کانال تلگرام بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

🔵چه خبر از مجامع 99 شرکتها>جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی سال 99 /دعوت سهامداران به مجمع/ 12 خرداد99

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 6 دقيقه

 


🔴 چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال99 > خرداد99
 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 99 هم بروزرسانی خواهد شد با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

✅»همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 99:

 

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 99:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 98 اینجا کلیک کنید ...
++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 98 "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: نگاهی به مزیتهای«شـستا»؛ شستا چفدر می ارزد؟ مقایسه بزرگی شستا با سایرشرکتهای بورسی
+بیشتربخوانید: کدام صندوق سرمایه گذاری بیشترین بازدهی سال99 دارد؟ نگاهی به برترین صندوقهای سرمایه گذاری بورسی

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 99:
🔶  6 فروردین: غپاذر(فوق العاده)/
🔶  7 فروردین: لپیام(سالیانه)/
🔶  10 فروردین: کویر(افزایش سرمایه)/ غفارس(فوق العاده)/
🔶  11 فروردین: غشصفها(فوق العاده)/
🔶  18 فروردین: سپ(سالیانه)/ فلات(سالیانه)/
🔶  20 فروردین: وآتی(سالیانه)/
🔶  23 فروردین: شکلر(فوق العاده)حدنصاب نرسید/
🔶  25 فروردین:  کسرا(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ ولغدر(سالیانه)/    
🔶  27 فروردین:  غبشهر(سالیانه)لغوشد/ دعبید(سالیانه)/ وبهمن (سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/
🔶  28 فروردین: زپارس(سالیانه)/ آریا(سالیانه)/  
🔶  30 فروردین: بایکا(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ پکویر(افزایش سرمایه)/ریشمک(سالیانه)/ شوینده (سالیانه)/ وهور(سالیانه)/ بهپاک(سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)/ کگهر(سالیانه)لغوشد/       
🔶  31 فروردین: ونیکی(سالیانه) /اعتلا(سالیانه)/ لپیام(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ زماهان(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)لغوشد/ ص.س اقتصادنوین (سالیانه)/

+بیشتربخوانید: کدام صندوق سرمایه گذاری بورسی بیشترین بازدهی سال99 دارد؟ نگاهی به برترین صندوقهای بورسی

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 99:
🔶  2 اردیبهشت: دسانکو(افزایش سرمایه)/ بترانس(هیات مدیره)/ تیپیکو(افزایش سرمایه)/ غپینو(افزایش سرمایه)/
🔶  3 اردیبهشت: لوتوس(سالیانه)/ قزرین(افزایش سرمایه)/ کیمیا(افزایش سرمایه)/ سمازن(سالیانه)/ فنرژی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
🔶  4 اردیبهشت: وآیند(انتخاب حسابرس)/ غشهد(افزایش سرمایه)/ غسالم(افزایش سرمایه)/
🔶  6 اردیبهشت: سخاش(سالیانه)/ غگلپا(افزایش سرمایه)/ وسنا(تصميم گيري فروش سهام شرکت توليد نيروي آذرخش)/ حاریا(سالیانه)/
🔶  7 اردیبهشت: سکرما(سالیانه) / چکارن(افزایش سرمایه)/ وغدیر(سالیانه)/
🔶  8 اردیبهشت: سقاین(سالیانه)/ سنیر(سالیانه)/
🔶  9 اردیبهشت: ساروم(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ تشتاد(افزایش سرمایه)/ فلوله(سالیانه)حدنصاب نرسید/ کگل(افزایش سرمایه)/ زفکا(سالیانه)/
🔶  10 اردیبهشت: سصوفی(سالیانه)/ سفانو(سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/
🔶  13 اردیبهشت: سرود(سالیانه)لغوشد/ سغرب(سالیانه)/ سمگا(افزایش سرمایه)/
🔶  14 اردیبهشت: سبجنو(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/
🔶  15 اردیبهشت: کفپارس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سبهان(سالیانه)/ ثتران( اصلاح يند 22 اساسنامه)لغوشد/ ختوفا(افزایش سرمایه)/ سیمرغ(سالیانه)/ جکاپا(سالیانه)/
🔶  16 اردیبهشت: تنوین(سالیانه)/ سفار(سالیانه)لغوشد/ سدور(سالیانه)حدنصاب نرسید/ غدام(سالیانه)لغوشد/ وشهر(سالیانه)/
🔶  17 اردیبهشت: سخزر(سالیانه)لغوشد/ خصدرا(افزایش سرمایه)/ حآسا(سالیانه)/ سشمال(سالیانه)/
🔶  18 اردیبهشت: شتوکا(سالیانه)/
🔶  20 اردیبهشت: کتوکا(سالیانه)/ ساوه(سالیانه)/ هجرت(سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/ خفناور(سالیانه)/
🔶  21 اردیبهشت: حتوکا(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/ کارا(سالیانه)/ کاذر(سالیانه)/ غدام(سالیانه)/ ولشرق(سالیانه)لغوشد/ شدوص(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/
🔶  22 اردیبهشت: کسرا(سالیانه)/ توریل(سالیانه)/ ونوین(افزایش سرمایه)/ بمیلا(افزایش سرمایه)/ پرداخت(سالیانه)/ کسعدی(سالیانه)/
🔶  23 اردیبهشت: غگیلا(سالیانه)/ سهگمت(سالیانه)لغوشد/ وثنو(سالیانه)/ سرود(سالیانه)/ شاملا(سالیانه)/
🔶  24 اردیبهشت: دارو(سالیانه)/ کخاک(سالیانه)/ولشرق(سالیانه)/
🔶  25 اردیبهشت: افرا(سالیانه)/
🔶  27 اردیبهشت: دابور(سالیانه)/ فروی(سالیانه)/ حکشتی(افزایش سرمایه)لغوشد/ شلعاب(سالیانه)/
🔶  28 اردیبهشت: ددام(سالیانه)/ وساخت(فوق العاده)/ کپشیر(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ تملت(سالیانه)/ غفارس(سالیانه) حدنصاب نرسید/ شلعاب(سالیانه) حدنصاب نرسید/ وتوصا(سالیانه)لغوشد/
🔶  29 اردیبهشت: دزهراوی(سالیانه+هیات مدیره)/ کلوند(سالیانه)/ جم پیلن(سالیانه)/
🔶  30 اردیبهشت: دلر(سالیانه)/ سیلام(سالیانه)/ زفکا(سالیانه)/ کفرا(افزایش سرمایه)/ غگیلا(سالیانه)/ ولملت(سالیانه)/
🔶  31 اردیبهشت: دتوزیع(سالیانه)/ غصینو(سالیانه)/ فباهنر(سالیانه)/ زگلدشت(سالیانه)/ ولصنم(سالیانه)/ غشصفها(سالیانه)/ غشوکو(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ غگلپا(سالیانه)/ ارفع(سالیانه)/ وامید(سالیانه)/ بکهنوج(سالیانه)/ کی بی سی(سالیانه)/ فباهنر(سالیانه)/

 

 

✅»برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 99:
🔶  1 خرداد: غویتا(سالیانه)/ رتاپ(سالیانه)/ کاذر(سالیانه)/
🔶  3 خرداد: غپاذر(سالیانه)/ غشاذر(سالیانه)/
🔶  6 خرداد: وآذر(سالیانه)/ غگلستا(سالیانه)/
🔶  7 خرداد: غشان(سالیانه)/ قاسم(سالیانه)/ حکشتی(افزایش سرمایه)/ وتوصا(افزایش سرمایه)/
🔶  8 خرداد: نطرین(سالیانه)/
🔶  10 خرداد: کحافظ(سالیانه)/ وگستر(سالیانه)حدنصاب نرسید / چکاوه(سالیانه)/ ثرود(سالیانه)/ دالبر(سالیانه)لغوشد/ حکمت(سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)لغوشد/
🔶  11 خرداد: کفپارس(سالیانه)/درازک(سالیانه)لغوشد/ خمحرکه(افزایش سرمایه)/ درازک(افزایش سرمایه)/ وملل(افزایش سرمایه)/ رافزا(سالیانه)/
🔶  12 خرداد: کاسپین(سالیانه)/ وایران(سالیانه)/ کنور(سالیانه)/ ممسنی(سالیانه)/ فجر(سالیانه)/ امین سامان(سالیانه)/ شغدیر(سالیانه)/ میدکو(سالیانه+افزایش سرمایه)/ دتولید(سالیانه)/ 
🔶  13 خرداد: خراسان(سالیانه)/ دقاضی(سالیانه)/ غفارس(سالیانه-ن دوم)/ وامید(سالیانه)/ ما(سالیانه)/ کرمان(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)لغوشد/
🔶  18 خرداد: دفارا(سالیانه)/ تپمپی(افزایش سرمایه)/ خشرق(سالیانه)/ دکیمی(سالیانه)/
🔶  19 خرداد: سیلام(سالیانه)/ شگویا(سالیانه)/ درهاور(سالیانه)/ آبین(افزایش سرمایه)/ رانفور(سالیان+هیات مدیره)/ شکربن(سالیانه)/
🔶  20 خرداد: سهگمت(سالیانه)لغوشد/ سبهان(سالیانه)/ دامین(سالیانه)/ ختراک(سالیانه)/ خموتور(سالیانه)/ مداران(سالیانه)/ بپاس(سالیانه)/ شفارا(سالیانه)/   
🔶  21 خرداد: کلر(سالیانه)/ وتوصا(افزایش سرمایه)/ رکیش(سالیانه)/ بکام(سالیانه)/   
🔶  22 خرداد: وتوکا(سالیانه+افزایش سرمایه)/ کقزوی(سالیانه)/
🔶  24 خرداد: دشیمی(سالیانه)/ شرانل(سالیانه)/ تکشا(سالیانه)/       
🔶  25 خرداد: دتماد(سالیانه)/ کپارس(هیات مدیره)/ فرآور(سالیانه)/ سیستم(سالیانه)/ ساروج(سالیانه)/ دتولید(سالیانه)/         
🔶  27 خرداد: کمنگنز(سالیانه)/   
🔶  31 خرداد: ولبهمن(سالیانه)/   
🔶  7 خرداد: غشان(سالیانه)/
🔶 

برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید