کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔶چه خبر از مجامع 1400 شرکتها>جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی 1400/دعوت سهامداران به مجمع/ 28 اسفند 1400

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 14 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1400 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 >  اسفند 1400
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1400  زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1400

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400 هم بروزرسانی خواهد شد با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 1400 :

+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1401 اینجا "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 1400 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 1400 اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 99 اینجا "کلیک" کنید 
 +بیشتربخوانید: رصد لحظه ای بورس 1400 درتایم معاملات در بخش تابلو اعلانات+ جدیدترین خبرها، اتفاقات وشنیده ها

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1400:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1400 وب سایت بورس نگار:
>  15 فروردین: کزمان(افزایش سرمایه)/ دامین(افزایش سرمایه)/
>  16 فروردین: فلات(سالیانه)/
>  17 فروردین: ثبهساز(سالیانه)/ رانفور(افزایش سرمایه)/ غدام(سالیانه)/
>  18 فروردین: شیران(سالیانه)/ ثامید(سالیانه)/ فولای(تصميم گيري در خصوص تعين تکليف شرکت صنايع مفتولکاران يزد)/ زماهان(سالیانه)/
>  22 فروردین: سپ(سالیانه)/ شتوکا(انتخاب هیات مدیره)/
>  23 فروردین: خلنت(انتخاب هیات مدیره)/
>  25 فروردین: وآتی(سالیانه)/ ونیکی(سالیانه)/ قیستو(انتخاب هیات مدیره)/ شوینده(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/ فاذر(افزایش سرمایه)/ خودکفا(افزایش سرمایه)/
>  27 فروردین: ثشاهد(انتخاب حسابرس)/    
>  28 فروردین: وسینا(انتخاب هیات مدیره)/ دسبحان(افزایش سرمایه)/ غویتا(سالیانه)/ وهنر(سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/ درهآور(افزایش سرمایه)/
>  29 فروردین: سیلام(سالیانه)لغوشد/ کفپارس(سالیانه)/ شتهران(سایرموارد)/ قپیرا(افزایش سرمایه)/ خپارس(سالیانه)/ دماوند(افزایش سرمایه)/ دکوثر(افزایش سرمایه)/
>  30 فروردین: غبشهر(سالیانه)/ لپیام(سالیانه)/ وبهمن(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/ بهپاک(سالیانه+افزایش سرمایه)/ بایکا(سالیانه)/
>  31 فروردین: اعتلا(سالیانه)/ کگهر(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/ اجداد(سالیانه)/

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: کی بی سی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  02 اردیبهشت: وتوشه(افزایش سرمایه)/
>  04 اردیبهشت: قچار(سالیانه)/
>  05 اردیبهشت: دپارس(افزایش سرمایه)/ تماوند(افزایش سرمایه)/
>  06 اردیبهشت: پارتا(افزایش سرمایه)/
>  08 اردیبهشت: فاذر(افزایش سرمایه)/ 
>  09 اردیبهشت: بسوئیچ(سالیانه)/ 
>  11 اردیبهشت: کفپارس(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ سرود(سالیانه)/ دیران(افزایش سرمایه)/ ولنوین(سالیانه)/ 
>  12 اردیبهشت: مفاخر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ کی بی سی(سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/
>  13 اردیبهشت: کاذر(سالیانه)/ ساروم(سالیانه)/ شکلر(سالیانه)/
>  15 اردیبهشت: سخاش(سالیانه)/ سقاین(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ حاسا(سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/
>  16 اردیبهشت: شتوکا(سالیانه)/
>  18 اردیبهشت: سغرب(سالیانه)/
>  20 اردیبهشت: هجرت(سالیانه)/ سبجنو(سالیانه)/ چدن(افزایش سرمایه)/
>  21 اردیبهشت: شاملا(سالیانه)/
>  22 اردیبهشت: سنیر(سالیانه)/
>  26 اردیبهشت: غپاذر(سالیانه)/
>  28 اردیبهشت: آریا(سالیانه)/ 
>  29 اردیبهشت: وامید(سالیانه)/ ارفع(سالیانه)/
>  31 خرداد: شفا(سالیانه)/ 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 1400 وب سایت بورس نگار:
>  09 مرداد: سیستم(افزایش سرمایه)/ درازی(تغيير بند 31 اساسنامه بر اساس مصوبه جديد سازمان بورس)/
>  11 مرداد: فولاد(سالیانه)/
>  12 مرداد: کنور(افزایش سرمایه)/
>  17 مرداد: چکارن(سالیانه)/ 
>  18 مرداد: تیپیکو(سالیانه)/
>  20 مرداد: پترول(سالیانه)/ آریان(سالیانه)/ تاصیکو(سالیانه)/
>  24 مرداد: ولیز(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ پدرخش(سالیانه)/
>  30 مرداد: وسنا(سالیانه)/ دحاوی(سالیانه)/ فوکا(سالیانه)/
>  31 مرداد: شنفت(افزایش سرمایه)/ رمپنا (سالیانه)لغوشد/ وصندوق(افزایش سرمایه)/ حپترو(سالیانه)/ فن_آوا(سالیانه)/ فزرین(سالیانه)لغوشد/ تپکو(سالیانه)لغوشد/ تاپیکو(سالیانه)/ وگردش(سالیانه)/ تاپیکو(سالیانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 شهریور: غصینو(افزایش سرمایه)/
>  02 شهریور: وتوشه(افزایش سرمایه)/
>  03 شهریور: زفکا(سالیانه)/ اتکای(افزایش سرمایه)/ وآیند(فوق العاده)/ دبالک(افزایش سرمایه)/ قهکمت(افزایش سرمایه)/
>  06 شهریور: قچار(سالیانه)/
>  07 شهریور: اتکای(افزایش سرمایه)/ نبروج(سالانه)/
>  10 شهریور: ولیز(افزایش سرمایه)/
>  11 شهریور: خفناور(سالیانه)/
>  13 شهریور: اتکام(افزایش سرمایه)/ ثعمرا(سالیانه)/ فسپا(افزایش سرمایه)/اخابر(فوق العاده)/
>  14 شهریور: اخابر(تصميم در خصوص دستورالعمل نحوه تنظيم هزينه ماهانه تلفن ثابت)/
>  15 شهریور: حکشتی(سالیانه)/ حفاری(سالیانه)لغوشد/
>  17 شهریور: میهن(انتخاب هیات مدیره)/
>  18 شهریور: وگردش(انتخاب هیات مدیره)/
>  20 شهریور: سمگا(افزایش سرمایه)/ صبا(سالیانه)/ بنیرو(انتخاب هیات مدیره)/
>  21 شهریور: تپکو(سالیانه)/
>  22 شهریور: سلیم(سالیانه)/
>  23 شهریور: قبیستو(سالیانه)/ 
>  24 شهریور: فزرین(سالیانه + تغییر موضوع فعالیت)/ 
>  27 شهریور: کاما(افزایش سرمایه)/ 
>  29 شهریور: شستان(سالیانه)/ 
>  30 شهریور: رانفور(افزایش سرمایه)/ شدوص(افزایش سرمایه)/ 
>  31 شهریور: تکادو(سالیانه)/ وصندوق(افزایش سرمایه)لغوشد/ حکشتی(سالیانه)لغوشد/ وشهر(سالیانه)/ 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 مهر: زفکا(سالیانه)/
>  03 مهر: غزر(افزایش سرمایه)/ لوتوس(افزایش سرمایه)/
>  04 مهر: میهن(انتخاب هیات مدیره)/ ومدیر(انتخاب هیات مدیره)/
>  07 مهر: حتاید(افزایش سرمایه + انتخاب هیات مدیره)/
>  08 مهر: قشیر(افزایش سرمایه)/
>  10 مهر: ورنا(افزایش سرمایه)/ زقیام(افزایش سرمایه)/
>  11 مهر: ورنا(سالیانه)/ 
>  12 مهر: واعتبار(سالیانه)/ وسبحان(سالیانه)/ رکیش(تغییر سال مالی شرکت)/
>  14 مهر: رمپنا (سالیانه)/
>  17 مهر: حکشتی(سالیانه)/ خکار(افزایش سرمایه)/ 
>  18 مهر: شتران(افزایش سرمایه)/ وخارزم(سالیانه)/ فارس(سالانه)تنفس ولغوشد
>  19 مهر: قشرین(افزایش سرمایه)/ کپارس(افزایش سرمایه)لغوشد/ سفارس(انتخاب هیات مدیره:تصميم گيري در خصوص تغيير اساسنامه)/ ومدیر(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  21 مهر: خودکفا(افزایش سرمایه)/ 
>  24 مهر: قشیر(افزایش سرمایه)/
>  25 مهر: کهمدا(سالیانه)/ برکت(افزایش سرمایه)/
>  26 مهر: بایکا(سالیانه)/ 
>  27 مهر: واحیا(سالیانه)/ تپمپی(سالیانه)/ شستا(سالانه)/ شجهرم(سالانه)/ دسانکو(تغییر سال مالی شرکت)/ پلاست(افزایش سرمایه)/ ثشاهد(سالانه)/
>  28 مهر: اعتلا(افزایش سرمایه)/ شسم(انتخاب هیات مدیره)/ دی(سالانه)لغوشد/ پکویر(افزایش سرمایه)/ غچین(سالانه)/ کگاز(سالانه)/ آسیاتک(افزایش سرمایه)
>  29 مهر: (افزایش سرمایه)/ غدشت(انتخاب هیات مدیره)/ 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آبان 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 آبان: غنوش(افزایش سرمایه)/ بفجر(افزایش سرمایه)/ کدما(سالیانه)/
>  05 آبان: شسینا(افزایش سرمایه)/ ختراک(افزایش سرمایه)/ خموتور(افزایش سرمایه)/
>  06 آبان: حفاری(سالیانه)/
>  08 آبان: ومهان(افزایش سرمایه)/ بکام(افزایش سرمایه)/ 
>  10 آبان: پیزد(انتخاب هیات مدیره)/ شفن(افزایش سرمایه)/ بپاس(افزایش سرمایه)/ ثالوند(افزایش سرمایه)/
>  13 آبان: کپارس(افزایش سرمایه)/
>  15 آبان: پردیس(افزایش سرمایه)/ سنیر(افزایش سرمایه)/
>  16 آبان: فخوز(افزایش سرمایه)/ خاور(افزایش سرمایه)/ 
>  17 آبان: غنوش(افزایش سرمایه)/ کیسون(افزایش سرمایه)/ زپارس(افزایش سرمایه)/ ولملت(افزایش سرمایه)/ خاور(افزایش سرمایه)/
>  18 آبان: وثنو(سالیانه)/ 
>  19 آبان: شتوکا(افزایش سرمایه)/ 
>  20 آبان: قتربت(سالیانه)/ کویر(افزایش سرمایه)/ 
>  22 آبان:  قپیرا(سالیانه)/ غمارگ(افزایش سرمایه)/ 
>  25 آبان: قمرو(سالیانه)/ 
>  26 آبان: شپنا(افزایش سرمایه)/ فسرب(افزایش سرمایه)/ سکرد(سالیانه)/ 
>  27 آبان: قلرست(سالیانه)/ 
>  29 آبان: قثابت(سالیانه)/ سشرق(سالیانه)/
>  30 آبان: غبشهر(افزایش سرمایه)/ وملل(سالیانه)/ شدوص(افزایش سرمایه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آذر 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 آذر: کرمان(افزایش سرمایه)/ وبشهر(افزایش سرمایه)/ وصندوق(افزایش سرمایه)/ شفا(افزایش سرمایه)/
>  02 آذر: فملی(افزایش سرمایه)/
>  03 آذر: کمرجان(افزایش سرمایه)/ 
>  06 آذر: سپاها(سالیانه)/ تملت(افزایش سرمایه)/ حپارسا(سالیانه)/ 
>  07 آذر: شاملا(افزایش سرمایه)/
>  08 آذر: وجامی(افزایش سرمایه)/
>  10 آذر: وصنعت(سالیانه)/ ولساپا(افزایش سرمایه)/
>  13 آذر: بگیلان(سالیانه)/ جهرم(افزایش سرمایه)/ داراب(افزایش سرمایه)/ فسا(افزایش سرمایه)/ 
>  14 آذر: غپینو(افزایش سرمایه)/
>  15 آذر: خبنیان(افزایش سرمایه)/ ما(افزایش سرمایه)/ اوان(افزایش سرمایه)/
>  17 آذر: شجم(سالیانه)/ واحیا(افزایش سرمایه)/ خریخت(افزایش سرمایه)/
>  20 آذر: کخاک(افزایش سرمایه)/ بخاور(افزایش سرمایه)/ ثنوسا(سالیانه)
>  21 آذر: کفرا(افزایش سرمایه)/ قنیشا(سالیانه)/ بموتو(سالیانه)/ 
>  22 آذر: وجامی(افزایش سرمایه)/ وثوق(افزایش سرمایه)/
>  23 آذر: تمحرکه(سالیانه)/ وپست(افزایش سرمایه)/
>  24 آذر: پدرخش(افزایش سرمایه)/
>  27 آذر: قثابت(سالیانه)/
>  28 آذر: دلقما(افزایش سرمایه)/ زملارد(افزایش سرمایه)/ وسبحان(افزایش سرمایه)/ واعتبار(افزایش سرمایه)/ خریخت(افزایش سرمایه)/ تماوند(سالیانه)/ وصنا(افزایش سرمایه)/ ثغرب(سالیانه)/
>  29 آذر: وسگیلا(سالیانه)/
>  30 آذر: کسرام(سالیانه)/ قشکر(سالیانه)/ شلیا(سالیانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در دی 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 دی: غگرجی(افزایش سرمایه)/
>  04 دی: ثنوسا(سالیانه)/ 
>  05 دی: پارس(انتخاب اعضای هیات مدیره)/ درازک(افزایش سرمایه)/ سباقر(سالیانه)/
>  06 دی: شپدیس(سالیانه)/
>  08 دی: ثباغ(سالیانه)/ نیرو(افزایش سرمایه)/ پدرخش(افزایش سرمایه)/
>  11 دی: تمحرکه(سالیانه)/ آ_س_پ(سالیانه)/
>  12 دی: وتوصا(سالیانه)/ ثپردیس(سالیانه)لغوشد/ دسبحان(افزایش سرمایه)/ شستا(افزایش سرمایه)/ 
>  13 دی: وثوق(افزایش سرمایه)/
>  14 دی: ثشرق(سالیانه)/ شلیا(سالیانه)/
>  15 دی: کمنگنز(افزایش سرمایه)/ وتوس(افزایش سرمایه)/ قهکمت(سالیانه)/ 
>  18 دی: آبادا(افزایش سرمایه)/ غدشت(سالیانه)/ شکلر(سالیانه)/
>  19 دی: فلامی(سالیانه)/ وپاسار(افزایش سرمایه)/ معیار(سالیانه)/ مرقام(سالیانه)/ فولای(افزایش سرمایه)/
>  20 دی: خبازرس(سالیانه)/ وشمال(سالیانه)/
>  21 دی: ثپردیس(سالیانه)/
>  22 دی: فاراک(سالیانه)/ 
>  25 دی: سامان(افزایش سرمایه)/ امید(افزایش سرمایه)/
>  26 دی: آریا(افزایش سرمایه)/ ثتران(سالیانه)/
>  27 دی: سرچشمه(افزایش سرمایه)/ ثقزوی(سالیانه)/
>  28 دی: امین(سالیانه)/ فولاژ(افزایش سرمایه)/ سبزوا(سالیانه)/ ثالوند(سالیانه)/ ورنا(سالیانه)/ وبیمه(سالیانه)/ ضپارس(سالیانه)/ قجام(سالیانه)/ ثفارس(سالیانه)/ شپارس(سالیانه)/
>  29 دی: ثاخت(سالیانه)/ قشهد(سالیانه)/ چافست(سالیانه)/ وایرا(سالیانه)/ غگل(سالیانه)لغوشد/ ثامان(سالیانه)/ گکیش(سالیانه)/ ثاصفا(سالیانه)/ ثرود(سالیانه)/ نیرو(سالیانه)/ دانا(افزایش سرمایه)/ کایتا(سالیانه)/ بکاب(سالیانه)/ سایرا(سالیانه)/ وثوق(افزایش سرمایه)/ پارسان(سالیانه)/ ثزاگرس(سالیانه)/ وبرق(سالیانه)/ سپ(افزایش سرمایه)/ 
>  30 دی: ثنظام(سالیانه)/ قیستو(سالیانه)/ کی_بی_سی(افزایش سرمایه)/ اتکام(سالیانه)/ وساخت(سالیانه)/ مرقام(سالیانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در بهمن 1400 وب سایت بورس نگار:
>  02 بهمن: بساما(افزایش سرمایه)/ کزغال(افزایش سرمایه)/
>  03 بهمن: مدیریت(سالیانه)/ دالبر(افزایش سرمایه)/ 
>  04 بهمن: کطبس(افزایش سرمایه)/
>  05 بهمن: وساپا(افزایش سرمایه)/
>  07 بهمن: لابسا(افزایش سرمایه)/ 
>  09 بهمن: تنوین(افزایش سرمایه)/
>  10 بهمن: پیزد(افزایش سرمایه)/ کسرا(افزایش سرمایه)/ خدیزل(افزایش سرمایه)/ ثفارس(سالانه)/ سپید(افزایش سرمایه)/
>  11 بهمن: وشمال(سالانه)/ ثالوند(سالانه)/
>  12 بهمن:
>  13 بهمن: غگل(سالانه)/
>  14 بهمن:
>  16 بهمن: قیستو(سالیانه)/ آریان(افزایش سرمایه)/
>  17 بهمن: وارس(سالیانه)/
>  18 بهمن: فاما(افزایش سرمایه)/ گوهران(سالیانه)/
>  19 بهمن: سبزوا(سالیانه)/
>  20 بهمن: ثامان(سالیانه)/ وشمال(سالیانه)/
>  23 بهمن: وپویا(افزایش سرمایه)/
>  24 بهمن: غدام(افزایش سرمایه)/ خلنت(افزایش سرمایه)/
25 بهمن: تاپکیش(سالانه)/ وصنعت(افزایش سرمایه)/
>  27 بهمن: 
>  30 بهمن: لازما(سالیانه)لغوشد/ وساخت(سالیانه)/ ولقمان(سالیانه)لغوشد/ فسبزوار(سالیانه)/ وسکاب(سالیانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اسفند 1400 وب سایت بورس نگار:
>  01 اسفند: ولبهمن(افزایش سرمایه)/ 
>  02 اسفند: کگل(افزایش سرمایه)/ وحکمت(افزایش سرمایه)/
>  03 اسفند: ثقزوی(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)/ امید(سالیانه)/
>  04 اسفند: کچاد(افزایش سرمایه)/ داوه(افزایش سرمایه)/
>  07 اسفند: شگل(سالانه)/
>  08 اسفند: غدانه(سالانه)/
>  09 اسفند: کیمیا(افزایش سرمایه)لغوشد/ فگستر(افزایش سرمایه)/
>  10 اسفند: 
>  11 اسفند:  پکویر(سالانه)/ وتوسم(سالانه + افزایش سرمایه)/
14 اسفند:  شپاکسا(سالانه + افزایش سرمایه)/ فسبزوار(سالانه)/ 
>  15 اسفند: دعبید(سالانه)/ وسرمد(افزایش سرمایه)/ غاذر(سالانه)لغوشد
>  16 اسفند: سبزوا(سالانه)/
>  17 اسفند: شاوان(فوق العاده: بمنظور تأسيس شرکت جديد براي احداث پتروپالايشگاه 150 هزار بشکه اي)/ دتهران(سالانه)لغوشد/
>  18 اسفند: ومدیر(سالانه)/ سنوین(سالانه)/
>  19 اسفند: شراز(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  21 اسفند: سشمال(سالانه)/ سکرما(سالانه + افزایش سرمایه)/ شمواد(سالانه)/ بموتو(افزایش سرمایه)/ ولپارس(سالانه)/
>  22 اسفند: شبریز(افزایش سرمایه)لغوشد/ خکار(افزایش سرمایه)/ فارس(افزایش سرمایه)/ سخاش(سالانه)لغوشد/ تکمبا(سالانه)لغوشد/
>  23 اسفند: وغدیر(سالانه)/ پارس(افزایش سرمایه)/
>  24 اسفند: قنیشا(افزایش سرمایه)/ شکربن(افزایش سرمایه)/ سپ(سالانه)لغوشد
>  25 اسفند: پردیس(سالانه)/ وهور(سالانه) / شیران(سالانه)/
>  26 اسفند: بهپاک(سالانه)/ 
>  28 اسفند: وصنا(سالانه)لغوشد/ فاهواز(سالانه)/ وملل(سالانه)/ غویتا(سالانه)/

 

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 1400 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 1400 اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...

 

+ در مجمع «سپ» چه گذشت؟ جزئیات مجمع 1400 پرداخت الكترونيك سامان کیش را اینجا بخوانید
+ در مجمع 1400 ایران خودرو و سایپا چه گذشت؟ برای جرئیات کامل مجمع خساپا و خودرو "کلیک" کنید
+ در مجمع 1400 فولاد مبارکه چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع فولاد مبارکه را اینجا بخوانید
+ در مجمع شستا 1400 چه گذشت؟ افزایش سرمایه جذاب #شستا: جزئیات کامل مجمع #شستا را اینجا بخوانید
+ در مجمع هلدینگ خلیج فارس  چه گذشت؟ جزئیات کامل مجمع #فارس را اینجا بخوانید
برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان