کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔷چه خبر از مجامع 1401 شرکتها؛ جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی 1401/دعوت سهامداران به مجمع/31 اردیبهشت

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 6 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1401 >  اردیبهشت 1401
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1401  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1401

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1401 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1401 با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1401 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1401 با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

  مجامع_شرکتهای_بورسی_1401  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1401

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 1401 :

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1401+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1400 +زمان ونحوه دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...

 

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1401:

>>توجه: جهت تسریع در پیدا کردن نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  08 فروردین: کپرور(افزایش سرمایه)/ تکادو(تطابق اساسنامه)/  
>  11 فروردین: وملل(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  16 فروردین: دبالک(سالیانه)لغوشد/
>  17 فروردین: فجهان(افزایش سرمایه)/ ولصنم(افزایش سرمایه)/ فزرین(افزایش سرمایه)/ فتوسا(افزایش سرمایه)/ مرقام(ماده 141 قانون تجارت)حدنصاب نرسید/
>  18 فروردین: شراز(افزایش سرمایه)/ 
>  20 فروردین: قپیرا(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ وکبهمن(افزایش سرمایه)/
>  21 فروردین: غدام(سالیانه)/
>  22 فروردین: وصنا(سالیانه)/ خزر(سالیانه)/ کفپارس(سالیانه)/ تلیسه(هیات مدیره)/
>  24 فروردین: ونیکی(سالیانه)/ ولغدر(سالانه) / شپنا(افزایش سرمایه)/ زشریف(سالیانه)/ اعتلا(سالیانه)/ 
>  25 فروردین: وبهمن(سالیانه)/ 
>  27 فروردین: مفاخر(سالیانه)/ شپترو(افزایش سرمایه)/ صبا(افزایش سرمایه)/ زماهان(سالانه)/ ثامید(سالانه)/ غمارگ(سالانه)لغوشد/  
>  28 فروردین: دریشمک(سالیانه)/
>  29 فروردین: تپمپی(افزایش سرمایه)/ کماسه(هیات مدیره)/
>  30 فروردین: غبشهر(سالانه)/ غبشهر(سالانه)/ قهکمت(سالانه)/ دسانکو(سالانه)/ بایکا(سالانه)/ دبالک(سالانه)لغوشد/ غمارگ(سالانه)/ آریا(سالانه)/ فولاد(انتخاب حسابرس)/
>  31 فروردین: زپارس(سالانه)/ فبستم(سالانه)/ کگهر(سالانه)/ شپلی(سالانه+ماده 141 قانون تجارت)/ وملت(سالانه)/ لپیام(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)لغوشد/ ثبهساز(سالانه)/ کی بی سی(سالانه)/ اپال(سالانه)/ ولشرق(سالانه)/ خپویش(افزایش سرمایه)/ رکیش(سالانه)/ ملت(هیات مدیره)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: شبریز(افزایش سرمایه)/
>  04 اردیبهشت: وایرا(افزایش سرمایه)/
>  05 اردیبهشت: پرداخت(سالانه)/
>  07 اردیبهشت: کفپارس(سالانه)/ زکشت(هیات مدیره)/ ددانا(سالانه)/
>  08 اردیبهشت: فجوش(افزایش سرمایه)/ حاریا(سالانه)/
>  10 اردیبهشت: ساروم(سالانه+افزایش سرمایه)/ فلوله(سالانه)/ کاذر(سالانه)/ شپارس(افزایش سرمایه)/ وثنو(افزایش سرمایه)/ دبالک(سالانه)/ تنوین(سالانه)/ فجهان(هیات مدیره)/ لطیف(هیات مدیره)/
>  11 اردیبهشت: سرود(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)/ گلدیرا(سالانه)/ درازی(سالانه)/
>  17 اردیبهشت: سفانو(سالانه)/ دکپسول(سالانه)/ ولبهمن(سالانه)/ حآسا(سالانه)/
>  18 اردیبهشت: سخاش(سالانه)/ سقاین(سالانه)/ فلات(سالانه)/ شتوکا(سالانه)/ شدوص(سالانه)/ پسهند(سالانه)/ قثابت(تطابق اساسنامه)/ حفارس(سالانه)/
>  19 اردیبهشت: سدور(سالانه+تطابق اساسنامه)/ کتوکا(سالانه)/ سغرب(سالانه)/
>  20 اردیبهشت: سخزر(سالانه)/ سصوفی(سالانه)/ دزهراوی(سالانه)/ پعایق(افزایش سرمایه)/  
>  21 اردیبهشت: سبجنو(سالانه)/ غگیلا(سالانه)/ حتوکا(سالانه)/ شاوان(افزایش سرمایه)/ رانفور(سالانه)/ رتاپ(سالانه)/ سفاسی(سالانه)/ فلوله(سالانه)/    
>  24 اردیبهشت: بکهنوج(سالانه)/ سنیر(سالانه)/ توریل(سالانه)/ وگستر(سالانه)لغوشد/ کپشیر(اصلاح اساسنامه)/  
>  25 اردیبهشت: همراه(سالانه)/ شلعاب(اصلاح ماده 21 اساسنامه)/ چخزر(سالانه)/ دابور(سالانه)/ کاذر(سالانه)/ جم_پیلن(سالانه)/ 
>  26 اردیبهشت: ساوه(سالانه)/ وسپهر(سالانه)لغوشد/ کپشیر(سالانه)/ 
>  27 اردیبهشت: سفار(سالانه)/ زقیام(هیات مدیره)/ کسعدی(سالانه)/ وساخت(افزایش سرمایه)/ غگپا(سالانه)/ 
>  28 اردیبهشت: غمینو(سالانه)/ ارفع(تطابق اساسنامه)/ وایران(سالانه)/ وگستر(سالانه+افزایش سرمایه)/ غشصفها(سالانه)/ غشوکو(سالانه)/ سهگمت(سالانه+تطابق اساسنامه)/ سبهان(سالانه)/ فنورد(سالانه)/ وطوبی(سالانه)/  
>  29 اردیبهشت: وامید(سالانه)/ 
>  31 اردیبهشت: خدیزل(سالانه)/ وپویا(سالانه)/ دکیمی(سالانه)/ کاسپین(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ دامین(سالانه)/ غفارس(سالانه)/ دجابر(سالانه)/ سدور(سالانه)/ ما(سالانه)/ سیلام(سالانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 خرداد: قزر(سالانه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/ شاملا(سالانه)/ زملارد(سالانه)/
>  02 خرداد: سخوز(سالانه)/ کخاک(سالانه)/ سپیدار(سالانه)/ ددام(سالانه)/ لبوتان(افزایش سرمایه)/ لازما(سالانه)/ مرقام(ماده 141 قانون تجارت)/ غپاذر(سالانه)/
>  03 خرداد: کفرا(سالانه)/ غشاذر(سالانه)/
>  04 خرداد: غشان(سالانه)/ غپینو(سالانه)/ فجر(سالانه)/ قاسم(سالانه)/ پخش(سالانه)/
>  07 خرداد: دالبر(سالانه)/ دسبحان(سالانه)/ وبصادر(هیات مدیره)/ دقاضی(سالانه)/
>  08 خرداد: زگلدشت(سالانه)/ فافزا(سالانه)/ همراه(سالانه)/ میدکو(سالانه+افزایش سرمایه)/ سیدکو(سالانه)/ شلعاب(سالانه)/ سپید(سالانه)/ دتولید(سالانه)/ ثمسکن(افزایش سرمایه)/
>  09 خرداد: داسوه(سالانه)/ 
>  10 خرداد: مداران(سالانه)/ فباهنر(سالانه)/ زمگسا(سالانه)/ کترام(افزایش سرمایه)/ خراسان(سالانه)/ 
>  11 خرداد: نوین(سالانه)/ چکاوه(سالانه)/ وتوسکا(سالانه)/ 
>  16 خرداد: دلر(سالانه)/ (سالانه)/ 
>  17 خرداد: وبوعلی(سالانه)/ (سالانه)/ 
>  21 خرداد: درهآور(سالانه)/ تجلی(سالانه)/ 
>  22 خرداد: دتماد(سالانه)/ (سالانه)/ 
>  23 خرداد: دشیمی(سالانه)/ 
>  24 خرداد: کلر(سالانه)/ 
>  25 خرداد: (سالانه)/ 

برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان