کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔵چه خبر از مجامع 99 شرکتها>جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی سال 99 /دعوت سهامداران به مجمع/ 27 اسفند 99

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 24 دقيقه

 


>> چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال99 > اسفند 99
 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 99 هم بروزرسانی خواهد شد با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 99:

جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی سال 99

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1401+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1401 اینجا "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1400 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1400 اینجا "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 1400 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 1400 اینجا کلیک کنید

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 99:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

++درمجمع «شستا»چه گذشت؟ چگونه سود #شستا را بگیریم؟ زمان بازگشایی"شستا" و افزایش سرمایه ازمحل جایزه
++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 98 اینجا کلیک کنید ...
+++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 98 "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: نگاهی به مزیتهای«شـستا»؛ شستا چفدر می ارزد؟ مقایسه بزرگی شستا با سایرشرکتهای بورسی
+بیشتربخوانید: کدام صندوق سرمایه گذاری بیشترین بازدهی سال99 دارد؟ نگاهی به برترین صندوقهای سرمایه گذاری بورسی
 +بیشتربخوانید: دلایل افزایش ناگهانی قیمت دلار چیست؟ ماجرای خرید ارز از بازار توسط صادرکنندگان چیست؟
+در مجمع 99 «فولاد» چه گذشت؟ برنامه فولاد برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی؛ چقدر سود درمجمع تقسیم شد؟
+ پیروزی بایدن چه تاثیری بر بازاربورس، طلا، دلار، مسکن و خودرو خواهد داشت؟ چشم انداز بازارها با انتخاب بایدن چگونه است؟
+ بررسی تاثیر افزایش جدید نرخ گاز بر صنایع بورسی؛ تاثیر افزایش نرخ گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است؟
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1400 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1400 اینجا "کلیک" کنید 

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 99 وب سایت بورس نگار:
>  6 فروردین: غپاذر(فوق العاده)/
>  7 فروردین: لپیام(سالیانه)/
>  10 فروردین: کویر(افزایش سرمایه)/ غفارس(فوق العاده)/
>  11 فروردین: غشصفها(فوق العاده)/
>  18 فروردین: سپ(سالیانه)/ فلات(سالیانه)/
>  20 فروردین: وآتی(سالیانه)/
>  23 فروردین: شکلر(فوق العاده)حدنصاب نرسید/
>  25 فروردین:  کسرا(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ ولغدر(سالیانه)/    
>  27 فروردین:  غبشهر(سالیانه)لغوشد/ دعبید(سالیانه)/ وبهمن (سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/
>  28 فروردین: زپارس(سالیانه)/ آریا(سالیانه)/  
>  30 فروردین: بایکا(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ پکویر(افزایش سرمایه)/ریشمک(سالیانه)/ شوینده (سالیانه)/ وهور(سالیانه)/ بهپاک(سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)/ کگهر(سالیانه)لغوشد/       
>  31 فروردین: ونیکی(سالیانه) /اعتلا(سالیانه)/ لپیام(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ زماهان(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)لغوشد/ ص.س اقتصادنوین (سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 99 وب سایت بورس نگار:
>  2 اردیبهشت: دسانکو(افزایش سرمایه)/ بترانس(هیات مدیره)/ تیپیکو(افزایش سرمایه)/ غپینو(افزایش سرمایه)/
>  3 اردیبهشت: لوتوس(سالیانه)/ قزرین(افزایش سرمایه)/ کیمیا(افزایش سرمایه)/ سمازن(سالیانه)/ فنرژی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  4 اردیبهشت: وآیند(انتخاب حسابرس)/ غشهد(افزایش سرمایه)/ غسالم(افزایش سرمایه)/
>  6 اردیبهشت: سخاش(سالیانه)/ غگلپا(افزایش سرمایه)/ وسنا(تصميم گيري فروش سهام شرکت توليد نيروي آذرخش)/ حاریا(سالیانه)/
>  7 اردیبهشت: سکرما(سالیانه) / چکارن(افزایش سرمایه)/ وغدیر(سالیانه)/
>  8 اردیبهشت: سقاین(سالیانه)/ سنیر(سالیانه)/
>  9 اردیبهشت: ساروم(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ تشتاد(افزایش سرمایه)/ فلوله(سالیانه)حدنصاب نرسید/ کگل(افزایش سرمایه)/ زفکا(سالیانه)/
>  10 اردیبهشت: سصوفی(سالیانه)/ سفانو(سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/
>  13 اردیبهشت: سرود(سالیانه)لغوشد/ سغرب(سالیانه)/ سمگا(افزایش سرمایه)/
>  14 اردیبهشت: سبجنو(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/
>  15 اردیبهشت: کفپارس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سبهان(سالیانه)/ ثتران( اصلاح يند 22 اساسنامه)لغوشد/ ختوفا(افزایش سرمایه)/ سیمرغ(سالیانه)/ جکاپا(سالیانه)/
>  16 اردیبهشت: تنوین(سالیانه)/ سفار(سالیانه)لغوشد/ سدور(سالیانه)حدنصاب نرسید/ غدام(سالیانه)لغوشد/ وشهر(سالیانه)/
>  17 اردیبهشت: سخزر(سالیانه)لغوشد/ خصدرا(افزایش سرمایه)/ حآسا(سالیانه)/ سشمال(سالیانه)/
>  18 اردیبهشت: شتوکا(سالیانه)/
>  20 اردیبهشت: کتوکا(سالیانه)/ ساوه(سالیانه)/ هجرت(سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/ خفناور(سالیانه)/
>  21 اردیبهشت: حتوکا(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/ کارا(سالیانه)/ کاذر(سالیانه)/ غدام(سالیانه)/ ولشرق(سالیانه)لغوشد/ شدوص(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/
>  22 اردیبهشت: کسرا(سالیانه)/ توریل(سالیانه)/ ونوین(افزایش سرمایه)/ بمیلا(افزایش سرمایه)/ پرداخت(سالیانه)/ کسعدی(سالیانه)/
>  23 اردیبهشت: غگیلا(سالیانه)/ سهگمت(سالیانه)لغوشد/ وثنو(سالیانه)/ سرود(سالیانه)/ شاملا(سالیانه)/
>  24 اردیبهشت: دارو(سالیانه)/ کخاک(سالیانه)/ولشرق(سالیانه)/
>  25 اردیبهشت: افرا(سالیانه)/
>  27 اردیبهشت: دابور(سالیانه)/ فروی(سالیانه)/ حکشتی(افزایش سرمایه)لغوشد/ شلعاب(سالیانه)/
>  28 اردیبهشت: ددام(سالیانه)/ وساخت(فوق العاده)/ کپشیر(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ تملت(سالیانه)/ غفارس(سالیانه) حدنصاب نرسید/ شلعاب(سالیانه) حدنصاب نرسید/ وتوصا(سالیانه)لغوشد/
>  29 اردیبهشت: دزهراوی(سالیانه+هیات مدیره)/ کلوند(سالیانه)/ جم پیلن(سالیانه)/
>  30 اردیبهشت: دلر(سالیانه)/ سیلام(سالیانه)/ زفکا(سالیانه)/ کفرا(افزایش سرمایه)/ غگیلا(سالیانه)/ ولملت(سالیانه)/
>  31 اردیبهشت: دتوزیع(سالیانه)/ غصینو(سالیانه)/ فباهنر(سالیانه)/ زگلدشت(سالیانه)/ ولصنم(سالیانه)/ غشصفها(سالیانه)/ غشوکو(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ غگلپا(سالیانه)/ ارفع(سالیانه)/ وامید(سالیانه)/ بکهنوج(سالیانه)/ کی بی سی(سالیانه)/ فباهنر(سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 99 وب سایت بورس نگار:
>  1 خرداد: غویتا(سالیانه)/ رتاپ(سالیانه)/ کاذر(سالیانه)/
>  3 خرداد: غپاذر(سالیانه)/ غشاذر(سالیانه)/
>  6 خرداد: وآذر(سالیانه)/ غگلستا(سالیانه)/
>  7 خرداد: غشان(سالیانه)/ قاسم(سالیانه)/ حکشتی(افزایش سرمایه)/ وتوصا(افزایش سرمایه)/
>  8 خرداد: نطرین(سالیانه)/
>  10 خرداد: کحافظ(سالیانه)/ وگستر(سالیانه)حدنصاب نرسید / چکاوه(سالیانه)/ ثرود(سالیانه)/ دالبر(سالیانه)لغوشد/ حکمت(سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)لغوشد/
>  11 خرداد: کفپارس(سالیانه)/درازک(سالیانه)لغوشد/ خمحرکه(افزایش سرمایه)/ درازک(افزایش سرمایه)/ وملل(افزایش سرمایه)/ رافزا(سالیانه)/
>  12 خرداد: کاسپین(سالیانه)/ وایران(سالیانه)/ کنور(سالیانه)/ ممسنی(سالیانه)/ فجر(سالیانه)/ امین سامان(سالیانه)/ شغدیر(سالیانه)/ میدکو(سالیانه+افزایش سرمایه)/ دتولید(سالیانه)/ 
>  13 خرداد: خراسان(سالیانه)/ دقاضی(سالیانه)/ غفارس(سالیانه-ن دوم)/ وامید(سالیانه)/ ما(سالیانه)/ کرمان(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)لغوشد/
>  18 خرداد: دفارا(سالیانه)/ تپمپی(افزایش سرمایه)/ خشرق(سالیانه)/ دکیمی(سالیانه)/
>  19 خرداد: سیلام(سالیانه)/ شگویا(سالیانه)/ درهاور(سالیانه)/ آبین(افزایش سرمایه)/ رانفور(سالیان+هیات مدیره)/ شکربن(سالیانه)/
>  20 خرداد: سهگمت(سالیانه)لغوشد/ سبهان(سالیانه)/ دامین(سالیانه)/ ختراک(سالیانه)/ خموتور(سالیانه)/ مداران(سالیانه)/ بپاس(سالیانه)/ شفارا(سالیانه)/   
>  21 خرداد: کلر(سالیانه)/ وتوصا(افزایش سرمایه)/ رکیش(سالیانه)/ بکام(سالیانه)/   
>  22 خرداد: وتوکا(سالیانه+افزایش سرمایه)/ کقزوی(سالیانه)/
>  24 خرداد: دشیمی(سالیانه)/ شرانل(سالیانه)/ تکشا(سالیانه)/ دجابر(سالیانه)/ فسازان(سالیانه)/ سفار(سالیانه)/     
>  25 خرداد: دتماد(سالیانه)/ کپارس(هیات مدیره)/ فرآور(سالیانه)لغوشد/ سیستم(سالیانه)/ ساروج(سالیانه)/ دتولید(سالیانه)/ لخانه(سالیانه)/ هرمز(سالیانه)/ داسوه(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/            
>  27 خرداد: کمنگنز(سالیانه)/ دبالک(سالیانه)حدنصاب نرسید/ پترول(فوق العاده فروش مدبران)/ همراه(سالیانه)/ سخزر(سالیانه)/ کرمان(افزایش سرمایه)/ بنیرو(سالیانه)/ شجم(افزایش سرمایه)/ فایرا(سالیانه)/   
>  29 خرداد: وسرمد(سالیانه)لغوشد/ شنفت(سالیانه)/
>  31 خرداد: ولبهمن(سالیانه)/ کگهر(افزایش سرمایه)/ فن آوا(سالیانه)/ دالبر(سالیانه)/ سبزوا(سالیانه)/ کاما(سالیانه)/ زاگرس(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/ سیدکو(سالیانه)/ شبصیر(سالیانه)لغوشد/ وپست(سالیانه)لغوشد/ غپینو(الحاق فعاليتهاي ورزشي به فعاليت شرکت)/ 

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 99 وب سایت بورس نگار:
>  1 تیر: انرژی(سالیانه)/ 
>  2 تیر: شسینا(سالیانه)/ بجهرم(سالیانه)/ دکیمی(سالیانه)/ 
>  3 تیر: اوان(سالیانه)لغوشد/ پخش(سالیانه)/ 
>  4 تیر: کچاد(سالیانه)/ حخزر(سالیانه)/ خمحور(سالیانه)/ 
>  5 تیر: غالبر(افزایش سرمایه)/ قزوین(سالیانه)/ 
>  7 تیر: وگستر(سالیانه)/ سفارس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ زنگان(سالیانه)/ تنوین(سالیانه)حدنصاب نرسید/ افق(افزایش سرمایه)/ وسرمد(سالیانه)/
>  8 تیر: فروس(سالیانه)/ مبین(سالیانه)/ کالا(سالیانه)/ کشرق(سالیانه)/ کطبس(سالیانه)/  
>  9 تیر: آریا(سالیانه)/ دپارس(سالیانه)/ شبصیر(سالیانه)/ بایکا(سالیانه)/ ختوفا(سالیانه)/   
>  10 تیر: ومهان(سالیانه)/ اخابر(سالیانه)/ دفرا(سالیانه)/ پیزد(سالیانه)/ بکام(افزایش سرمایه)/ وپخش(سالیانه)/ دسانکو(سالیانه)/   
>  11 تیر: کپرور(سالیانه)/ وآوا(سالیانه)/ ونفت(سالیانه)/ رنیک(سالیانه)/ سهگمت(سالیانه)/ جم(سالیانه)/ شپترو(سالیانه)/ 
>  12 تیر: دلقما(سالیانه)/
>  14 تیر: رتکو(سالیانه)/ فخاس(سالیانه+افزایش سرمایه)/ بمپنا(سالیانه)/سفارس(سالیانه)مجدد/     
>  15 تیر: پلاسک(سالیانه)/ شفن(سالیانه)/ تایرا(سالیانه)/ بشهاب(سالیانه)/ دسینا(سالیانه)/ خکمک(سالیانه)/ دسبحا(سالیانه)/ سفارس(سالیانه)/            
>  16 تیر: کساپا(سالیانه)/ لخزر(سالیانه)/ لبوتان(سالیانه)/ شاراک(سالیانه)/
>  17 تیر: نوری(سالیانه)/ فراور(سالیانه)/ کگل(سالیانه)/ خوساز(سالیانه)/     
>  18 تیر: خدیزل(سالیانه)/ زشگزا(سالیانه)/ خنصیر(سالیانه)/ ولساپا(سالیانه)/ فزرین(سالیانه)حدنصاب نرسید/ گکوثر(سالیانه)/ قمرو (افزایش سرمایه)/    
>  19 تیر: کسرا(سالیانه)حدنصاب نرسید// وامیر(سالیانه)/ لپارس(سالیانه)لغوشد/ ذوب(سالیانه)/ ومعادن(سالیانه)/ نطرین(سالیانه)/ فولای(سالیانه)/ غشهد(سالیانه)/   
>  21 تیر: وبشهر(سالیانه)/ 
>  22 تیر: خکاوه(سالیانه)/ غفارس(سالیانه)/ بترانس(سالیانه)/ کدما (افزایش سرمایه)/ ثاخت(افزایش سرمایه)/ خچرخش(سالیانه)/ غبهار(سالیانه)/ غپونه(سالیانه)/ وایرا(سالیانه)/ غسالم(سالیانه)/ دکوثر(سالیانه)/     
>  23 تیر: غبهنوش(سالیانه)/ فمراد(سالیانه)/ فاما(سالیانه)/ 
>  24 تیر: قصفها(سالیانه)لغوشد/
>  25 تیر: سمگا(سالیانه)/ شبریز(سالیانه)/ خودکفا(سالیانه)/ فسرب(سالیانه)/ شفا(سالیانه)/ خاذین(سالیانه)/ فاسمین(سالیانه)لغوشد/ خزر(سالیانه)/ وپست(سالیانه)/ وخاور(سالیانه)/ خریخت(سالیانه)/ خکاوه(سالیانه)/ شکبیر(سالیانه)/ ونفت(سالیانه)/ بزاگرس(سالیانه)/ وملی(سالیانه)/
>  26 تیر: وبانک(سالیانه)/ فپنتا(سالیانه)/ ستران(سالیانه)/ قچار(سالیانه)/ بسوییچ(سالیانه)/ کماسه(سالیانه)لغوشد/ وتوشه(سالیانه)/
>  28 تیر: شصدف(سالیانه)/ زدشت(سالیانه)/ شتولی(سالیانه)/ وساپا(سالیانه)/ تاصیکو(افزایش سرمایه)/ آسیا(سالیانه)/ وگردش(سالیانه)/ چفیبر(سالیانه)/ بفجر(سالیانه)/
>  29 تیر: شیراز(سالیانه)/ خپارس(سالیانه)/ شپنا(سالیانه)/ شلرد(سالیانه)/ شخارک(سالیانه)/ دتهران(سالیانه)/ بورس(افزایش سرمایه)لغوشد/ شسم(سالیانه)/ چدن(سالیانه)/ حریل(سالیانه)حدنصاب نرسید/ قاسم(افزایش سرمایه)/ پتایر(سالیانه)/ غمهرا(سالیانه)/ شراز(سالیانه)/ اخابر(سالیانه)/
>  30 تیر: کرازی(سالیانه)حدنصاب نرسید/ پارتا(سالیانه)/ شتران(سالیانه)/ خلنت(سالیانه)/ کیمیا(سالیانه)/ وآفری(سالیانه)/ سصفها(سالیانه)/ خاور(سالیانه)/ فولاد(سالیانه)/ ونوین(سالیانه)/ فایرا(سالیانه)/ مارون(سالیانه)/ فزرین(سالیانه)/ قرن(سالیانه)/ خپویش(سالیانه)لغوشد/
>  31 تیر: خرینگ(سالیانه)/ شگامرون(سالیانه)/ شگام(سالیانه)/ خبهمن(سالیانه)/ اپرداز(سالیانه)/ پاسا(سالیانه)لغوشد/ زکشت(سالیانه)/ شبندر(سالیانه)/ شاوان(سالیانه)/ سیتا(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سکارون(سالیانه)/ خکرمان(سالیانه)/ لپارس(سالیانه)/ وبصادر(سالیانه+افزایش سرمایه)لغوشد/ آریان(سالیانه)/ غگرجی(سالیانه)حدنصاب نرسید/ وپارس(سالیانه+افزایش سرمایه)لغوشد/ ودی(سالیانه)/ وبملت(سالیانه)/ حتاید(سالیانه)/ وصندوق(سالیانه)/ غاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ لسرما(سالیانه)/ بخاور(سالیانه)/ وپترو(سالیانه)/ وپاسار(سالیانه)/ دروز(سالیانه)/ سکارون(سالیانه)/ فسپا(سالیانه)/ خکار(سالیانه)/ تکنو(سالیانه)/ خودرو(سالیانه)لغوشد/ خساپا(سالیانه)لغوشد/ قشیر(سالیانه)/ بساما(سالیانه)/ ومعلم(سالیانه)/ فنورد(سالیانه)/ شپاس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ وکار(سالیانه)لغوشد/ کوثر(سالیانه)/ فملی(سالیانه)/ کگاز(سالیانه)لغوشد/ ورازی(سالیانه)/ دسبحا(افزایش سرمایه)/ کویر(سالیانه)/ پارس(سالیانه)/ فولای(سالیانه)/ وتجارت(سالیانه)لغوشد/ تکنو(سالیانه)/ زکوثر(سالیانه)لغوشد/ وسینا(سالیانه)لغوشد/ چکارن(سالیانه)حدنصاب نرسید/

 


>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 99 وب سایت بورس نگار:
>  1 مرداد: خودرو(سالیانه)/ 
>  2 مرداد: لکما(سالیانه)/
>  4 مرداد: خکاوه(سالیانه)/ کسرا(سالیانه)نوبت دوم/ (سالیانه)/ 
>  5 مرداد: ستران(سالیانه)/
>  6 مرداد: وپترو(سالیانه)/ شسپا(سالیانه)/
>  7 مرداد: سیتا(سالانه)/  
>  8 مرداد: وساخت(هیات مدیره)/  
>  9 مرداد: سبزوا(افزایش سرمایه)/  
>  11 مرداد: دماوند(سالیانه)/ شپاس(سالیانه)/   
>  12 مرداد: حریل(سالیانه)/ شپاس(سالیانه)/
>  13 مرداد: داوه(سالیانه)/ (سالیانه)/ شپارس(افزایش سرمایه)/ کگاز(افزایش سرمایه)/    
>  14 مرداد: زکوثر(سالیانه)/ کمینا(سالیانه)/ فخوز(سالیانه)/ اعتلا(افزایش سرمایه)/ دروز(سالیانه)/ قشیر(سالانه)/
>  15 مرداد: غاذر(سالانه)/ زمگسا(سالیانه)/ نوین(افزایش سرمایه)/ غشهداب(افزایش سرمایه)/ ثشرق(افزایش سرمایه)/ تیپیکو(سالانه)/ سامان(سالانه)/ فولاد(سالانه)/  وتجارت(سالیانه)/  
>  16 مرداد: خساپا(سالیانه)/
>  20 مرداد: سهگمت(افزایش سرمایه)/ وبوعلی(افزایش سرمایه)/  
>  19 مرداد: ولیز(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  20 مرداد:  آریان(سالیانه)/ فبستم(افزایش سرمایه)/
>  25 مرداد:  غگلستا(افزایش سرمایه)/ تاصیکو(سالیانه)/ حاریا(سالیانه)/ لکما (تصمیم گیری در خصوص شمولیت ماده 141 قانون تجارت)لغوشد/
>  26 مرداد: فاسمین(سالیانه)/  
>  27 مرداد: کوثر(افزایش سرمایه)/  
>  28 مرداد: دتماد(افزایش سرمایه)/ وسینا(سالیانه)/
>  29 مرداد: کترام(سالیانه)حدنصاب نرسید/ تاپیکو (سالیانه)لغوشد/ چکارن(سالیانه)/  
>  30 مرداد: های_وب(سالیانه+ تغییر محل قانونی شرکت)لغوشد/ رمپنا(سالیانه)لغوشد

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 99 وب سایت بورس نگار:
>  1 شهریور:  ولیز(سالیانه)حدنصاب نرسید
>  03 شهریور:  غزر(سالیانه)/ شاروم(سالیانه)/ تکمبا(سالیانه)/ ما(افزایش سرمایه)/   
>  05 شهریور:  تاپیکو(سالیانه)/ پترول(سالیانه)/ 
>  06 شهریور:  کسرام(افزایش سرمایه)لغوشد/ لکما(سالیانه)/ وحکمت(سالیانه)لغوشد/
>  10 شهریور:  خپویش(افزایش سرمایه)/ لسرما(سالیانه)/ شلعاب(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  11 شهریور:  شاملا(افزایش سرمایه)/ صبا(افزایش سرمایه)لغوشد
>  12 شهریور: حکشتی(سالیانه)لغوشد/ کخاک(افزایش سرمایه)/ زبینا(سالیانه)/ شساخت(سالیانه)لغوشد
>  13 شهریور: کپارس(سالیانه)/ حفاری(سالیانه)/ 
>  15 شهریور: وسنا(افزایش سرمایه)
>  16 شهریور: کروی(سالیانه)/ بپاس(افزایش سرمایه)/ ملت(سالیانه)/ تمحرکه(سالیانه)/ صبا (سالیانه)/ وحکمت(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  17 شهریور: آرمان(سالیانه)/
>  18 شهریور: تکشا(سالیانه)/ خریخت(سالیانه)/ اتکام(افزایش سرمایه)/ افق(سالیانه)/ اتکام(افزایش سرمایه)/
>  19 شهریور: زشریف(سالیانه)/ تپکو(سالیانه)/
>  20 شهریور: قنقش(سالیانه+هیات مدیره)حدنصاب نرسید/ وسدید(سالیانه)/ بورس (سالیانه+افزایش سرمایه)/
>  22 شهریور: صبا (افزایش سرمایه)/
>  23 شهریور: کسرام(افزایش سرمایه)/ غبهنوش(سالیانه)/ شلعاب (افزایش سرمایه)/
>  24 شهریور: البرز(سالیانه)/ وسدید(سالیانه)/ 
>  25 شهریور: حپترو(سالیانه)/ وسنا(سالیانه+هیات مدیره)/
>  26 شهریور: غپاک(سالیانه)/ خاهن(سالیانه)/ گدنا(سالیانه)/ داراب(سالیانه)/ تاپکیش(افزایش سرمایه)/ غالبر(سالیانه)/ سباقر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ فلامی(افزایش سرمایه)/ خودکفا(افزایش سرمایه)/ خصدرا(سالیانه)/ حکشتی(سالیانه)/ حفارس(سالیانه)/ ثتران(افزایش سرمایه)/ شساخت(سالیانه)/
>  27 شهریور: رمپنا(سالیانه)/ 
>  29 شهریور: پدرخش(سالیانه)/ غگرجی(سالیانه)/ کساوه(سالیانه)تنفس/ کچینی(سالیانه)/ حسیر(سالیانه)/ تمحرکه(سالیانه)/ شاروم(سالیانه)/ رتاپ(افزایش سرمایه)/ فوکا(سالیانه)لغوشد/
>  30 شهریور: تبرک(سالیانه)/ آپ(سالیانه)/ قجام(افزایش سرمایه)/فوکا(سالیانه)/ گشان(افزایش سرمایه)/
>  31 شهریور: شگامرون(سالیانه)/ غنیلی(سالیانه)/ میهن(سالیانه)حدنصاب نرسید/ نبروج(سالیانه)/ خفناور(سالیانه)حدنصاب نرسید/ بالاس(سالیانه)/ فاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ شصفها(سالیانه)حدنصاب نرسید/ پاکشو(سالیانه)/ قصفها(سالیانه)/ سمایه(سالیانه)حدنصاب نرسید/ کیسون(سالیانه)/ غشان(افزایش سرمایه)/ غناب(سالیانه)/ وگردش(سالیانه)/ میهن(سالیانه)حدنصاب نرسید/ نبروج(سالیانه)/ شصفها(سالیانه)حدنصاب نرسید/

+بیشتربخوانید: بررسی لحظه ای بازاربورس دربخش تابلو اعلانات وب سایت بورس نگار؛ اینجا "کلیک" کنید

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 99 وب سایت بورس نگار:
>  03 مهر: قنقش(سالیانه)/ ساربیل(افزایش سرمایه)/
05 مهر:  فایرا(سالیانه)/ 
06 مهر:  ومعلم(افزایش سرمایه)/ وبانک(افزایش سرمایه)/ 
>  07 مهر: کپشیر(افزایش سرمایه)/ غگز(سالیانه)/
>  09 مهر: تلیسه(افزایش سرمایه)/ ساربیل(افزایش سرمایه)/ بکهنوج(افزایش سرمایه)/ شتران(افزایش سرمایه)/
>  10 مهر: رمپنا(افزایش سرمایه))/
>  12 مهر: غدیس(افزایش سرمایه)/ کساوه(سالیانه)نوبت دوم/ سامان(افزایش سرمایه)/
>  15 مهر: شپنا(افزایش سرمایه)/
>  16 مهر: اتکای(افزایش سرمایه)/ خفناور(سالیانه)/
>  19 مهر: پدرخش(افزایش سرمایه)/ سدشت(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  20 مهر: فاسمین(افزایش سرمایه)/
>  22 مهر: کاذر(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  23 مهر: شستا(سالیانه)/
>  24 مهر: دی(سالیانه)/
>  27 مهر: سپ(افزایش سرمایه)/ گشان(افزایش سرمایه)/ کمهدا(سالیانه)/ تملت(افزایش سرمایه)/
>  29 مهر: رمپنا(سالیانه)/ وخارزم(سالیانه)/ تپمپی(سالیانه)/
>  30 مهر: فارس(سالیانه+افزایش سرمایه)/ فروس(افزایش سرمایه)/ شتهران(سالیانه)/ واحیا(سالیانه)/ ثشاهد(سالیانه)/ غچین(سالیانه)/ واحیا(سالیانه)/ کفرآور(سالیانه)/ میهن(سالیانه)/ وآیند(سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آبان 99 وب سایت بورس نگار:

>  05 آبان: شکلر(سالیانه)/ فاذر(سالیانه)/ غدشت(سالیانه)/ شکلر(تغییر سال مالی شرکت)/ وسبحان(سالیانه)/
>  05 آبان: جم(مجمع استفسار نظر سهامداران درخصوص ارجاع اختلافات فيمابين با شرکت گسترش تجارت پارس سبا به داوري)/
>  07 آبان: ونیکی(افزایش سرمایه)/ 
>  10 آبان: تنوین(افزایش سرمایه)/ شسینا(افزایش سرمایه)/ قچار(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  11 آبان: قبیستو(سالیانه)/ سخواف(سالیانه)لغوشد/ قحام(افزایش سرمایه)/
>  17 آبان: شستان(سالیانه)/ 
>  18 آبان: نبروج(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  21 آبان: زقیام(انتخاب حسابرس و بازرس قانونی)/
>  22 آبان: تلیسه(انتخاب حسابرس و بازرس قانونی)/ کرمان(سالیانه)/
>  24 آبان: قچار(افزایش سرمایه)/
>  25 آبان: غمینو(افزایش سرمایه)/ دبالک(تغییر سال مالی شرکت)/ وثنو(سالیانه)/
>  27 آبان: واعتبار(سالیانه)/
>  28 آبان: قمرو(سالیانه)/
>  29 آبان: ساذری(سالیانه)/ جوین(سالیانه)/ قلرست(سالیانه)نوبت دوم/ قتربت(سالیانه)/

+بیشتربخوانید: رصد لحظه ای نتایج انتخابات آمریکا دربخش تابلو اعلانات وب سایت بورس نگار؛ اینجا "کلیک" کنید

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آذر 99 وب سایت بورس نگار:

>  01 آذر: سشرق(سالیانه)/ 
>  02 آذر: سپاها(سالیانه)/ وآیند(فوق العاده)حدنصاب نرسید/ کتوکا(افزایش سرمایه)/ وپست(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  05 آذر: مفاخر(انتخاب هیات مدیره)/ وکوثر(سایرموارد)/
>  06 آذر: کاما(افزایش سرمایه)/ شلیا(افزایش سرمایه)/ 
>  08 آذر: بترانس(افزایش سرمایه)/ 
>  09 آذر: نوری(افزایش سرمایه)/ سدشت(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  10 آذر: فملی(افزایش سرمایه)/ 
>  12 آذر: نطرین(افزایش سرمایه)/ 
>  15 آذر: بگیلان(سالیانه)/ وملل(سالیانه)/ دتوزیع(افزایش سرمایه)/ تکمبا(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  16 آذر: خکار(افزایش سرمایه)/ 
>  17 آذر: پرداخت(افزایش سرمایه)/ وآیند(انتخاب حسابرس وبازرس)/ وگردش(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  18 آذر: وصنعت(سالیانه)/ 
>  19 آذر: وسالت(افزایش سرمایه)/ شپلی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  20 آذر: گکوثر (افزایش سرمایه)/ غاذر(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ولقمان(سالیانه)/ 
>  22 آذر: سدشت(سالیانه)/ چکاوه(افزایش سرمایه)/ هجرت(افزایش سرمایه)/ وآوا(افزایش سرمایه)/ غویتا(افزایش سرمایه)/ وبیمه(سالیانه)/
>  23 آذر: غگرجی (افزایش سرمایه)/ دارو(افزایش سرمایه)/ مبین(افزایش سرمایه)/ کسعدی(افزایش سرمایه)لغوشد/ حپارسا(سالیانه)/ فخوز(افزایش سرمایه)/ 
>  24 آذر: دقاضی(افزایش سرمایه)/ آسیا(افزایش سرمایه)/ فاما(افزایش سرمایه)/ 
>  25 آذر: وصنا(افزایش سرمایه)/ بنیرو(افزایش سرمایه)/ فولاژ(افزایش سرمایه)/ شپدیس(سالیانه)/
>  26 آذر: دجابر(افزایش سرمایه)/ ثباغ(سالیانه)/ 
>  27 آذر: زفکا(افزایش سرمایه)/ جوین(تغییر موضوع فعالیت)/ وتوس(سالیانه)/ شلیا(سالیانه)/ سبزوا(سالیانه)حدنصاب نرسید/ کسرام(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  30 آذر: قثابت(سالیانه)/ زشگزا(افزایش سرمایه)/ دلر(افزایش سرمایه)/ فزرین(افزایش سرمایه)/ کسعدی(افزایش سرمایه)/ بپاس(انتخاب هیات مدیره)/

+ عرضه اولیه «اپال»غول معدنی بانک پارسیان در بورس؛ آیا خرید «اپال کانی پارس» سودآور است؟

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در دی 99 وب سایت بورس نگار:

>  02 دی: قشکر(افزایش سرمایه)/ 
>  03 دی: غاذر(افزایش سرمایه)/ شپلی(سالیانه)/ ثغرب(سالیانه)/ 
>  07 دی: خاور(تصمیم گیری در خصوص شمولیت ماده 141 قانون تجارت)حدنصاب نرسید
>  08 دی: کیا(افزایش سرمایه)/ 
>  10 دی: آبین(افزایش سرمایه)/ مرقام(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سیدکو(افزایش سرمایه)/ دزهراوی(افزایش سرمایه)/
>  13 دی: مادیرا(افزایش سرمایه)/ 
>  14 دی: لخانه(افزایش سرمایه)/ آ اس پ(سالیانه)/
>  15 دی: آریا(افزایش سرمایه)/ وسینا(افزایش سرمایه)/ های_وب(افزایش سرمایه)لغوشد/ ددانا(افزایش سرمایه)/ 
>  16 دی: ثتران(سالیانه)/
>  18 دی: وتوصا(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  20 دی: غزر(افزایش سرمایه)/ ولقمان(سالیانه)/ پارتا(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  21 دی: فلامی(سالیانه)/ پتایر(افزایش سرمایه)/ بموتو(سالیانه)/ قنقش(سالیانه)/ شپارس(سالیانه)/
>  22 دی: قهگمت(سالیانه)/ مرقام(سالیانه)/ سجام(افزایش سرمایه)/ غویتا(افزایش سرمایه)/
>  23 دی: وسپه(افزایش سرمایه)/
>  24 دی: ورنا(سالیانه)/ ثشرق(سالیانه)/ سمتاز(افزایش سرمایه)/
>  27 دی: ثپردیس / ثنوسا(سالیانه)/ وسمازن(سالیانه)/ دروز(تغییر موضوع فعالیت)/ فاراک(سالیانه)لغوشد/ وسمازن(سالیانه)/ 
>  29 دی: چافست(سالیانه)/ ثالوند(سالیانه)/ لازما(سالیانه)لغوشد
>  30 دی: ثفارس(سالیانه)/ پارسان(سالیانه)/ قنیشا(سالیانه)/ غگل(سالیانه)/ ثرود(سالیانه)/ قشهد(سالیانه)/ بکاب(سالیانه)/ سبزوا(سالیانه)/ اتکام(سالیانه)/ شیران(افزایش سرمایه)/ ثاخت(سالیانه)/ امین(سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در بهمن 99 وب سایت بورس نگار:

>  05 بهمن: : غچین(افزایش سرمایه)/ زشریف(افزایش سرمایه)/
>  07 بهمن: : حرهشا(سالیانه)/
>  08 بهمن: : ثامان(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  11 بهمن: : فاراک(سالیانه)/ کیمیا(افزایش سرمایه)/
>  12 بهمن: : وهور(افزایش سرمایه)/
>  14 بهمن: : جم(افزایش سرمایه)/
>  15 بهمن: : زبینا(افزایش سرمایه)/ دکپسول(افزایش سرمایه)/ دشیمی(افزایش سرمایه)/
>  19 بهمن: : زماهان(افزایش سرمایه)/ سیستم(افزایش سرمایه)/
>  20 بهمن: : گوهران(سالیانه)/ غدام(سالیانه)/
>  25 بهمن: : ثامان(سالیانه/نوبت دوم)/ زفکا(تصمیم درخصوص مشارکت در تاسیس گاوداری جدید درکرمانشاه)/
>  26 بهمن: : سهرمز(سالیانه)/
>  27 بهمن: : غشاذر(افزایش سرمایه)/ وپاسار(هیات مدیره)/ کویر(هیات مدیره)/
>  28 بهمن: : شگل(سالیانه + افزایش سرمایه)/ ساربیل(سالیانه)/ ولصنم(سالیانه)/
>  29 بهمن: : وسکاب(سالیانه)/ قشرین(سالیانه)/ وآذر(سالیانه)/
>  30 بهمن: : های_وب(افزایش سرمایه)/ رفاه(سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اسفند 99 وب سایت بورس نگار:

>  03 اسفند: دریشمک(سالیانه)/ وسپه(سالیانه)/ حریل(افزایش سرمایه)/ پدرخش حدنصاب نرسید/
>  05 اسفند: وسدید(افزایش سرمایه)/ سنوین(سالیانه)/
>  09 اسفند: ساینا(سالیانه)/
>  10 اسفند: قشهد(افزایش سرمایه)/ خفنر(افزایش سرمایه)/ وآذری(افزایش سرمایه)/
>  11 اسفند: سشمال(سالیانه)لغوشد/ غگل(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  12 اسفند: وثنو(افزایش سرمایه)/ ولشرق(سالیانه) /
>  13 اسفند: شفارس(افزایش سرمایه)/ پکویر(سالیانه) / دالبر(افزایش سرمایه)/ دبالک(سالیانه)حدنصاب نرسید/ فولای(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  14 اسفند: وتوسم(سالیانه)/
>  16 اسفند: حفاری(افزایش سرمایه)/
>  17 اسفند: سمازن(سالیانه)/ شبصیر(افزایش سرمایه)/ دعبید(سالیانه)/
>  18 اسفند: پردیس(سالیانه)/
>  19 اسفند: شپاکسا(سالیانه)/
>  20 اسفند: اتکای(سالیانه)/ سایرا(سالیانه)/ وامید(افزایش سرمایه)/ وهور(سالیانه)/ ثمسکن(سالیانه)/ لوتوس(سالیانه)/ سجام(سالیانه)/ شتوکا حدنصاب نرسید/
>  23 اسفند: پاکشو(افزایش سرمایه)/ وصنا(سالیانه)/ فایرا(افزایش سرمایه)/ ولشرق(سالیانه)/
>  25 اسفند: وغدیر(سالیانه)/ وصنا(سالیانه)/ سمازن(سالیانه)/ خبهن(افزایش سرمایه)/ شبهرن(افزایش سرمایه)/ امین(افزایش سرمایه)/ وخارزم(تغییر سال مالی)/ امین(افزایش سرمایه)/ کرمان(افزایش سرمایه)/ فولاد(انتخاب روزنامه رسمی+افزایش سرمایه)/ تاپکیش(سالیانه)/
>  26 اسفند: سشمال(سالیانه)/ شستا(افزایش سرمایه)/ کگل(افزایش سرمایه)/ پدرخش(افزایش سرمایه)/وگستر(فوق العاده)لغوشد/
>  27 اسفند: امید(سالیانه)/ شستا(افزایش سرمایه)/ دیران(سالیانه)/ دبالک(سالیانه)نوبت دوم/ فاراک(افزایش سرمایه)/ چکاپا(سالیانه)/ دی(افزایش سرمایه)/
>  28 اسفند: خاهن(افزایش سرمایه)/ سیلام(سالیانه)لغوشد/ شجم(سالیانه)/ زگلدشت(افزایش سرمایه)/

برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان