کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

جدیدترین خبرهای بورسی

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔷چه خبر از مجامع 1401 شرکتها؛ جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی 1401 /دعوت سهامداران به مجمع/ 13 تیر 1401

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 10 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1401 >  تیر 1401
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1401  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1401

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1401 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1401 با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1401 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1401 با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

  مجامع_شرکتهای_بورسی_1401  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1401

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 1401 :

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1401+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1400 +زمان ونحوه دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...

 

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1401:

>>توجه: جهت تسریع در پیدا کردن نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  08 فروردین: کپرور(افزایش سرمایه)/ تکادو(تطابق اساسنامه)/  
>  11 فروردین: وملل(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  16 فروردین: دبالک(سالیانه)لغوشد/
>  17 فروردین: فجهان(افزایش سرمایه)/ ولصنم(افزایش سرمایه)/ فزرین(افزایش سرمایه)/ فتوسا(افزایش سرمایه)/ مرقام(ماده 141 قانون تجارت)حدنصاب نرسید/
>  18 فروردین: شراز(افزایش سرمایه)/ 
>  20 فروردین: قپیرا(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ وکبهمن(افزایش سرمایه)/
 

>  21 فروردین: غدام(سالیانه)/
>  22 فروردین: وصنا(سالیانه)/ خزر(سالیانه)/ کفپارس(سالیانه)/ تلیسه(هیات مدیره)/
>  24 فروردین: ونیکی(سالیانه)/ ولغدر(سالانه) / شپنا(افزایش سرمایه)/ زشریف(سالیانه)/ اعتلا(سالیانه)/ 
>  25 فروردین: وبهمن(سالیانه)/ 
>  27 فروردین: مفاخر(سالیانه)/ شپترو(افزایش سرمایه)/ صبا(افزایش سرمایه)/ زماهان(سالانه)/ ثامید(سالانه)/ غمارگ(سالانه)لغوشد/  
>  28 فروردین: دریشمک(سالیانه)/
>  29 فروردین: تپمپی(افزایش سرمایه)/ کماسه(هیات مدیره)/
>  30 فروردین: غبشهر(سالانه)/ غبشهر(سالانه)/ قهکمت(سالانه)/ دسانکو(سالانه)/ بایکا(سالانه)/ دبالک(سالانه)لغوشد/ غمارگ(سالانه)/ آریا(سالانه)/ فولاد(انتخاب حسابرس)/
>  31 فروردین: زپارس(سالانه)/ فبستم(سالانه)/ کگهر(سالانه)/ شپلی(سالانه+ماده 141 قانون تجارت)/ وملت(سالانه)/ لپیام(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)لغوشد/ ثبهساز(سالانه)/ کی بی سی(سالانه)/ اپال(سالانه)/ ولشرق(سالانه)/ خپویش(افزایش سرمایه)/ رکیش(سالانه)/ ملت(هیات مدیره)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: شبریز(افزایش سرمایه)/
>  04 اردیبهشت: وایرا(افزایش سرمایه)/
>  05 اردیبهشت: پرداخت(سالانه)/
>  07 اردیبهشت: کفپارس(سالانه)/ زکشت(هیات مدیره)/ ددانا(سالانه)/
>  08 اردیبهشت: فجوش(افزایش سرمایه)/ حاریا(سالانه)/
>  10 اردیبهشت: ساروم(سالانه+افزایش سرمایه)/ فلوله(سالانه)/ کاذر(سالانه)/ شپارس(افزایش سرمایه)/ وثنو(افزایش سرمایه)/ دبالک(سالانه)/ تنوین(سالانه)/ فجهان(هیات مدیره)/ لطیف(هیات مدیره)/
 

>  11 اردیبهشت: سرود(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)/ گلدیرا(سالانه)/ درازی(سالانه)/
>  17 اردیبهشت: سفانو(سالانه)/ دکپسول(سالانه)/ ولبهمن(سالانه)/ حآسا(سالانه)/
>  18 اردیبهشت: سخاش(سالانه)/ سقاین(سالانه)/ فلات(سالانه)/ شتوکا(سالانه)/ شدوص(سالانه)/ پسهند(سالانه)/ قثابت(تطابق اساسنامه)/ حفارس(سالانه)/
>  19 اردیبهشت: سدور(سالانه+تطابق اساسنامه)/ کتوکا(سالانه)/ سغرب(سالانه)/
>  20 اردیبهشت: سخزر(سالانه)/ سصوفی(سالانه)/ دزهراوی(سالانه)/ پعایق(افزایش سرمایه)/  
 

>  21 اردیبهشت: سبجنو(سالانه)/ غگیلا(سالانه)/ حتوکا(سالانه)/ شاوان(افزایش سرمایه)/ رانفور(سالانه)/ رتاپ(سالانه)/ سفاسی(سالانه)/ فلوله(سالانه)/    
>  24 اردیبهشت: بکهنوج(سالانه)/ سنیر(سالانه)/ توریل(سالانه)/ وگستر(سالانه)لغوشد/ کپشیر(اصلاح اساسنامه)/  
>  25 اردیبهشت: همراه(سالانه)/ شلعاب(اصلاح ماده 21 اساسنامه)/ چخزر(سالانه)/ دابور(سالانه)/ کاذر(سالانه)/ جم_پیلن(سالانه)/ 
>  26 اردیبهشت: ساوه(سالانه)/ وسپهر(سالانه)لغوشد/ کپشیر(سالانه)/ 
>  27 اردیبهشت: سفار(سالانه)/ زقیام(هیات مدیره)/ کسعدی(سالانه)/ وساخت(افزایش سرمایه)/ غگپا(سالانه)/ 
>  28 اردیبهشت: غمینو(سالانه)/ ارفع(تطابق اساسنامه)/ وایران(سالانه)/ وگستر(سالانه+افزایش سرمایه)لغوشد/ غشصفها(سالانه)/ غشوکو(سالانه)/ سهگمت(سالانه+تطابق اساسنامه)/ سبهان(سالانه)/ فنورد(سالانه)/ وطوبی(سالانه)/  
>  29 اردیبهشت: وامید(سالانه)/ 
>  31 اردیبهشت: خدیزل(سالانه)/ وپویا(سالانه)/ دکیمی(سالانه)/ کاسپین(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ دامین(سالانه)/ غفارس(سالانه)/ دجابر(سالانه)/ سدور(سالانه)/ ما(سالانه)/ سیلام(سالانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 خرداد: قزر(سالانه)/ ومعادن(افزایش سرمایه)/ شاملا(سالانه)/ زملارد(سالانه)/
>  02 خرداد: سخوز(سالانه)/ کخاک(سالانه)/ سپیدار(سالانه)/ ددام(سالانه)/ لبوتان(افزایش سرمایه)/ لازما(سالانه)/ مرقام(ماده 141 قانون تجارت)/ غپاذر(سالانه)/
>  03 خرداد: کفرا(سالانه)/ غشاذر(سالانه)/
>  04 خرداد: غشان(سالانه)/ غپینو(سالانه)/ فجر(سالانه)/ قاسم(سالانه)/ پخش(سالانه)/
>  07 خرداد: دالبر(سالانه)/ دسبحان(سالانه)/ وبصادر(هیات مدیره)/ دقاضی(سالانه)/
>  08 خرداد: زگلدشت(سالانه)/ فافزا(سالانه)/ همراه(سالانه)لغوشد/ میدکو(سالانه+افزایش سرمایه)/ سیدکو(سالانه)/ شلعاب(سالانه)/ سپید(سالانه)/ دتولید(سالانه)لغوشد/ ثمسکن(افزایش سرمایه)/
>  09 خرداد: داسوه(سالانه)/ 
>  10 خرداد: مداران(سالانه)/ فباهنر(سالانه)/ زمگسا(سالانه)/ کترام(افزایش سرمایه)/ خراسان(سالانه)/ 
 

>  11 خرداد: نوین(سالانه)/ چکاوه(سالانه)/ وتوسکا(سالانه)/ سابیک(سالانه)/ تکنار(سالانه)/ 
>  16 خرداد: دلر(سالانه)/ (سالانه)/ آبادا(سالانه)لغوشد/ شنفت(سالانه)/ پارسیان(سالانه)/ 
>  17 خرداد: وبوعلی(سالانه)/ شبصیر(سالانه)/ خچرخش(سالانه)/ فرابورس(سالانه)/ دفارا(سالانه)/ 
>  18 خرداد: وگستر(سالانه+افزایش سرمایه)/ خلیبل(سالانه)/ کاوه(افزایش سرمایه)/ خشرق(سالانه)/ کنور(سالانه)/ شکربن(سالانه)/ فغدیر(سالانه)/ 
 

>  21 خرداد: درهآور(سالانه)/ تجلی(سالانه)/ ختوفا(سالانه)/ خوساز(سالانه)/ فخالص(سالانه)/ کماسه(سالانه)/       
>  22 خرداد: دتماد(سالانه)/ وسپهر(سالانه)/ بپاس(سالانه)/همراه(سالانه)/ قمرو(سالانه)/ بکام(سالانه)/ خمهر(سالانه)/ پلوله(سالانه)/ شفارا(سالانه)/ دی(سالانه)/   
>  23 خرداد: دشیمی(سالانه)/ شکلر(سالانه)/ تفارس(سالانه)/       
>  24 خرداد: کلر(سالانه)/ خفنر(سالانه)/ فگستر(سالانه)/والبر(سالانه)لغوشد/ خعمرا(سالانه)/        
>  25 خرداد: غصینو(سالانه)/ کرازی(سالانه)/ زپارس(سالانه)/ فجهان(سالانه)/شپترو(سالانه)/ حخزر(سالانه)لغوشد/ هرمز(سالانه)/ ختراک(سالانه)/          
>  26 خرداد: برکت(سالانه)/    
>  28 خرداد: زفکا(سالانه)/ ومهان(سالانه)/ وتوکا(سالانه)/ خموتور(سالانه)/ خزر(سالانه)/ رافزا(سالانه)/ وسپه(سالانه)/   
>  29 خرداد: دفرا(سالانه)/ تلیسه(سالانه)/ شگویا(سالانه)/ وکبهمن(سالانه)/ 
>  30 خرداد: شفا(سالانه)/ کمنگنز(هیات مدیره)لغوشد/   (
>  31 خرداد: فرآور(سالانه)/ فنفت(سالانه)/ شبهرن(سالانه)لغوشد/ وتجارت(سالانه)/ وبملت(سالانه+افزایش سرمایه)/ سفارس(سالانه)/ پارس(سالانه)/ 

 

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 1401 در وب سایت بورس نگار:
>  01 تیر: حگهر(سالانه)/ وصنا(سالانه)/  (  (
>  02 تیر: بنیرو(سالانه)/سخوز(سالانه)/ کخاک(سالانه)/ سپیدار(سالانه)/
>  04 تیر: اخابر(سالانه)/ فسرب(سالانه)/ لبوتان(سالانه)/ کساپا(سالانه)/ حشکوه(سالانه)لغوشد/ ولکار(سالانه)/ حگردش(سالانه)لغوشد/
>  05 تیر: وستهران(افزایش سرمایه)/ پاسا(سالانه)/ اوان(سالانه)/ شزنگی(سالانه)/ فافق(سالانه)/
>  06 تیر: فسازان(سالانه)/ 
>  07 تیر: شیران (افزایش سرمایه)/ دماوند(سالانه)/ خمحور(سالانه)/ 
>  08 تیر: حاریا(سالانه)/ بزاگرس(سالانه)/ وبشهر(سالانه)/ شاراک(سالانه)/ کشرق(سالانه)/ خمحور(سالانه)/        
>  09 تیر: دلقما(سالانه)/ الحاوی(سالانه)/ 

 

>  11 تیر: شبهرن(سالانه)/ کلوند(سالانه)/ بوعلی(سالانه)/ شسینا(سالانه)/ بترانس(سالانه)/ خریخت(سالانه)/  
>  12 تیر: اروند(سالانه)/ فروسیل(سالانه)/ بکاب(سالانه)/ لوتوس(سالانه)/ خکرمان(سالانه)/   
>  13 تیر: رنیک(سالانه)/ غبهار(سالانه)/ غپونه(سالانه)/ خکمک(سالانه)/ ثاصفا(سالانه)/ 
>  14 تیر: کاما(سالانه)/ دپارس(سالانه)/ شرانل(سالانه)/ خگستر(سالانه)/ خاذین(سالانه)/ وصنا(سالانه)/   
>  15 تیر: سیتا(سالانه)/ ولساپا(سالانه)/ دسینا(سالانه)/ فالوم(سالانه)/ فحام(سالانه)/ شاروم(سالانه)/ شسپا(سالانه)/ کرماشا(سالانه)/ 
>  16 تیر: بشهاب(سالانه)/ مادیرا(سالانه)/ لخزر(سالانه)/ فخاس(سالانه)/ شیراز(سالانه)/ شیراز(سالانه)/ وآفری(سالانه)/ 
>  18 تیر: ومعلم(سالانه)/ کچاد(سالانه)/ زاگرس(سالانه)/ کگل(سالانه)/ غکورش(سالانه)/ وپست(سالانه)/ افق(سالانه)/ کیمیا تک(سالانه)/ مارون(سالانه)/ فولای(سالانه)/ کشرق(سالانه)/ 
>  20 تیر: انرژی(سالانه)/ شکام(سالانه)/ سدبیر(سالانه)/ شکبیر(سالانه)/ های_وب(سالانه+افزایش سرمایه)/ فاسمین(سالانه)/ خدیزل(افزایش سرمایه)/ فاسمین(سالانه)/ شپاس(سالانه)/ 

 

>  21 تیر: فروس(سالانه)/ کیمیا(سالانه)/ حتاید(سالانه)/ ورازی(سالانه)/ وساپا(سالانه)/ کالا(سالانه+افزایش سرمایه)/ فسپا(سالانه)/ فنورد(سالانه)/ قپنتا(سالانه)/ ونفت(سالانه)/   
>  22 تیر: زشگزا(سالانه)/ خزامیا(سالانه)/ نوری(سالانه)/ شسم(سالانه)/ وحافظ(سالانه)/ فخوز(سالانه)/ ستران(سالانه)/ ومعادن(سالانه)/ تایرا(سالانه)/ فخوز(سالانه)/ آسیا(سالانه)/ نوری(سالانه)/ قنقش(سالانه)/ دتولید(سالانه)/ وکار(سالانه)/ مارون(سالانه)/ پکرمان(سالانه)/ تابا(سالانه)/ حخزر(سالانه)/ بپاس(افزایش سرمایه)/ زقیام(سالانه)/
>  23 تیر: لابسا(سالانه)/ وبصادر(سالانه)/ 
>  25 تیر: پشاهن(سالانه)/ تپولا(سالانه)/ فولاد(افزایش سرمایه)/ پتایر(سالانه)/ ذوب(سالانه)/ وپخش(سالانه)/ حبندر(سالانه)/
>  26 تیر: خرینگ(سالانه)/ شخارک(سالانه)/ ودی(سالانه)/ دکوثر(سالانه)/
>  28 تیر: خبهمن(سالانه)/ اپرداز(سالانه)/ وسنا(سالانه)/ 
>  29 تیر: بمپنا(سالانه)/ کیسون(سالانه)/ وسدید(سالانه)/ زکشت(سالانه)/ غگرجی(سالانه)/
>  30 تیر: وتوشه(سالانه)/

برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان