت: کاذر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ شکلر(سالیانه)/
>  15 اردیبهشت: سخاش(سالیانه)/ سقاین(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ حاسا(سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/
>  16 اردیبهشت: شتوکا(سالیانه)/
>  18 اردیبهشت: سغرب(سالیانه)/
>  20 اردیبهشت: هجرت(سالیانه)/ سبجنو(سالیانه)/ چدن(افزایش سرمایه)/
>  21 اردیبهشت: شاملا(سالیانه)/
>  22 اردیبهشت: سنیر(سالیانه)/
>  26 اردیبهشت: غپاذر(سالیانه)/
>  28 اردیبهشت: آریا(سالیانه)/ 
>  29 اردیبهشت: وامید(سالیانه)/ ارفع(سالیانه)/
>  31 خرداد: شفا(سالیانه)/ 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 1400 وب سایت بورس نگار:
>  09 مرداد: سیستم(افزایش سرمایه)/ درازی(تغيير بند 31 اساسنامه بر اساس مصوبه جديد سازمان بورس)/
>  11 مرداد: فولاد(سالیانه)/
>  12 مرداد: کنور(افزایش سرمایه)/
>  17 مرداد: چکارن(سالیانه)/ 
>  18 مرداد: تیپیکو(سالیانه)/
>  20 مرداد: پترول(سالیانه)/ آریان(سالیانه)/ تاصیکو(سالیانه)/
>  24 مرداد: ولیز(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ پدرخش(سالیانه)/
>  30 مرداد: وسنا(سالیانه)/ دحاوی(سالیانه)/ فوکا(سالیانه)/
>  31 مرداد: شنفت(افزایش سرمایه)/ رمپنا (سالیانه)لغوشد/ وصندوق(افزایش سرمایه)/ حپترو(سالیانه)/ فن_آوا(سالیانه)/ فزرین(سالیانه)لغوشد/ تپکو(سالیانه)لغوشد/ تاپیکو(سالیانه)/ وگردش(سالیانه)/ تاپیکو(سالیانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 شهریور: غصینو(افزایش سرمایه)/
>  02 شهریور: وتوشه(افزایش سرمایه)/
>  03 شهریور: زفکا(سالیانه)/ اتکای(افزایش سرمایه)/ وآیند(فوق العاده)/ دبالک(افزایش سرمایه)/ قهکمت(افزایش سرمایه)/
>  06 شهریور: قچار(سالیانه)/
>  07 شهریور: اتکای(افزایش سرمایه)/ نبروج(سالانه)/
>  10 شهریور: ولیز(افزایش سرمایه)/
>  11 شهریور: خفناور(سالیانه)/
>  13 شهریور: اتکام(افزایش سرمایه)/ ثعمرا(سالیانه)/ فسپا(افزایش سرمایه)/اخابر(فوق العاده)/
>  14 شهریور: اخابر(تصميم در خصوص دستورالعمل نحوه تنظيم هزينه ماهانه تلفن ثابت)/
>  15 شهریور: حکشتی(سالیانه)/ حفاری(سالیانه)لغوشد/
>  17 شهریور: میهن(انتخاب هیات مدیره)/
>  18 شهریور: وگردش(انتخاب هیات مدیره)/
>  20 شهریور: سمگا(افزایش سرمایه)/ صبا(سالیانه)/ بنیرو(انتخاب هیات مدیره)/
>  21 شهریور: تپکو(سالیانه)/
>  22 شهریور: سلیم(سالیانه)/
>  23 شهریور: قبیستو(سالیانه)/ 
>  24 شهریور: فزرین(سالیانه + تغییر موضوع فعالیت)/ 
>  27 شهریور: کاما(افزایش سرمایه)/ 
>  29 شهریور: شستان(سالیانه)/ 
>  30 شهریور: رانفور(افزایش سرمایه)/ شدوص(افزایش سرمایه)/ 
>  31 شهریور: تکادو(سالیانه)/ وصندوق(افزایش سرمایه)لغوشد/ حکشتی(سالیانه)لغوشد/ وشهر(سالیانه)/ 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 مهر: زفکا(سالیانه)/
>  03 مهر: غزر(افزایش سرمایه)/ لوتوس(افزایش سرمایه)/
>  04 مهر: میهن(انتخاب هیات مدیره)/ ومدیر(انتخاب هیات مدیره)/
>  07 مهر: حتاید(افزایش سرمایه + انتخاب هیات مدیره)/
>  08 مهر: قشیر(افزایش سرمایه)/
>  10 مهر: ورنا(افزایش سرمایه)/ زقیام(افزایش سرمایه)/
>  11 مهر: ورنا(سالیانه)/ 
>  12 مهر: واعتبار(سالیانه)/ وسبحان(سالیانه)/ رکیش(تغییر سال مالی شرکت)/
>  14 مهر: رمپنا (سالیانه)/
>  17 مهر: حکشتی(سالیانه)/ خکار(افزایش سرمایه)/ 
>  18 مهر: شتران(افزایش سرمایه)/ وخارزم(سالیانه)/ فارس(سالانه)تنفس ولغوشد
>  19 مهر: قشرین(افزایش سرمایه)/ کپارس(افزایش سرمایه)لغوشد/ سفارس(انتخاب هیات مدیره:تصميم گيري در خصوص تغيير اساسنامه)/ ومدیر(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  21 مهر: خودکفا(افزایش سرمایه)/ 
>  24 مهر: قشیر(افزایش سرمایه)/
>  25 مهر: کهمدا(سالیانه)/ برکت(افزایش سرمایه)/
>  26 مهر: بایکا(سالیانه)/ 
>  27 مهر: واحیا(سالیانه)/ تپمپی(سالیانه)/ شستا(سالانه)/ شجهرم(سالانه)/ دسانکو(تغییر سال مالی شرکت)/ پلاست(افزایش سرمایه)/ ثشاهد(سالانه)/
>  28 مهر: اعتلا(افزایش سرمایه)/ شسم(انتخاب هیات مدیره)/ دی(سالانه)لغوشد/ پکویر(افزایش سرمایه)/ غچین(سالانه)/ کگاز(سالانه)/ آسیاتک(افزایش سرمایه)
>  29 مهر: (افزایش سرمایه)/ غدشت(انتخاب هیات مدیره)/ 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آبان 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 آبان: غنوش(افزایش سرمایه)/ بفجر(افزایش سرمایه)/ کدما(سالیانه)/
>  05 آبان: شسینا(افزایش سرمایه)/ ختراک(افزایش سرمایه)/ خموتور(افزایش سرمایه)/
>  06 آبان: حفاری(سالیانه)/
>  08 آبان: ومهان(افزایش سرمایه)/ بکام(افزایش سرمایه)/ 
>  10 آبان: پیزد(انتخاب هیات مدیره)/ شفن(افزایش سرمایه)/ بپاس(افزایش سرمایه)/ ثالوند(افزایش سرمایه)/
>  13 آبان: کپارس(افزایش سرمایه)/
>  15 آبان: پردیس(افزایش سرمایه)/ سنیر(افزایش سرمایه)/
>  16 آبان: فخوز(افزایش سرمایه)/ خاور(افزایش سرمایه)/ 
>  17 آبان: غنوش(افزایش سرمایه)/ کیسون(افزایش سرمایه)/ زپارس(افزایش سرمایه)/ ولملت(افزایش سرمایه)/ خاور(افزایش سرمایه)/
>  18 آبان: وثنو(سالیانه)/ 
>  19 آبان: شتوکا(افزایش سرمایه)/ 
>  20 آبان: قتربت(سالیانه)/ کویر(افزایش سرمایه)/ 
>  22 آبان:  قپیرا(سالیانه)/ غمارگ(افزایش سرمایه)/ 
>  25 آبان: قمرو(سالیانه)/ 
>  26 آبان: شپنا(افزایش سرمایه)/ فسرب(افزایش سرمایه)/ سکرد(سالیانه)/ 
>  27 آبان: قلرست(سالیانه)/ 
>  29 آبان: قثابت(سالیانه)/ سشرق(سالیانه)/
>  30 آبان: غبشهر(افزایش سرمایه)/ وملل(سالیانه)/ شدوص(افزایش سرمایه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آذر 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 آذر: کرمان(افزایش سرمایه)/ وبشهر(افزایش سرمایه)/ وصندوق(افزایش سرمایه)/ شفا(افزایش سرمایه)/
>  02 آذر: فملی(افزایش سرمایه)/
>  03 آذر: کمرجان(افزایش سرمایه)/ 
>  06 آذر: سپاها(سالیانه)/ تملت(افزایش سرمایه)/ حپارسا(سالیانه)/ 
>  07 آذر: شاملا(افزایش سرمایه)/
>  08 آذر: وجامی(افزایش سرمایه)/
>  10 آذر: وصنعت(سالیانه)/ ولساپا(افزایش سرمایه)/
>  13 آذر: بگیلان(سالیانه)/ جهرم(افزایش سرمایه)/ داراب(افزایش سرمایه)/ فسا(افزایش سرمایه)/ 
>  14 آذر: غپینو(افزایش سرمایه)/
>  15 آذر: خبنیان(افزایش سرمایه)/ ما(افزایش سرمایه)/ اوان(افزایش سرمایه)/
>  17 آذر: شجم(سالیانه)/ واحیا(افزایش سرمایه)/ خریخت(افزایش سرمایه)/
>  20 آذر: کخاک(افزایش سرمایه)/ بخاور(افزایش سرمایه)/ ثنوسا(سالیانه)
>  21 آذر: کفرا(افزایش سرمایه)/ قنیشا(سالیانه)/ بموتو(سالیانه)/ 
>  22 آذر: وجامی(افزایش سرمایه)/ وثوق(افزایش سرمایه)/
>  23 آذر: تمحرکه(سالیانه)/ وپست(افزایش سرمایه)/
>  24 آذر: پدرخش(افزایش سرمایه)/
>  27 آذر: قثابت(سالیانه)/
>  28 آذر: دلقما(افزایش سرمایه)/ زملارد(افزایش سرمایه)/ وسبحان(افزایش سرمایه)/ واعتبار(افزایش سرمایه)/ خریخت(افزایش سرمایه)/ تماوند(سالیانه)/ وصنا(افزایش سرمایه)/ ثغرب(سالیانه)/
>  29 آذر: وسگیلا(سالیانه)/
>  30 آذر: کسرام(سالیانه)/ قشکر(سالیانه)/ شلیا(سالیانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در دی 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 دی: غگرجی(افزایش سرمایه)/
>  04 دی: ثنوسا(سالیانه)/ 
>  05 دی: پارس(انتخاب اعضای هیات مدیره)/ درازک(افزایش سرمایه)/ سباقر(سالیانه)/
>  06 دی: شپدیس(سالیانه)/
>  08 دی: ثباغ(سالیانه)/ نیرو(افزایش سرمایه)/ پدرخش(افزایش سرمایه)/
>  11 دی: تمحرکه(سالیانه)/ آ_س_پ(سالیانه)/
>  12 دی: وتوصا(سالیانه)/ ثپردیس(سالیانه)لغوشد/ دسبحان(افزایش سرمایه)/ شستا(افزایش سرمایه)/ 
>  13 دی: وثوق(افزایش سرمایه)/
>  14 دی: ثشرق(سالیانه)/ شلیا(سالیانه)/
>  15 دی: کمنگنز(افزایش سرمایه)/ وتوس(افزایش سرمایه)/ قهکمت(سالیانه)/ 
>  18 دی: آبادا(افزایش سرمایه)/ غدشت(سالیانه)/ شکلر(سالیانه)/
>  19 دی: فلامی(سالیانه)/ وپاسار(افزایش سرمایه)/ معیار(سالیانه)/ مرقام(سالیانه)/ فولای(افزایش سرمایه)/
>  20 دی: خبازرس(سالیانه)/ وشمال(سالیانه)/
>  21 دی: ثپردیس(سالیانه)/
>  22 دی: فاراک(سالیانه)/ 
>  25 دی: سامان(افزایش سرمایه)/ امید(افزایش سرمایه)/
>  26 دی: آریا(افزایش سرمایه)/ ثتران(سالیانه)/
>  27 دی: سرچشمه(افزایش سرمایه)/ ثقزوی(سالیانه)/
>  28 دی: امین(سالیانه)/ فولاژ(افزایش سرمایه)/ سبزوا(سالیانه)/ ثالوند(سالیانه)/ ورنا(سالیانه)/ وبیمه(سالیانه)/ ضپارس(سالیانه)/ قجام(سالیانه)/ ثفارس(سالیانه)/ شپارس(سالیانه)/
>  29 دی: ثاخت(سالیانه)/ قشهد(سالیانه)/ چافست(سالیانه)/ وایرا(سالیانه)/ غگل(سالیانه)لغوشد/ ثامان(سالیانه)/ گکیش(سالیانه)/ ثاصفا(سالیانه)/ ثرود(سالیانه)/ نیرو(سالیانه)/ دانا(افزایش سرمایه)/ کایتا(سالیانه)/ بکاب(سالیانه)/ سایرا(سالیانه)/ وثوق(افزایش سرمایه)/ پارسان(سالیانه)/ ثزاگرس(سالیانه)/ وبرق(سالیانه)/ سپ(افزایش سرمایه)/ 
>  30 دی: ثنظام(سالیانه)/ قیستو(سالیانه)/ کی_بی_سی(افزایش سرمایه)/ اتکام(سالیانه)/ وساخت(سالیانه)/ مرقام(سالیانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در بهمن 1400 وب سایت بورس نگار:
>  02 بهمن: بساما(افزایش سرمایه)/ کزغال(افزایش سرمایه)/
>  03 بهمن: مدیریت(سالیانه)/ دالبر(افزایش سرمایه)/ 
>  04 بهمن: کطبس(افزایش سرمایه)/
>  05 بهمن: وساپا(افزایش سرمایه)/
>  07 بهمن: لابسا(افزایش سرمایه)/ 
>  09 بهمن: تنوین(افزایش سرمایه)/
>  10 بهمن: پیزد(افزایش سرمایه)/ کسرا(افزایش سرمایه)/ خدیزل(افزایش سرمایه)/ ثفارس(سالانه)/ سپید(افزایش سرمایه)/
>  11 بهمن: وشمال(سالانه)/ ثالوند(سالانه)/
>  12 بهمن:
>  13 بهمن: غگل(سالانه)/
>  14 بهمن:
>  16 بهمن: قیستو(سالیانه)/ آریان(افزایش سرمایه)/
>  17 بهمن: وارس(سالیانه)/
>  18 بهمن: فاما(افزایش سرمایه)/ گوهران(سالیانه)/
>  19 بهمن: سبزوا(سالیانه)/
>  20 بهمن: ثامان(سالیانه)/ وشمال(سالیانه)/
>  23 بهمن: وپویا(افزایش سرمایه)/
>  24 بهمن: غدام(افزایش سرمایه)/ خلنت(افزایش سرمایه)/
25 بهمن: تاپکیش(سالانه)/ وصنعت(افزایش سرمایه)/
>  27 بهمن: 
>  30 بهمن: لازما(سالیانه)لغوشد/ وساخت(سالیانه)/ ولقمان(سالیانه)لغوشد/ فسبزوار(سالیانه)/ وسکاب(سالیانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اسفند 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 اسفند: ولبهمن(افزایش سرمایه)/ 
>  02 اسفند: کگل(افزایش سرمایه)/ وحکمت(افزایش سرمایه)/
>  03 اسفند: ثقزوی(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)/ امید(سالیانه)/
>  04 اسفند: کچاد(افزایش سرمایه)/ داوه(افزایش سرمایه)/
>  07 اسفند: شگل(سالانه)/
>  08 اسفند: غدانه(سالانه)/
>  09 اسفند: کیمیا(افزایش سرمایه)لغوشد/ فگستر(افزایش سرمایه)/
>  10 اسفند: 
>  11 اسفند:  پکویر(سالانه)/ وتوسم(سالانه + افزایش سرمایه)/
14 اسفند:  شپاکسا(سالانه + افزایش سرمایه)/ فسبزوار(سالانه)/ 
>  15 اسفند: دعبید(سالانه)/ وسرمد(افزایش سرمایه)/ غاذر(سالانه)لغوشد
>  16 اسفند: سبزوا(سالانه)/
>  17 اسفند: شاوان(فوق العاده: بمنظور تأسيس شرکت جديد براي احداث پتروپالايشگاه 150 هزار بشکه اي)/ دتهران(سالانه)لغوشد/
>  18 اسفند: ومدیر(سالانه)/ سنوین(سالانه)/
>  19 اسفند: شراز(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  21 اسفند: سشمال(سالانه)/ سکرما(سالانه + افزایش سرمایه)/ شمواد(سالانه)/ بموتو(افزایش سرمایه)/ ولپارس(سالانه)/
>  22 اسفند: شبریز(افزایش سرمایه)لغوشد/ خکار(افزایش سرمایه)/ فارس(افزایش سرمایه)/ سخاش(سالانه)لغوشد/ تکمبا(سالانه)لغوشد/
>  23 اسفند: وغدیر(سالانه)/ پارس(افزایش سرمایه)/
>  24 اسفند: قنیشا(افزایش سرمایه)/ شکربن(افزایش سرمایه)/ سپ(سالانه)لغوشد
>  25 اسفند: پردیس(سالانه)/ وهور(سالانه) / شیران(سالانه)/
>  26 اسفند: بهپاک(سالانه)/ 
>  28 اسفند: وصنا(سالانه)لغوشد/ فاهواز(سالانه)/ وملل(سالانه)/ غویتا(سالانه)/

 

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 1400 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 1400 اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...

 

+ در مجمع «سپ» چه گذشت؟ جزئیات مجمع 1400 پرداخت الكترونيك سامان کیش را اینجا بخوانید
+ در مجمع 1400 ایران خودرو و سایپا چه گذشت؟ برای جرئیات کامل مجمع خساپا و خودرو "کلیک" کنید
+ در مجمع 1400 فولاد مبارکه چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع فولاد مبارکه را اینجا بخوانید
+ در مجمع شستا 1400 چه گذشت؟ افزایش سرمایه جذاب #شستا: جزئیات کامل مجمع #شستا را اینجا بخوانید
+ در مجمع هلدینگ خلیج فارس  چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #فارس را اینجا بخوانید
برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان