کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔴چه خبر از مجامع 98 شرکتها>جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی/دعوت سهامداران وپارس، خودرو، سایپا به مجمع/28 اسفند98

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 20 دقيقه


🔴 چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال98 > اسفند98
 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 98 بروزرسانی خواهد شد با ما همراه باشید ...

✅»همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 98:

++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 99 اینجا "کلیک" کنید 

 

»همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 98:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 99 اینجا "کلیک" کنید 
++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 98 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: در مجمع سال 98 هلدینگ خلیج فارس چه گذشت؟ نتایج مجمع+زمان ونحوه پرداخت سودسهام؛ کلیک کنید
+بیشتربخوانید:>>برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها در سال 97 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: درجلسه معارفه "جم پیلن" چه گذشت؟ جزئیات عرضه اولیه سهام پلی‌پروپیلن جم در بورس تهران
+بیشتربخوانید: خریداران سکه چقدربایدمالیات بدهند؟چه کسانی مشمول قانون مالیات سکه هستند؟+جزئیات بخشنامه
+بیشتربخوانید: مزایای بازار دوطرفه چیست؟ همه چیز درباره بازار دوطرفه، فروش تعهدی سهام وتاثیر آن بر بورس
+بیشتربخوانید: مزایای عملیات بازار باز چیست؟ چرا برای بانک مرکزی مهم است؟ +جزئیات الزامات و مکانیزم

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 98:
🔹  17 فروردین: شپلی(سالیانه)لغوشد/
🔹  18 فروردین: لسرما(افزایش سرمایه)/
🔹  21 فروردین: ومعادن(افزایش سرمایه)/ غدام-خوراک دام پارس(سالیانه)/ بترانس(سالیانه)/ غبشهر(سالیانه)/ کگل(افزایش سرمایه)/
🔹  24 فروردین: والبر(افزایش سرمایه)/ سرچشمه(افزایش سرمایه)/
🔹  25 فروردین: غچین(سالیانه)تنفس/
🔹  26 فروردین:  برکت(افزایش سرمایه)    
🔹  27 فروردین: ونیکی(سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/ زماهان(سالیانه)/   
🔹  28 فروردین: زپارس(سالیانه)/ فبستم(سالیانه)/ وآتی(سالیانه)/ وسکاب(سالیانه)/ فولاژ(افزایش سرمایه)/ ولشرق(افزایش سرمایه)         
🔹  29 فروردین:  وبهمن (سالیانه)/     
🔹  31 فروردین: بایکا(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سیمرغ (سالیانه)/ کگهر(سالیانه)/ کفپارس(سالیانه)/ شوینده(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ فنرژی(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/ فن آوا (سالیانه)لغوشد/ شپلی(فوق العاده) حدنصاب نرسید/

 

 ✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 98:
🔹  02 اردیبهشت: شلیا(فوق العاده)/
🔹  04 اردیبهشت: کاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ قثابت(سالیانه)حدنصاب نرسید/
🔹  07 اردیبهشت: ثشرق(اساسنامه)/ قاروم (افزایش سرمایه)/
🔹  08 اردیبهشت: غچین(سالیانه)/
🔹  10 اردیبهشت: حاسا(سالیانه)/
🔹  11 اردیبهشت: غپیچک(سالیانه)/
🔹  14 اردیبهشت: زگلدشت(سالیانه)لغوشد/ دشیمی(سالیانه)/ ولیز(سالیانه)/
🔹  15 اردیبهشت: شاملا(سالیانه)/ میدکو(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ زاگرس(سالیانه)/ افرا(سالیانه)/
🔹  16 اردیبهشت: سفاسی(سالیانه)/
🔹  17 اردیبهشت: کتوکا(سالیانه)/ شتوکا(سالیانه)/ سخاش(سالیانه)/ پرداخت(سالیانه)/
🔹  18 اردیبهشت: زبینا(هیات مدیره)/ کاذر (سالیانه)/ سنیر(سالیانه)/
🔹  19 اردیبهشت: شپلی(شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت)/ ولملت(سالیانه)/
🔹  21 اردیبهشت: حتوکا(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ رفاه(سالیانه)/
🔹  22 اردیبهشت: شدوص(سالیانه)/ اعتلا (سالیانه)/ دهدشت(سالیانه)تنفس خورد/
🔹  23 اردیبهشت: توریل(سالیانه)/ سفار (سالیانه)/ سفانو(سالیانه)/ خلنت(سالیانه)/ دتماد(سالیانه)/ دتولید(سالیانه)/
🔹  24 اردیبهشت: غپاذر(سالیانه)/ فولای(سالیانه)حدنصاب نرسید/ غشاذر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ رانفور (سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/ ددام(سالیانه)/
🔹  25 اردیبهشت: ارفع(سالیانه)/ گکوثر(سالیانه)/ سغرب(سالیانه)/ چرخشگر(سالیانه)/ فجر(سالیانه)/ زنگان(سالیانه)/
🔹  28 اردیبهشت: فراور(سالیانه)/ بکهنوج(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ کمرجان(افزایش سرمایه)/ دعبید(افزایش سرمایه)/ 
🔹  29 اردیبهشت: دکیمی(سالیانه)لغوشد/ سخزر(سالیانه)/ وگستر(سالیانه)/ سهگمت(سالیانه)/ اپرداز(سالیانه)/ سرود(سالیانه)لغوشد/ آسامید(تغییر امیدنامه صندوق)/
🔹  30 اردیبهشت: غفارس(سالیانه)/ پلوله(هیات مدیره)/ دلر(سالیانه)/ سیلام(سالیانه)/ سقاین (سالیانه)لغوشد/ زفکا(سالیانه)/ ثنوسا(سالیانه)/ سبجنو(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)/ فنرژی(سالیانه)/
🔹  31 اردیبهشت: وامید(سالیانه)/ زگلدشت(سالیانه)لغوشد/ کفپارس(سالیانه)/ دارو(سالیانه)/ داسوه(سالیانه)لغوشد/ ساذری(سالیانه)/ دروز(سالیانه)/ سصوفی(سالیانه)/ وبوعلی(سالیانه)/ غشان(سالیانه)/ خمحور(سالیانه)/
 

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 98:
🔹  01 خرداد: غگلپا(سالیانه)/ غشصفها(سالیانه)/ دابور(سالیانه)/ فسرب(سالیانه)/ خفنر(سالیانه)/ سبهان(سالیانه+افزایش سرمایه)/ کگهر(فوق العاده)حدنصاب نرسید/ 
🔹  04 خرداد: نطرین(سالیانه)/ غگلستا(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)/ خوساز(سالیانه)لغوشد/ سصوفی(سالیانه)/ وآذر(سالیانه)جدنصاب نرسید/
🔹  05 خرداد: شنفت(سالیانه)/ اخابر(سالیانه)/ سرود(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)لغوشد/
🔹  06 خرداد: قثابت(سالیانه)/
🔹  07 خرداد: مداران(سالیانه)/ قنیشا(سالیانه)/ غشوکو(سالیانه)/ دقاضی(سالیانه)/ لبوتان(سالیانه)/ غمینو(سالیانه)/ دسانکو(سالیانه)/ خوساز(سالیانه)/ سقاین(سالیانه)/ بنیرو(سالیانه)/
🔹  08 خرداد: سیستم(سالیانه)/ کچاد(سالیانه)/ دامین(سالیانه)/ تابا(سالیانه)/ شلرد (سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)/
🔹  09 خرداد: فخاس(سالیانه)/
🔹  11 خرداد: تنوین (سالیانه + افزایش سرمایه)/ دالبر(سالیانه)/ بیمه ما(سالیانه)/ کشرق(سالیانه)حدنصاب نرسید/ فباهنر(سالیانه)/ کرازی (تغییر نام شرکت) / همراه (تفزایش سرمایه)
🔹  12 خرداد: کلوند(سالیانه)/ افرا(سالیانه)/ دزهراوی (سالیانه)/ دجابر(سالیانه)/ وایران(سالیانه)/ قاسم(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)/ قثابت(سالیانه)/
🔹  13 خرداد: خزر(سالیانه)/ غشهد(سالیانه)/ کنور (سالیانه)/ غپینو(سالیانه)/ شرنگی (سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/ زگلدشت(سالیانه)/
🔹  18 خرداد: قشرین(هیات مدیره) / بوعلی(سالیانه)/
🔹  19 خرداد: خمجرکه(سالیانه) / کخاک(سالیانه)/ فخوز(سالیانه)/ غگل (هیات مدیره)/ دشیری(سالیانه)/ فولای(هیات مدیره)/ شکربن(سالیانه)/ پخش(سالیانه)/ بکام(سالیانه)/
🔹  20 خرداد: غدیس(سالیانه)/ کاما(سالیانه)/ وسبحان(سالیانه)/ درازک(سالیانه)/ دبالک(سالیانه)لغوشد/
🔹  21 خرداد: شغدیر(سالیانه)/ وآذر(سالیانه+افزایش سرمایه)/ دتولید(سالیانه)/ کسغدی(سالیانه)/ پکرمان(سالیانه)/
🔹  22 خرداد: واعتبار(هیات مدیره) / دفرا(سالیانه)/ خموتور(سالیانه)/ ختراک(سالیانه)/ داسوه(افزایش سرمایه)/ چکاوه(سالیانه)/ خشرق(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/ شپترو(سالیانه)/ کشرق(سالیانه)/ دسبحا(سالیانه)/
🔹  23 خرداد:  کمنگنز(سالیانه)/ غصینو(سالیانه)/ سمایه(سالیانه)/
🔹  25 خرداد:  رتاپ(سالیانه)/ رکیش(سالیانه)/ اوان(سالیانه)/ فاسمین(سالیانه)/ قصفها(سالیانه)/
🔹  26 خرداد:  دکیمی(سالیانه)/
🔹  27 خرداد:  شبصیر(سالیانه)/ پلوله(سالیانه)/
🔹  28 خرداد:  غمهرا(سالیانه)/ شرانل(سالیانه)/ کوروش(سالیانه)/ کگهر (فوق العاده)/ لخانه(سالیانه)لغوشد/
🔹  29 خرداد:  کطبس(سالیانه)/ کپشیر(سالیانه)/ زدشت(سالیانه)/ کپرور(سالیانه)/ حخزر (سالیانه)/ وتوکا(سالیانه)/ سبدکو(سالیانه)/ فسلیر(سالیانه)/ اعتلا (افزایش سرمایه)/ وملی(سالیانه)/ لخانه(سالیانه)30خرداد/ ولیز(سالیانه)/

+++چگونه بدون کارت بانکی با موبایل پرداخت انجام دهیم؟

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 98:
🔹  01 تیر: کقزوی(سالیانه)/ والبر(سالیانه)/ خدیزل (سالیانه)/ 
🔹  02 تیر: ختور(سالیانه)/ دتولید (سالیانه)/ دبالک (افزایش سرمایه)/ جم پیلن(سالیانه)/ کاسپین(سالیانه)/ 
🔹  03 تیر: خکمک(سالیانه)/ شسینا (سالیانه)/ دفارا (سالیانه)/   
🔹  04 تیر: غنوش(سالیانه)/ دتهران(سالیانه)/
🔹  05 تیر: خریخت(سالیانه)/ خمهر(سالیانه)/ شلعاب(سالیانه)/ دکوثر(سالیانه)/
🔹  06 تیر: ثاباد(سالیانه)/ مادیرا(سالیانه)/
🔹  09 تیر: کگل(سالیانه)/
🔹  10 تیر: وامیر(سالیانه)/ پتایر(سالیانه)/ خاهن(سالیانه)/ برکت (سالیانه)/ شاراک(سالیانه)/ تایرا(سالیانه)/ خگستر(سالیانه)/ شکبیر(سالیانه)/ بمیلا(سالیانه)/ ثاژن(سالیانه)/ کساپا(سالیانه)/
🔹  11 تیر: زنگان(سالیانه)/ شزنگ(سالیانه)/ ومعادن(سالیانه)/ ختوفا(سالیانه)/ ونفت (سالیانه)/ سفارود(سالیانه)/ 
🔹  12 تیر: هرمز(سالیانه)/ زشگزا(سالیانه)/ شفارس(سالیانه)/ کرازی(سالیانه)/ خگستر(سالیانه)/
🔹  13 تیر: بشهاب(سالیانه)/ خودکفا(سالیانه)/ لخزر(سالیانه)/ دبالک(سالیانه)/ دماوند(سالیانه)/
🔹  15 تیر: شفارا(سالیانه)/ تلیسه(سالیانه)/ چدن(سالیانه)/ فولای(سالیانه)/ تمحرکه(سالیانه)/ داوه(سالیانه)/
🔹  16 تیر: مارون(سالیانه)/ اپرداز(سالیانه)/ تکنار (سالیانه)/ شبهرن(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/ ونیرو(سالیانه)/ سخواف(سالیانه)/ قچار(سالیانه)/ فرابورس(سالیانه)/ کپارس(سالیانه)/ مارون(سالیانه)/
🔹  17 تیر:  ذوب(سالیانه)/ کسرا(سالیانه)حدنصاب نرسید/
🔹  18 تیر: تکشا(سالیانه)/ خاهن(سالیانه)/ فمراد(سالیانه)/ حریل (سالیانه)/ قزوین(سالیانه)/ حرهشا (سالیانه)/ زمگسا(سالیانه)/
🔹  19 تیر: کیمیا (سالیانه)/ خنصیر (سالیانه)/ دپارس(سالیانه)/ کرماشا(سالیانه)/ واحصا(سالیانه)/ پترول(فوق العاده)/ دپارس (سالیانه)/ 
🔹  20 تیر:  لابسا(سالیانه)/ قپنتا(سالیانه)/ فجوش(سالیانه)/ ثاباد(سالیانه)/
🔹  22 تیر: خزامیا(سالیانه)/ شفا (سالیانه)/ شفن(سالیانه)/ ولساپا(سالیانه)/
🔹  23 تیر: کروی(سالیانه)/ تکمبا(سالیانه)/ پاکشو(سالیانه+تغییر موضوع فعالیت)/ لپارس(سالیانه)/ آپ(سالیانه)/ پلاسک(سالیانه)/ تکمو(سالیانه)/ شفارا(سالیانه)/ نوری(سالیانه)لغوشد/
🔹  24 تیر:  فاما (سالیانه)/ فملی(سالیانه)/ غسالم(سالیانه)/ کصدف(سالیانه+تغییرمحل شرکت)/ البرز(سالیانه)/ سمگا(سالیانه)/ شسپا(افزایش سرمایه)/ فجام(سالیانه)/ ثعمرا(سالیانه)/ دسینا(سالیانه)/
🔹  25 تیر:  شیراز(سالیانه)/ آسیا(سالیانه)/ ملت(سالیانه)/ کبافق(سالیانه)/ وساپا(سالیانه)/
🔹  26 تیر:  فزرین(سالیانه)/ فولاژ(سالیانه)/ ساراب(سالیانه)/ سدبیر(سالیانه)/ شصفها(سالیانه)/ شخارک(سالیانه)/ سفارود(سالیانه+فوق)/ شپنا(سالیانه)/ لکما(سالیانه)/ شیراز(سالیانه)/ شاملا (افزایش سرمایه)/ سباقر(سالیانه)/ پارس(سالیانه)/ نوین(سالیانه)/ لسرما(سالیانه)/ وبانک(سالیانه)/ وخاور(افزایش سرمایه)/
🔹  27 تیر:  وتوشه(سالیانه)/ وآفری(سالیانه)/ تکمبا(سالیانه)/ ودی(سالیانه)/ شپاس(سالیانه)/ دانا(سالیانه)/ دلقما(سالیانه)/ خپارس(سالیانه)/ بساما(سالیانه)/ غناب(سالیانه)/ شتران(سالیانه)/ مفاخر(سالیانه)/ کترام(سالیانه)/
🔹  29 تیر:  وپخش(سالیانه)/ اوان(افزایش سرمایه)/ دروز(سالیانه)/ فولای(سالیانه)/ غالبر(سالیانه)/ خرینگ(سالیانه)/ چفیبر(سالیانه)/ تمحرکه(سالیانه)/ کساوه(سالیانه)/ مبین(سالیانه)/ بورس(سالیانه)/ کدما(سالیانه)/ کسرا(سالیانه)/ غبهنوش(سالیانه)/ زبینا(سالیانه)/ شخارک(سالانه + افزایش سرمایه)/ قشیر(سالیانه)/ حپترو(سالیانه)/ خلنت(سالیانه)/ شلعاب(سالیانه)/
🔹  30 تیر:  بزاگرس (سالیانه)/ سصفها(سالیانه)/ چکارن(سالیانه)/ فولاد(سالیانه)/ کهرام(سالیانه)/ خکار(سالیانه)/ سرچشمه(سالیانه)/ بسوئیچ(سالیانه)/ حتاید(سالیانه)/ شبندر(سالیانه)/ کاوه(سالیانه)/ غپاک(سالیانه)/ میهن(سالیانه)/ های-وب(سالیانه)/ وپاسار(سالیانه)/ حسینا(سالیانه)/ وبصادر(سالیانه)/ کگاز(سالیانه)/ وانصار(سالیانه)لغوشد/ کحافظ(سالیانه)/ تپکو(سالیانه)/ حسیر(سالیانه)/ شگامرون(سالیانه)/ فاذر(سالیانه)/ دی(سالیانه)لغوشد/ وپست(سالیانه)لغوشد/
🔹  31 تیر: سفارس(سالیانه)/ دتولید (سالیانه)/ خساپا(سالیانه)/ وبملت(سالیانه)/ وسینا(سالیانه)/ حفاری(سالیانه)/ فالوم(سالیانه)/ زکشت(سالیانه)/ غاذر(سالیانه)/ وگردش(سالیانه)/ ومهر(سالیانه) لغوشد/ خبهمن(سالیانه)/ وتجارت(سالیانه)/ کماسه(سالیانه)/ بفجر(سالیانه)/ ورازی(سالیانه)/ ولراز(سالیانه+افزایش سرمایه)/ شسم(سالیانه)/ ونوین(سالیانه)/ وصندوق(سالیانه)/ وپارس(سالیانه)/ شاوان(سالیانه)/ قنقش(سالیانه)/ وملل(سالیانه)/ بمپنا(سالیانه)/ خاور(سالیانه)/ کسیون(سالیانه)/ شبریز(سالیانه)/ شپمچا(سالیانه)/ وشمال(سالیانه)/ فنورد(سالیانه)/ فایرا(سالیانه)/ ستران(سالیانه)/ نبروج(سالیانه)/ تبرک(سالیانه)/ غپونه(سالیانه)/ سکارون(سالیانه)/ وسدید(سالیانه)/ غشهداب(سالیانه)/ حفارس(سالیانه)/ آینده(سالیانه)/ غگرجی(سالیانه)/ وکار(سالیانه)/ شفا(سالیانه)/ بالاس(سالیانه)/ کوثر(سالیانه)/ وبملت(سالیانه)/ خودرو(سالیانه)/ وشهر(سالیانه)/

++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام پرداختی شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 98 اینجا کلیک کنید ...

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 98:
🔹  01 مرداد: کاسپین(افزایش سرمایه)/ شاملا(افزایش سرمایه)/ 
🔹  02 مرداد: کچینی(فوق العاده)/ 
🔹  05 مرداد: کگل(انتخاب هیات مدیره)/ غچین(افزایش سرمایه)/ 
🔹  06 مرداد: 
🔹  07 مرداد: سهرمز(افزایش سرمایه)/
🔹  08 مرداد: وسدید(سالانه نوبت دوم)/
🔹  09 مرداد: وپترو(سالانه)/
🔹  12 مرداد: کسرام(هیات مدیره)/
🔹  13 مرداد: شتران(افزایش سرمایه)/ وپاسار(سالانه نوبت دوم)/ نبروج(سالانه نوبت دوم)/ پخش(افزایش سرمایه)/ سامان(سالانه نوبت دوم)/ کحافظ(سالانه نوبت دوم)/
🔹  14 مرداد: وپست(سالانه نوبت دوم)/ تبرک(سالانه نوبت دوم)/
🔹  16 مرداد: پارسیان(افزایش سرمایه)/ شصفها(سالانه)
🔹  17 مرداد: حفارس(سالانه نوبت دوم)/
🔹  19 مرداد: حفاری(سالانه نوبت دوم)/ 
🔹  20 مرداد: فالوم(سالانه نوبت دوم)/ پترول(سالانه)/ وسینا(سالانه نوبت دوم)
🔹  26 مرداد: ثفارس(افزایش سرمایه)/ خفناور(سالانه)/
🔹  27 مرداد: ونوین(سالانه نوبت دوم)/ خفولا(سالانه نوبت دوم)
🔹  28 مرداد: خموتور(افزایش سرمایه)/
🔹  30 مرداد: تاپیکو(سالانه) / تیپیکو(سالانه)
🔹  31 مرداد: تاصیکو(سالانه)/ قثابت(فوق العاده/تصويب ماده 129 قانون تجارت)/ رمپنا(سالانه)/ کماسه(سالانه نوبت دوم)

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 98:
🔹  03 شهریور: وسینا(انتخاب هیات مدیره)لغوشد/ شپلی(انتخاب هیات مدیره)/ تمحرکه(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  06 شهریور: ثعتما(سالانه)/
🔹  07 شهریور: کپرور(افزایش سرمایه)/ 
🔹  09 شهریور: حاریا(انتخاب هیات مدیره)/ 
🔹  10 شهریور:  فزرین(انتخاب بازرس قانونی)/
🔹  13 شهریور: حتاید(فوق العاده)/
🔹  16 شهریور: بنیرو(انتخاب هیات مدیره)/ قشیر(انتخاب هیات مدیره)/ جم(انتخاب هیات مدیره)/   
🔹  17 شهریور: وسبحان(سالانه)/ وبملت(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  23 شهریور: غبهنوش(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  24 شهریور: ومهر(انتخاب هیات مدیره)/ وقوام(انتخاب هیات مدیره)/ خشرق(انتخاب هیات مدیره)/ اتکای(افزایش سرمایه)/ لوتوس(افزایش سرمایه)/   
🔹  25 شهریور: وشمال(سالانه)/ غشان(فوق العاده)/ وکوثر(انتخاب هیات مدیره)/ وانصار(انتخاب هیات مدیره)حدنصاب نرسید/
🔹  26 شهریور: حکمت (انتخاب هیات مدیره)/
🔹  27 شهریور: حرهشا(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  31 شهریور:  فارس(انتخاب هیات مدیره)/ غفارس(اساسنامه)/

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 98:
🔹  1 مهر: غگز(سالانه)/
🔹  4 مهر: تلیسه(افزایش سرمایه)/
🔹  6 مهر: فباهنر(تغییر محل قانونی شرکت)/
🔹  8 مهر: سفاسی (انتخاب هیات مدیره)/ ارفع(افزایش سرمایه)/
🔹  15 مهر: شتوکا(افزایش سرمایه)/
🔹  16 مهر: کرمان(سالانه)/
🔹  17 مهر: مرقام(هیات مدیره)/ شپنا(افزایش سرمایه)/ ختراک(افزایش سرمایه)/
🔹  21 مهر: کهمدا(سالانه)/
🔹  25 مهر:  غدشت(سالانه)/
🔹  28 مهر:  مادیرا(افزایش سرمایه)/ کفراور(سالانه)/
🔹  29 مهر:  شکلر(سالانه)/ فجام(سالانه)/ فارس (سالانه)/
🔹  30 مهر:  وخارزم(سالانه)/ غچین(سالانه)/ ثنور(سالانه)/ حکشتی(سالانه)/ برکت(هیات مدیره)/ بسوئیچ(هیات مدیره)/

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آبان 98:
🔹  1 آبان: فسلیر(سالانه)/
🔹  4 آبان: اپرداز(افزایش سرمایه)/
🔹  8 آبان: تپکو(انتخاب هیات مدیره)/ واعتبار(سالانه)/
🔹  12 آبان: اوان(انتخاب هیات مدیره)/ وملل(سالانه)/ فلوله(سالانه)حدنصاب نرسید/ فجام(سالانه)/
🔹  13 آبان: ورازی(سالانه)/
🔹  18 آبان: فنوال(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  20 آبان: نوین(اساسنامه شرکت)/ رکیش(انتخاب هیات مدیره)/ آرمان(سالانه)/ نوین(فوق العاده)
🔹  22 آبان: حتاید(افزایش سرمایه)/ قثابت(فوق العاده)
🔹  26 آبان: قپیرا(سالانه)/
🔹  27 آبان: فوکا(سالانه)/
🔹  28 آبان: تدیزل(شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت)/ خریخت(افزایش سرمایه)/ قمرو(سالانه)/ شپترو(افزایش سرمایه)/  
🔹  29 آبان: داوه(هیات مدیره)/ قثابت(سالانه + هیات مدیره)/ قاروم(سالانه)/ سشرق(سالانه)/
🔹  30 آبان: جوین(سالانه)/ قلرست(سالانه)/

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آذر 98:
🔹  02 آدر: سکرد(سالانه)/ سرچشمه(سالانه)/
🔹  03 آدر: حپارسا(تغییر سال مالی شرکت)/ بگیلان(سالانه) / قبیستو (سالانه)/ 
🔹  04 آدر: دیران(تغییر سال مالی شرکت)/ کی بی سی(تغییر سال مالی شرکت)/ تایرا(افزایش سرمایه)/ حتوکا(سایرموارد)/
🔹  09 آدر: گوهران(افزایش سرمایه)/
🔹  10 آدر: جم پیلن(انتخاب هیات مدیره)/ وبوعلی(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  11 آدر: وصنعت(سالانه)/
🔹  12 آدر: سپاها(سالانه)/ شیران(افزایش سرمایه)/   
🔹  16 آدر: آ اس پ(سالانه)/ پترول(فوق العاده)
🔹  17 آدر: سشرق(انتخاب هیات مدیره)/ سشمال (افزایش سرمایه)/   
🔹  19 آدر: غبشهر(اساسنامه)/ بموتو (سالانه)لغوشد/
🔹  20 آدر: وتوس(سالانه)/
🔹  23 آدر: دبالک(سالانه+تغییرسال مالی)/
🔹  24 آدر: بموتو(سالانه)/
🔹  25 آدر: فارس(هیات مدیره)/ چفیبر(افزایش سرمایه)/ چدن(افزایش سرمایه)/ کرازی(افزایش سرمایه)/    
🔹  26 آدر: پارس(هیات مدیره)/ فراور (افزایش سرمایه)/      
🔹  27 آدر: خریخت(افزایش سرمایه)/ های وب(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  28 آدر: شپدیس(سالانه)/ 
🔹  30 آدر: غشصفها(هیات مدیره)/ رمپنا(افزایش سرمایه)/ شبندر(هیات مدیره)/وثنو(سالانه)/ شلیا(سالانه)/ 

++بیشتربخوانید: برای بررسی بازاربورس حین معاملات: کلیک کنید...

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در دی 98:
🔹  01 دی: شپمچا(سالانه)/ 
🔹  02 دی: ثشرق(سالانه)/ ثاصفا(سالانه)حدنصاب نرسید/ 
🔹  04 دی: ثغرب(سالانه)/      
🔹  07 دی: فسازان(افزایش سرمایه)/ دبالک(حدنصاب نرسید)/ شپمچا(سالانه)/ شخارک(هیات مدیره)      
🔹  08 دی: خفناور(هیات مدیره)حدنصاب نرسید/
🔹  09 دی: غگرجی(افزایش سرمایه)/
🔹  10 دی: مرقام(سالانه)/ دامین(افزایش سرمایه)/ وبیمه(سالانه)/
🔹  11 دی: بترانس(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  18 دی: ثباغ(سالانه)/ شپارس(سالانه)/ فولاد(افزایش سرمایه)
🔹  19 دی: سرچشمه(افزایش سرمایه)لغوشد/
🔹  21 دی: فاراک(سالانه)/ قثابت(سالانه)/ بالبر(سالانه)/
🔹  22 دی: ورنا(سالانه)/ قهگمت(افزایش سرمایه)/ ثرود(سالانه)/ قشرین(سالانه)/ 
🔹  24 دی: ثنوسا(سالانه+تصمیم گیری درخصوص شمولیت ماده 141 قانون تجارت)/ ثالوند(سالانه)/
🔹  25 دی: کسرام(سالانه)/ پارسان(سالانه)/ وتوصا(سالانه)/ بساما(افزایش سرمایه)
🔹  26 دی: فلامی(سالانه)/ ثاصفا(سالانه)/ شمواد(تصمیم گیری درخصوص شمولیت ماده 141 قانون تجارت)/
🔹  28 دی: توریل(سالانه)/ ثتران(سالانه)/ قشکر(سالانه)/
🔹  29 دی: ثاخت(سالانه)/ وساخت(سالانه)لغوشد/ قشهد(سالانه)/ چافست(سالانه)/ قنیشا(سالانه)/ فملی(افزایش سرمایه)/ مرقام(سالانه)/ اتکام(سالانه)/
🔹  30 دی: لازما(سالانه)/ ثاژن(سالانه)لغوشد/ کایتا(سالانه)/ چنوپا(سالانه)/ بکاب(سالانه)/

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در بهمن 98:
🔹  01 بهمن: شپمچا(سالانه)/ 
🔹  02 بهمن:  ثاصفا(سالانه)حدنصاب نرسید/ 
🔹  05 بهمن: شبریز(افزایش سرمایه)لغوشد/ سیلام (افزایش سرمایه)/            
🔹  08 بهمن: شگل(سالانه)/
🔹  12 بهمن: کحافظ(افزایش سرمایه)/
🔹  13 بهمن: وجامی(افزایش سرمایه)/
🔹  14 بهمن: سایرا(سالانه)/
🔹  15 بهمن: غگل(افزایش سرمایه)/
🔹  16 بهمن: خفنر(افزایش سرمایه)/ فاذر(انتخاب هیات مدیره)حدنصاب نرسید/
🔹  19 بهمن: گوهران(سالانه)/ غنوش(افزایش سرمایه)/
🔹  21 بهمن: خمهر(هیات مدیره)/
🔹  24 بهمن: حریل(افزایش سرمایه)/
🔹  26 بهمن: تاپکیش(افزایش سرمایه)/ ختوفا(اساسنامه)/ غویتا(سالانه)/
🔹  27 بهمن: پاکشو(افزایش سرمایه)/ کماسه(افزایش سرمایه)/ دالبر(افزایش سرمایه)/ وتوسم(سالانه)/
🔹  28 بهمن: ولصنم(سالانه)/
🔹  29 بهمن: ثاژن(سالانه)/ پکویر(سالانه)/ نتوس(افزایش سرمایه)/ پردیس(سالانه)/ خفناور(سالانه)/
🔹  30 بهمن: ساربیل(سالانه)/ فارس(افزایش سرمایه)/ رفاه(سالانه)/ ساباد(سالانه)/

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اسفند 98:
🔹  05 اسفند: وصنا(سالانه)/ وسپه(سالانه)/ 
🔹  07 اسفند: ساروج(سالانه)/ فاذر(انتخاب هیات مدیره)/
🔹  08 اسفند: دی(سالانه)/ سفارود(فوق العاده)لغوشد/ 
🔹  10 اسفند: رنیک(افزایش سرمایه)لغوشد/ ساینا (سالانه)/ 
🔹  11 اسفند: وساخت(سالانه)/ ساینا (سالانه)لفوشد/ وسالت (سالانه)/ 
🔹  13 اسفند: سجام(سالانه)/ پکویر(سالانه)لغوشد/ 
🔹  14 اسفند: وهور(سالانه)لغوشد/ دعبید(سالانه)لغوشد/ وتجارت (انتخاب هیات مدیره)/ شبریز(افزایش سرمایه)/
🔹  15 اسفند: فبیرا(سالانه)/ جوین(انتخاب حسابرس)/ اتکای(سالانه)/ 
🔹  17 اسفند: خاور(فوق العاده)لغوشد/ 
🔹  19 اسفند: ثمسکن(سالانه)/ ولیز(سالانه)/ امید(سالانه)/ کورز(افزایش سرمایه)لغوشد/ شپاکسا(سالانه)/
🔹  20 اسفند: سکرما(سالانه)لفوشد/ لازما(سالانه)/ رنیک(افزایش سرمایه)لغوشد/ ثغرب(افزایش سرمایه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/خفناورلغوشد(فوق العاده)/ 
🔹  21 اسفند: زقیام(افزایش سرمایه)/ وغدیر(سالانه)لغوشد/ وآتی(سالانه)لغوشد/ فن آوا(تغییرسال مالی)/ ساینا(سالانه)/ دیران(افزایش سرمایه)/ غفارس(افزایش سرمایه)/
🔹  24 اسفند: فوکا(هیات مدیره)/ وگردش(سالانه)لغوشد/ پاکشو(افزایش سرمایه- مرحله دوم ازمحل آورده)/ حکمت(سالانه)لغوشد/ بهپاک(سالانه) لغوشد/  
🔹  25 اسفند: سمازن(سالانه)/ شتهران(سالانه)/ وساخت(فوق العاده)/ دانا(افزایش سرمایه)/ اتکام(افزایش سرمایه)/ وشهر(سالانه)لغوشد/ زماهان(سالانه)لغوشد/ ما(هیات مدیره)/ خمحرکه(افزایش سرمایه)لغوشد/ ختوفا(افزایش سرمایه)لغوشد/ رنیک(افزایش سرمایه)/ حرهشا(سالانه)لغوشد/ آسامید(سالانه)/
🔹  26 اسفند: کفپارس(سالانه)لغوشد/ وغدیر(سالانه)لغوشد/ خگستر(افزایش سرمایه)/ وکوثر(سالانه)لغوشد/
🔹  27 اسفند: خودرو(افزایش سرمایه)/ کگل(افزایش سرمایه)لغوشد/ سنوین(سالانه)/
🔹  28 اسفند: خساپا(افزایش سرمایه)/ وپارس(افزایش سرمایه)/ دریشمک(سالانه)لغوشد/

برچسب ها: ,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان