کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔴چه خبر از مجامع 1403 شرکتها؛ جدیدترین برنامه برگزاری همه مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی 1403 /دعوت سهامداران به مجمع/ 5 خرداد 1403

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 7 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1403 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی تاریخ برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1403 > خرداد 1403
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1403  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1403  
>> رصد لحظه ای بورس  "کلیک" کنید 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه تاریخ و زمان برگزاری مجامع سال 1403 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه تقسیم سود و ...) برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1403 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1403 هم با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1403 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه تقسیم سود و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1403 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1403 هم با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 همه مجامع_شرکتهای_بورسی_1403  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1403

>> همه مجامع بورسی و فرابورسی سال 1403 :

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1403+زمان و چگونگی واریز آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: چه خبر از افزایش سرمایه های جدید و در دست اقدام شرکتهای بورسی در سال 1403؛ "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1402+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+ چرا دلار گران میشود؟ سقف قیمت دلار کجاست؟ بررسی روند قیمت دلار آزاد ونیمایی...

 

 جدیدترین برنامه زمانبندی همه مجامع_شرکتهای_بورسی_1403  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1403

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1403 در وب سایت بورس نگار:

>>توجه: جهت تسریع در یافتن نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع همه شرکتها در فروردین 1403 در وب سایت بورس نگار:
>  06 فروردین: ونوین(هیئت‌مدیره)/
>  15 فروردین: ومشان(اساسنامه)/ دکیمی(سالانه)/
>  18 فروردین: وصنا(اساسنامه+سالانه)/ سکرما(سالانه)/
>  19 فروردین: توسن(سالانه)/
>  20 فروردین: ثباغ(سالانه)/ تلیسه(هیئت‌مدیره)/ سشمال(سالانه)/ آردینه(افزایش سرمایه)/ ولغدر(سالانه)/
>  25 فروردین: ساروج(سالانه)/ 
>  26 فروردین: وآتی(سالانه)/ آرمان(اساسنامه)/ رکیش(سالانه)/ غگلپا(سالانه)/ آریا(سالانه)/ اعتلا(سالانه+افزایش سرمایه)/ دروز(هیئت‌مدیره)/ کتوسعه(سالانه)/ پی_پاد(سالانه+هیئت‌مدیره)/
>  27 فروردین: ثامید(سالانه)/ بمولد(سالانه)/ غشصفا(سالانه)/
>  28 فروردین: غگلستا(سالانه)/ کفپارس(سالانه)حدنصاب نرسید/ زملارد(افزایش سرمایه)/ وغدیر(سالانه)/ ولملت(سالانه)لغوشد/
>  29 فروردین: بمپنا(سالانه)/ ثبهساز(سالانه)لغوشد/ امید(سالانه)/ فبستم(سالانه)/ وبهمن(سالانه+افزایش سرمایه)/ وملت(سالانه)/ بایکا(سالانه)/ ومدیر(سالانه)/ فصبا(سالانه)/ غمارگ(سالانه)/ ولملت(سالانه)/ مفاخر(سالانه)/ دیران(سالانه)/ وفردا(سالانه)/ ونیکی(سالانه)/غدام(هیئت‌مدیره)لغوشد/ دريشمک(سالانه)لغوشد/
>  30 فروردین: غویتا(سالانه)/ شپلی(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)/ وآفر(سالانه)/ فلات(سالانه)تنفس/ زپارس(سالانه)/ دبالک(سالانه)/ کی_بی_سی(سالانه+افزایش سرمایه)/ زماهان(سالانه)لغوشد/ وارس(سالانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع همه شرکتها در اردیبهشت 1403 در وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: غپاذر(سالانه)/
>  02 اردیبهشت: حکشتی(افزایش سرمایه)/ وصنا(انتخاب حسابرس)/
>  04 اردیبهشت: زکشت(هیئت‌مدیره)/ سناوند(سالانه)/
>  05 اردیبهشت: پرداخت(هیئت‌مدیره)/ انتخاب(افزایش سرمایه)/ وسین(اساسنامه)/
>  08 اردیبهشت: حاریا(سالانه)حدنصاب نرسید/ شصدف(افزایش سرمایه)/ گشان(سالانه)/ دکوثر(هیئت‌مدیره)/
>  09 اردیبهشت: چکام(انتخاب حسابرس)/
>  10 اردیبهشت: گلدیرا(سالانه)/ کفپارس(سالانه)/
>  12 اردیبهشت: کاذر(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  13 اردیبهشت: دزهراوی(سالانه)لغوشد/ فلات(سالانه-نوبت دوم)/ ددانا(سالانه+تغییر سال مالی)/
>  16 اردیبهشت: کماسه(سالانه)لغوشد/ دکپسول(سالانه)/ شتوکا(سالانه)/ وارس(سالانه)/ زماهان(سالانه-نوبت دوم)/ وایران(سالانه)/ حآسا(سالانه)/
>  17 اردیبهشت: کرومیت(هیئت‌مدیره)/ خلنت(اساسنامه)/ هجرت(سالانه)/
>  18 اردیبهشت: درهآور(سالانه)/ سقاین(سالانه)/ حتوکا(سالانه)/ شدوص(سالانه)/
>  19 اردیبهشت: سدور(سالانه)لغوشد/ سغرب(سالانه)/ ولیز(سالانه) ثمسکن(سالانه)/ تکیمیا(سالانه)/ اپال(سالانه)/ بزندگی(سالانه)/ وشهر(سالانه)/ پسهند(سالانه)لغوشد/ ددام(سالانه)/
>  20 اردیبهشت: ددام(سالانه)لغوشد/
>  22 اردیبهشت: سصوفی(سالانه)/ سخزر(سالانه)/ وپویا(سالانه)/ آپ(سالانه)/ غمایه(افزایش سرمایه)/
>  23 اردیبهشت: سفانو(سالانه)/ کلر(سالانه)/ جم_پیلن(سالانه)/ توریل(سالانه)/ وجامی(افزایش سرمایه)/
>  24 اردیبهشت: سبجنو(سالانه)/ سنیر(سالانه)/ چخزر(سالانه)/ بیوتیک(سالانه)/ کاذر(سالانه-نوبت دوم)/
>  25 اردیبهشت: دابور(سالانه)/ 
>  26 اردیبهشت: سرود(سالانه)لغوشد/ کاسپین(سالانه)/ سپیدار(سالانه)/ وتوسکا(سالانه)/ زقیام(هیئت‌مدیره)/ سهگمت(سالانه)/ رتاپ(سالانه)/
>  27 اردیبهشت: دتماد(سالانه)/ ولکار(سالانه)/
>  29 اردیبهشت: تکنار(سالانه)/ فجر(سالانه)/ دشیمی(سالانه)/ ثبهساز(سالانه)/ بکهنوج(سالانه)/
>  30 اردیبهشت: شپلی(سالانه)/ کنگین(سالانه)/ دبالک(سالانه-نوبت دوم)/ سفار(سالانه)/ وامید(سالانه)/ دسبحان(سالانه+اساسنامه)/ فپنتا(سالانه)تنفس/ بتهران(سالانه)/ وآفر(سالانه)/ پردیس(سالانه)/ دشیری(سالانه)لغوشد/
>  31 اردیبهشت: لوتوس(سالانه)لغوشد/ بهداش(سالانه)/ خفنر(سالانه)/ کدما(سالانه)/ سیلام(سالانه)تنفس/ ممسنی(سالانه)/ سخاش(سالانه)/ کازرو(سالانه)/ مداران(سالانه)/ وملی(سالانه)/ شاملا(سالانه)/ زملارد(سالانه)لغوشد/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع همه شرکتها در خرداد 1403 در وب سایت بورس نگار:
>  01 خرداد:  حاریا(سالانه-نوبت دوم)/ دزهراوی(سالانه)لغوشد/ شفام(سالانه)/ سدور(سالانه)/
>  02 خرداد: غمینو(سالانه)/ غمینو(سالانه+سایر: تصويب معاملات 129 قانون تجارت)/ قاسم(سالانه)/ غشوکو(سالانه)/ سابیک(سالانه)لغوشد/ کخاک(سالانه)لغوشد/ زشریف(اساسنامه)لغوشد/ سخوز(سالانه)لغوشد/ ددام(سالانه)لغوشد/ کپارس(سالانه)/ ما(سالانه)لغوشد/
>  03 خرداد: سبزوا(هیئت‌مدیره)لغوشد/ فاهواز(سالانه)//
>  05 خرداد: سبزوا(سالانه)/ رانفور(سالانه)/ وثخوز(سالانه)لغوشد/ تنوین(سالانه)/ 
>  06 خرداد: غدانه(سالانه)/ سپید(سالانه)/ پاسا(سالانه)/ شفا(سالانه+تغییرسال مالی)/ وهور(افزایش سرمایه)/
>  07 خرداد: دفارا(سالانه)/ تفارس(سالانه)/ لطیف(سالانه)/
>  08 خرداد: فجهان(سالانه)/ سفاسی(سالانه)/ سبهان(سالانه)/ فسلیر(سالانه)/
>  09 خرداد: آردینه(سالانه)/ خراسان(سالانه)/ فروسیل(سالانه)/ کپشیر(سالانه)لغوشد/ فنورد(سالانه)/ خموتور(سالانه)/ ختراک(سالانه)/ سیدکو(سالانه)/ بفجر(سالانه)/ وسپهر(سالانه)/ حگهر(سالانه)/
>  10 خرداد: کماسه(سالانه)/ دلر(سالانه)/ آردینه(سالانه)/ کقزوی(افزایش سرمایه)/ دزهراوی(سالانه)/
>  12 خرداد: ارفع(سالانه)/ زملارد(سالانه)/ سرود(سالانه)/ بکام(سالانه)/ دالبر(سالانه)/ آواک(سالانه)/ فرود(سالانه)/
>  13 خرداد: پخش(اساسنامه)/ لوتوس(سالانه)/ دارو(سالانه)/ فافزا(سالانه)/ سابیک(سالانه)/ سخوز(سالانه)/ شهر(سالانه)/
>  16 خرداد: زماهان(سالانه)/ 
>  19 خرداد: فرابورس(سالانه)/ وملل(سالانه)/ 
>  21 خرداد: وبوعلی(سالانه)/ 
>  23 خرداد: کپشیر(سالانه)/ 
>  30 خرداد: وبیمه(هیئت‌مدیره)/

 

>>>> این مطلب بصورت لحظه ای با جدیدترین برنامه اعلامی شرکتها برای مجامع بورسی سال 1403 بروزرسانی می شود ...

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1403+زمان و چگونگی واریز آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: چه خبر از افزایش سرمایه های جدید و در دست اقدام شرکتهای بورسی در سال 1403؛ "کلیک" کنید 
برچسب ها: ,,,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان