کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

🔶چه خبر از مجامع 1400 شرکتها >جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع بورسی وفرابورسی سال 1400/دعوت سهامداران به مجمع/ 9 مرداد 1400

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 13 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1400 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 > مرداد 1400
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1400  زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1400

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 هم بروزرسانی خواهد شد با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 1400 :

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 1400 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 1400 اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 99 اینجا "کلیک" کنید 
 +بیشتربخوانید: رصد لحظه ای بورس 1400 درتایم معاملات در بخش تابلو اعلانات+ جدیدترین خبرها، اتفاقات وشنیده ها
+ در مجمع «خودرو» و «خساپا» چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع 1400 سایپا و ایران خودرو را اینجا بخوانید

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1400:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1400 وب سایت بورس نگار:
>  15 فروردین: کزمان(افزایش سرمایه)/ دامین(افزایش سرمایه)/
>  16 فروردین: فلات(سالیانه)/
>  17 فروردین: ثبهساز(سالیانه)/ رانفور(افزایش سرمایه)/ غدام(سالیانه)/
>  18 فروردین: شیران(سالیانه)/ ثامید(سالیانه)/ فولای(تصميم گيري در خصوص تعين تکليف شرکت صنايع مفتولکاران يزد)/ زماهان(سالیانه)/
>  22 فروردین: سپ(سالیانه)/ شتوکا(انتخاب هیات مدیره)/
>  23 فروردین: خلنت(انتخاب هیات مدیره)/
>  25 فروردین: وآتی(سالیانه)/ ونیکی(سالیانه)/ قیستو(انتخاب هیات مدیره)/ شوینده(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/ فاذر(افزایش سرمایه)/ خودکفا(افزایش سرمایه)/
>  27 فروردین: ثشاهد(انتخاب حسابرس)/    
>  28 فروردین: وسینا(انتخاب هیات مدیره)/ دسبحان(افزایش سرمایه)/ غویتا(سالیانه)/ وهنر(سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/ درهآور(افزایش سرمایه)/
>  29 فروردین: سیلام(سالیانه)لغوشد/ کفپارس(سالیانه)/ شتهران(سایرموارد)/ قپیرا(افزایش سرمایه)/ خپارس(سالیانه)/ دماوند(افزایش سرمایه)/ دکوثر(افزایش سرمایه)/
>  30 فروردین: غبشهر(سالیانه)/ لپیام(سالیانه)/ وبهمن(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/ بهپاک(سالیانه+افزایش سرمایه)/ بایکا(سالیانه)/
>  31 فروردین: اعتلا(سالیانه)/ کگهر(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/ اجداد(سالیانه)/

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: کی بی سی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  02 اردیبهشت: وتوشه(افزایش سرمایه)/
>  04 اردیبهشت: قچار(سالیانه)/
>  05 اردیبهشت: دپارس(افزایش سرمایه)/ تماوند(افزایش سرمایه)/
>  06 اردیبهشت: پارتا(افزایش سرمایه)/
>  08 اردیبهشت: فاذر(افزایش سرمایه)/ 
>  09 اردیبهشت: بسوئیچ(سالیانه+افزایش سرمایه)/ 
>  11 اردیبهشت: کفپارس(سالیانه)/ سدور(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سرود(سالیانه)/ دیران(افزایش سرمایه)/ ولنوین(سالیانه)/ 
>  12 اردیبهشت: مفاخر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ کی بی سی(سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/
>  13 اردیبهشت: کاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ ساروم(سالیانه)/ شکلر(سالیانه)/
>  15 اردیبهشت: سخاش(سالیانه)/ سقاین(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ حاسا(سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/
>  16 اردیبهشت: شتوکا(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  18 اردیبهشت: سغرب(سالیانه)/ ثاباد(سالیانه)/ غگیلا(سالیانه)/ پرداخت(سالیانه)/ فمراد(سالیانه)/
>  19 اردیبهشت: سصوفی(سالیانه)/ سخزر(سالیانه)/ حتوکا(سالیانه)/
>  20 اردیبهشت: هجرت(سالیانه)لغوشد/ سبجنو(سالیانه)/ چدن(افزایش سرمایه)/ توریل(سالیانه)/ جم_پیلن(سالیانه)/ قپیرا(افزایش سرمایه)/
>  21 اردیبهشت: شاملا(سالیانه)/ ددام(سالیانه)/ رانفور(سالیانه)/ وسپهر(سالیانه)/
>  22 اردیبهشت: سنیر(سالیانه)/ خچرخش(سالیانه)/ اپال(سالیانه)/ غشوکو(سالیانه)/ غمینو(سالیانه)/ دزهراوی(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)لغوشد/
>  25 اردیبهشت: کفرا(سالیانه)/ خساپا(انتخاب هیات مدیره)/
>  26 اردیبهشت: غپاذر(سالیانه)/ دکیمی(سالیانه)/ وبیمه(سالیانه)/ کاذر(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)/ ساوه(سالیانه)/ 
>  27 اردیبهشت: زملارد(سالیانه)/ وبوعلی(سالیانه)/ رتاپ(سالیانه)/ 
>  28 اردیبهشت: آریا(سالیانه)/ سفار(سالیانه)/ وایران(سالیانه)/ ولملت(سالیانه)/ بکهنوج(سالیانه)/
>  29 اردیبهشت: وامید(سالیانه)/ ارفع(سالیانه)/ غفارس(سالیانه)/ سبهان(سالیانه)/ سیلام(سالیانه)/ دالبر(سالیانه)/ قاسم(سالیانه)/ شتوکا(سالیانه)/
>  30 اردیبهشت: سهگمت(سالیانه)/ همراه(سالیانه)/ فروی(سالیانه)/ 
 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 خرداد: غگلپا(سالیانه)/ شجم(سالیانه)/ تملت(سالیانه)/ فولاد(افزایش سرمایه)/ غپینو(سالیانه)/ قرن(افزایش سرمایه)/
>  02 خرداد: غشصفها(سالیانه)/ میدکو(سالیانه)/
>  03 خرداد: ملت(سالیانه)/ دکیمی(سالیانه)تنفس/ سخوز(سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)/
>  04 خرداد: غگلستا(سالیانه)/ فجر(افزایش سرمایه)/ درازک(سالیانه)/ ورازی(افزایش سرمایه)/ داسوه(سالیانه)/ سپیدار(سالیانه)/
>  05 خرداد: سیدکو(سالیانه)/ افرا(سالیانه)لغوشد/ مداران(سالیانه)/ دغدشت(افزایش سرمایه)/ دجابر(سالیانه)/ پخش(سالیانه)/ غشان(سالیانه)/ هجرت(سالیانه)تنفس/
>  08 خرداد: غفارس(سالیانه)تنفس/ ما(سالیانه)/ کرماشا(سالیانه)/ شغدیر(سالیانه)لغوشد/ دسانکو(سالیانه)تنفس/
>  09 خرداد: قثابت(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ دتولید(سالیانه)/ 
>  10 خرداد: خراسان(سالیانه)/ خموتور(سالیانه)/ وپویا(سالیانه)/ فافزا(سالیانه)/ دسانکو(سالیانه)/
>  11 خرداد: شگویا(سالیانه)لغوشد/ وآوا(سالیانه)/ تنوین(سالیانه)/ زنگان(سالیانه)/ هجرت(سالیانه)/ 
>  12 خرداد: غصینو(سالیانه)/ افرا(سالیانه)/ کنور(سالیانه)/ فسرب(سالیانه)/ حبندر(سالیانه)/ چکاوه(سالیانه)/ فباهتر(سالیانه)/
>  13 خرداد: رکیش(سالیانه)/ شپلی(سالیانه)لغوشد/ کالا(سالیانه)/ 
>  17 خرداد: اخابر(سالیانه)/ خمحرکه(سالیانه)/ خوساز(سالیانه)/ خمهر(سالیانه)لغوشد/ شفارا(سالیانه)/ خشرق(سالیانه)/   
>  18 خرداد: فرآور(سالیانه)/ سیمرغ(سالیانه)/ وایران(افزایش سرمایه)/ خنصیر(سالیانه)/ شنفت(سالیانه)/ خکاوه(سالیانه)/ بزاگرس(سالیانه)/ بنو(سالیانه)/ شبندر(افزایش سرمایه)/ بنیرو(سالیانه+افزایش سرمایه)/ وکبهمن(سالیانه)/ شغدیر(سالیانه)/
>  19 خرداد: شکربن(سالیانه)/ ساراب(سالیانه)/ شپلی(سالیانه+تصمیم گیری شمولیت ماده 141 قانون تجارت)حدنصاب نرسید/غفارس(سالیانه)/ غگرجی(سالیانه+افزایش سرمایه)/ وسکاب(سالیانه)/ بپاس(سالیانه)/ وگستر(سالیانه)/
>  20 خرداد: والبر(سالیانه+افزایش سرمایه)/
>  22 خرداد: دامین(سالیانه)/ درهاور(سالیانه)/ کقزوی(سالیانه)/ برکت(سالیانه)لغوشد/ گکوثر(سالیانه)/ ومهان(سالیانه)/      
>  23 خرداد: کاسپین(سالیانه)/ شبصیر(سالیانه)تنفس/ وتوکا(سالیانه)/ سلیم(سالیانه)/ آبادا(سالیانه)/ ختوفا(سالیانه)/ برکت(سالیانه) / 
>  24 خرداد: کرازی(سالیانه)/ نوین(سالیانه)/  
>  25 خرداد: شگویا(سالیانه)/ شپترو(سالیانه)/ سیستم(سالیانه)/ وتوسکا(افزایش سرمایه)/  
>  26 خرداد: بکام(سالیانه)/ دتماد(سالیانه)/ کلر(سالیانه+افزایش سرمایه)/ خکمک(سالیانه)/ دلر(سالیانه)/ دشیمی(سالیانه)/
>  27 خرداد: دلقما(سالیانه)/ های_وب(سالیانه)/ 
>  29 خرداد: وملی(سالیانه)/ شیراز(سالیانه) / کشرق(سالیانه)حدنصاب نرسید/ شبصیر(سالیانه)تنفس/
>  30 خرداد: حخزر(سالیانه)/ سفارس(سالیانه)/ شرانل(سالیانه)/ دتوزیع(سالیانه)/ ولکار(سالیانه)لغوشد/ غاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  31 خرداد: شلعاب(سالیانه)حدنصاب نرسید/ وبصادر(سالیانه)لغوشد/ شفا(سالیانه)/ ملت(سالیانه)/ خگستر(سالیانه)لغوشد/ شبهرن(سالیانه)/ فنورد(سالیانه)/  

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 تیر: تلیسه(سالیانه)/     
>  02 تیر: کطبس(سالیانه)/ زدشت(سالیانه)/ دفرا(سالیانه)/ پاسا(سالیانه)/ شسینا(سالیانه)/ وپارس(سالیانه)لغوشد/ دسانکو(سالیانه+افزایش سرمایه)/      
>  03 تیر: کاما(سالیانه)لغوشد/ شلیا(سالیانه)حدنصاب نرسید
>  06 تیر: خگستر(سالیانه)/ وبشهر(سالیانه)/ بجهرم(سالیانه)/ انرژی(سالیانه)/ فتوسا(سالیانه)/   
>  07 تیر: گوهران(افزایش سرمایه)/ بوعلی(سالیانه)/ کساپا(سالیانه)/ ولکار(سالیانه)/    
>  08 تیر: پلاسک(سالیانه)/ زکوثر(سالیانه)/ تمدن(سالیانه)/ دپارس(سالیانه)/  
>  09 تیر: فروس(سالیانه)/ خودکفا(سالیانه)/ فخوز(سالیانه)/ پیزد(سالیانه)/ خفنر(سالیانه)/ شاراک(سالیانه)/ بترانس(سالیانه)/ کشرق(سالیانه)/
>  10 تیر: لخزر(سالیانه)/ بشهاب(سالیانه)/ کاما(سالیانه)/ فزر(سالیانه)/ فپنتا(سالیانه)/ رکیش(افزایش سرمایه)/  
>  12 تیر: کگل(سالیانه)/ جم(سالیانه)/ کچاد(سالیانه)/ خاذین(سالیانه)/ وساپا(سالیانه)/ ولبهمن(سالیانه)/   
>  13 تیر: کالا(سالیانه)/ ومعادن(سالیانه)لغوشد/ کمنگنز(سالیانه)/ فسازان(سالیانه)/ غکورش(سالیانه)/ خنصیر(سالیانه)/ کلوند(سالیانه)/ شکبیر(سالیانه)/ دهدشت(سالیانه)/ شپلی(سالیانه)لغوشد/ فولای(سالیانه+افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  14 تیر: ومعادن(سالیانه)/ فلوله(سالیانه)حدنصاب نرسید/ ولساپا(سالیانه)/ آسیا(سالیانه)/ ثپردیس(سالیانه)/ غاذر(سالیانه)/        
>  15 تیر: شفن(سالیانه)/ دسینا(سالیانه)/ خفولا(سالیانه)/ فاسمین(سالیانه)/ تیپیکو(افزایش سرمایه)/ دماوند(سالیانه)/ ختور(سالیانه)لغوشد/ زاگرس(سالیانه)/ خاور(سالیانه)/ خریخت(سالیانه)/ ولیز(سالیانه)/
>  16 تیر: سیتا(سالیانه)/ فجام(سالیانه)/ خدیزل(سالیانه)/ خزر(سالیانه)/ اوان(سالیانه)لغوشد/ وپارس(سالیانه)لغوشد
>  17 تیر: فخاس(سالیانه)/ غشهد(سالیانه)/شلیا(سالیانه)/
>  18 تیر: کپرور(سالیانه)/
>  19 تیر: اروند(سالیانه)/ دانا(سالیانه)/ ومعلم(سالیانه)/ حتاید(سالیانه)/ فرابورس(سالیانه)/ 
>  20 تیر: نوری(سالیانه)/ تدیزل(سالیانه)/ شپلی(سالیانه)/ ختور(سالیانه)/ غشهداب(سالیانه)/ شتهران(سالیانه)/ خبهمن(فوق العاده)/ 
>  21 تیر: شخارک(سالیانه)/ لبوتان(سالیانه)/ فاما(سالیانه)/ بفجر(سالیانه)لغوشد/ شسپا(سالیانه)/ فاما(تغییرفعالیت شرکت)/ غسالم(سالیانه)/ افق(سالیانه)/ زبینا(سالیانه)/   
>  22 تیر: کماسه(سالیانه)حدنصاب نرسید/ وسدید(سالیانه)/ مبین(سالیانه)/ کحافظ(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)/ 
>  23 تیر: وصندوق(سالیانه)لغوشد/ کاوه(سالیانه)/ تکنو(سالیانه)/ 
>  24 تیر: مادیرا(سالیانه)/ وتوشه(سالیانه)/ خاهن(سالیانه)/ وبانک(سالیانه)/ سصفها(سالیانه)/ لکما(سالیانه+افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ وخاور(سالیانه)/ خزامیا(سالانه)/ ذوب(سالیانه)/ 
>  26 تیر: وپترو(سالیانه)لغوشد/ شصفها(سالیانه)/ زمگسا(سالیانه)/ داوه(سالیانه)/ فلوله(سالیانه)/ رنیک(سالانه + افزایش سرمایه)/ ونفت(سالانه)/ وپست(سالانه)/ فسپا(سالانه)/ کوثر(سالانه)/ 


>  27 تیر: لسرما(سالیانه)/ شگامرون(سالیانه)/ شبندر(سالیانه)/ ونیرو(سالیانه) / (سالانه)/ مارون(سالانه)/ غنوش(سالانه)/ پارس(سالانه)/ خریخت(سالانه)/ سباقر(سالانه)/ کبافق(سالانه)/ لازما(تصمیم گیری درخصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت)/ همراه(افزایش سرمایه)/ وپاسار(سالانه)توسط بانک مرکزی لغوشد/ پارس(سالانه)/


>  28 تیر: کیمیا(سالیانه)/ بخاور (سالیانه)/ ستران(سالیانه)/شلرد(سالانه)/ فزرین(سالیانه)حدنصاب نرسید / بفجر(سالانه)/ وپاسار(سالانه)تنفس/ شلعاب(سالانه)/ غدیس(سالانه)/ حسیر(سالانه)/ کتوکا(سالانه)/ فولاژ(سالانه)/ سامان(سالانه)/ چدن(سالانه)/ خپارس(سالانه)/ قرن(سالانه)/ خلنت(سالانه)/ بمپنا(سالانه)/ کیسون(سالانه)/ کپشیر(سالانه)/ کترام(سالیانه)حدنصاب نرسید /


>  29 تیر: فولاد(سالیانه+تغییر سال مالی شرکت/لغوشد)/ وبملت(سالیانه)/ پتایر(سالیانه) /پارتا(سالیانه)/ وتجارت(سالیانه)/ حریل(سالیانه)لغوشد/ وبصادر(سالانه)/ شتران(سالانه)/ شاوان(سالانه)/ فملی(سالانه)/ زکشت(سالانه)/ زقیام(سالانه)/ سمگا(سالانه)/ خودرو(سالانه)/ کوثر(سالانه)/ وحکمت(سالانه)/ سمایه(سالانه)/ اوان(سالانه)/ شراز(سالانه)/ خفولا(سالانه)/ وسین(سالانه)/ شسم(سالانه)/ وگردش(سالانه)/ کویر(سالانه)/ کترام(سالانه)/ قشیر(سالانه)/ وکار(سالانه)/ خبهمن(سالانه)/ تایرا(سالانه)/ کدما(سالانه)/ وپترو(سالیانه)لغوشد/ سرچشمه(سالیانه)/ سمگا(سالیانه)/ تکمبا(سالانه)/ کروی(سالانه)/ (سالانه)/ آریان(سالانه)/


>  31 تیر: غالبر(سالیانه)/ فولای(سالیانه)/ وسینا(سالانه)/ ونوین(سالانه)/ آینده(سالانه)/ چکارن(سالانه)حدنصاب نرسید/ خساپا(سالانه)/ قشیر(سالانه)/ شبریز(سالانه)/ وپارس(سالانه)/ آپ(سالانه)/ بسوئیچ(سالانه)/ وملل(سالانه)حدنصاب نرسید/ وصندوق(سالانه)/ بساما(سالانه)/ کساوه(سالانه)/ فایرا(سالانه)/ پاکشو(سالانه)/ حفاری(سالانه)لغوشد/ پدرخش(سالانه)/ شصدف(سالانه)/ کگاز(سالانه)حدنصاب نرسید/ وآفری(سالانه)/ پالاس(سالانه)/ البرز(سالانه)/ تبرک(سالانه)/ بورس(سالانه + افزایش سرمایه)/ فاذر(سالانه)/ حسینا(سالانه)/ دی(سالانه)لغوشد/ سخواف(سالانه)حدنصاب نرسید/ غناب(سالانه)حدنصاب نرسید/

+ در مجمع «خودرو» و «خساپا» چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع سایپا و ایران خودرو را اینجا بخوانید

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 1400 وب سایت بورس نگار:
>  02 مرداد: (سالیانه)/  
>  04 مرداد: دابور(افزایش سرمایه)/ (سالیانه)/ 
>  05 مرداد: کماسه(سالیانه+افزایش سرمایه)/ 
>  06 مرداد: شپلی(تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت)حدنصاب نرسید/ وسرمد(سالانه)/  
>  09 مرداد: لکما(سالیانه نوبت دوم)/ سیستم(افزایش سرمایه)/ وپترو (سالانه نوبت دوم)/
>  10 مرداد: وپاسار(سالیانه نوبت دوم)/ 
>  11 مرداد: فولاد(سالیانه نوبت دوم)/ 
>  12 مرداد: کنور(افزایش سرمایه)/ 
>  13 مرداد: حریل(سالیانه)/ 
>  14 مرداد: بسوئیچ(سالیانه)/

>  16 مرداد: پالایش(تغییرات در امیدنامه صندوق)/ رمپنا(سالیانه)/ 

>  17 مرداد: چکارن(سالیانه)/

>  18 مرداد: تیپیکو(سالیانه)/ 

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 1400 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 1400 اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
 +بیشتربخوانید: رصد لحظه ای بورس 1400 تایم معاملات در بخش تابلو اعلانات+جدیدترین خبرها، اتفاقات وشنیده ها
برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید