کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔴چه خبر از مجامع 1403 شرکتها؛ جدیدترین برنامه برگزاری همه مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی 1403 /دعوت سهامداران به مجمع/ 27 تیر 1403

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 15 دقيقه

 

>> چه خبر از مجامع سال 1403 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی تاریخ برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1403 > تیر 1403
  مجامع_شرکتهای_بورسی_1403  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1403  
>> رصد لحظه ای بورس  "کلیک" کنید 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه تاریخ و زمان برگزاری مجامع سال 1403 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه تقسیم سود و ...) برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1403 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1403 هم با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع سال 1403 شرکتهای بورسی و فرابورسی (مجمع افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی، سالیانه تقسیم سود و ...) برای سهامداران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این مطلب، با هدف اطلاعرسانی جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع سال 1403 همه شرکتهای بورسی و فرابورسی گردآوری و بروزرسانی خواهد شد در سال 1403 هم با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

 همه مجامع_شرکتهای_بورسی_1403  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1403

>> همه مجامع بورسی و فرابورسی سال 1403 :

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1403+زمان و چگونگی واریز آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: چه خبر از افزایش سرمایه های جدید و در دست اقدام شرکتهای بورسی در سال 1403؛ "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1402+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+ چرا دلار گران میشود؟ سقف قیمت دلار کجاست؟ بررسی روند قیمت دلار آزاد ونیمایی...

 

 جدیدترین برنامه زمانبندی همه مجامع_شرکتهای_بورسی_1403  وب سایت بورس نگار زمان_مجامع_شرکتهای_بورسی_1403

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 1403 در وب سایت بورس نگار:

>>توجه: جهت تسریع در یافتن نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع همه شرکتها در فروردین 1403 در وب سایت بورس نگار:
>  06 فروردین: ونوین(هیئت‌مدیره)/
>  15 فروردین: ومشان(اساسنامه)/ دکیمی(سالانه)/
>  18 فروردین: وصنا(اساسنامه+سالانه)/ سکرما(سالانه)/
>  19 فروردین: توسن(سالانه)/
>  20 فروردین: ثباغ(سالانه)/ تلیسه(هیئت‌مدیره)/ سشمال(سالانه)/ آردینه(افزایش سرمایه)/ ولغدر(سالانه)/
>  25 فروردین: ساروج(سالانه)/ 
>  26 فروردین: وآتی(سالانه)/ آرمان(اساسنامه)/ رکیش(سالانه)/ غگلپا(سالانه)/ آریا(سالانه)/ اعتلا(سالانه+افزایش سرمایه)/ دروز(هیئت‌مدیره)/ کتوسعه(سالانه)/ پی_پاد(سالانه+هیئت‌مدیره)/
>  27 فروردین: ثامید(سالانه)/ بمولد(سالانه)/ غشصفا(سالانه)/
>  28 فروردین: غگلستا(سالانه)/ کفپارس(سالانه)حدنصاب نرسید/ زملارد(افزایش سرمایه)/ وغدیر(سالانه)/ ولملت(سالانه)لغوشد/
>  29 فروردین: بمپنا(سالانه)/ ثبهساز(سالانه)لغوشد/ امید(سالانه)/ فبستم(سالانه)/ وبهمن(سالانه+افزایش سرمایه)/ وملت(سالانه)/ بایکا(سالانه)/ ومدیر(سالانه)/ فصبا(سالانه)/ غمارگ(سالانه)/ ولملت(سالانه)/ مفاخر(سالانه)/ دیران(سالانه)/ وفردا(سالانه)/ ونیکی(سالانه)/غدام(هیئت‌مدیره)لغوشد/ دريشمک(سالانه)لغوشد/
>  30 فروردین: غویتا(سالانه)/ شپلی(سالانه)/ سیمرغ(سالانه)/ وآفر(سالانه)/ فلات(سالانه)تنفس/ زپارس(سالانه)/ دبالک(سالانه)/ کی_بی_سی(سالانه+افزایش سرمایه)/ زماهان(سالانه)لغوشد/ وارس(سالانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع همه شرکتها در اردیبهشت 1403 در وب سایت بورس نگار:
>  01 اردیبهشت: غپاذر(سالانه)/
>  02 اردیبهشت: حکشتی(افزایش سرمایه)/ وصنا(انتخاب حسابرس)/
>  04 اردیبهشت: زکشت(هیئت‌مدیره)/ سناوند(سالانه)/
>  05 اردیبهشت: پرداخت(هیئت‌مدیره)/ انتخاب(افزایش سرمایه)/ وسین(اساسنامه)/
>  08 اردیبهشت: حاریا(سالانه)حدنصاب نرسید/ شصدف(افزایش سرمایه)/ گشان(سالانه)/ دکوثر(هیئت‌مدیره)/
>  09 اردیبهشت: چکام(انتخاب حسابرس)/
>  10 اردیبهشت: گلدیرا(سالانه)/ کفپارس(سالانه)/
>  12 اردیبهشت: کاذر(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  13 اردیبهشت: دزهراوی(سالانه)لغوشد/ فلات(سالانه-نوبت دوم)/ ددانا(سالانه+تغییر سال مالی)/
>  16 اردیبهشت: کماسه(سالانه)لغوشد/ دکپسول(سالانه)/ شتوکا(سالانه)/ وارس(سالانه)/ زماهان(سالانه-نوبت دوم)/ وایران(سالانه)/ حآسا(سالانه)/
>  17 اردیبهشت: کرومیت(هیئت‌مدیره)/ خلنت(اساسنامه)/ هجرت(سالانه)/
>  18 اردیبهشت: درهآور(سالانه)/ سقاین(سالانه)/ حتوکا(سالانه)/ شدوص(سالانه)/
>  19 اردیبهشت: سدور(سالانه)لغوشد/ سغرب(سالانه)/ ولیز(سالانه) ثمسکن(سالانه)/ تکیمیا(سالانه)/ اپال(سالانه)/ بزندگی(سالانه)/ وشهر(سالانه)/ پسهند(سالانه)لغوشد/ ددام(سالانه)/
>  20 اردیبهشت: ددام(سالانه)لغوشد/
>  22 اردیبهشت: سصوفی(سالانه)/ سخزر(سالانه)/ وپویا(سالانه)/ آپ(سالانه)/ غمایه(افزایش سرمایه)/
>  23 اردیبهشت: سفانو(سالانه)/ کلر(سالانه)/ جم_پیلن(سالانه)/ توریل(سالانه)/ وجامی(افزایش سرمایه)/
>  24 اردیبهشت: سبجنو(سالانه)/ سنیر(سالانه)/ چخزر(سالانه)/ بیوتیک(سالانه)/ کاذر(سالانه-نوبت دوم)/
>  25 اردیبهشت: دابور(سالانه)/ 
>  26 اردیبهشت: سرود(سالانه)لغوشد/ کاسپین(سالانه)/ سپیدار(سالانه)/ وتوسکا(سالانه)/ زقیام(هیئت‌مدیره)/ سهگمت(سالانه)/ رتاپ(سالانه)/
>  27 اردیبهشت: دتماد(سالانه)/ ولکار(سالانه)/
>  29 اردیبهشت: تکنار(سالانه)/ فجر(سالانه)/ دشیمی(سالانه)/ ثبهساز(سالانه)/ بکهنوج(سالانه)/
>  30 اردیبهشت: شپلی(سالانه)/ کنگین(سالانه)/ دبالک(سالانه-نوبت دوم)/ سفار(سالانه)/ وامید(سالانه)/ دسبحان(سالانه+اساسنامه)/ فپنتا(سالانه)تنفس/ بتهران(سالانه)/ وآفر(سالانه)/ پردیس(سالانه)/ دشیری(سالانه)لغوشد/
>  31 اردیبهشت: لوتوس(سالانه)لغوشد/ بهداش(سالانه)/ خفنر(سالانه)/ کدما(سالانه)/ سیلام(سالانه)تنفس/ ممسنی(سالانه)/ سخاش(سالانه)/ کازرو(سالانه)/ مداران(سالانه)/ وملی(سالانه)/ شاملا(سالانه)/ زملارد(سالانه)لغوشد/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع همه شرکتها در خرداد 1403 در وب سایت بورس نگار:
>  01 خرداد:  حاریا(سالانه-نوبت دوم)/ دزهراوی(سالانه)لغوشد/ شفام(سالانه)/ سدور(سالانه)/
>  02 خرداد: غمینو(سالانه)/ غمینو(سالانه+سایر: تصويب معاملات 129 قانون تجارت)/ قاسم(سالانه)/ غشوکو(سالانه)/ سابیک(سالانه)لغوشد/ کخاک(سالانه)لغوشد/ زشریف(اساسنامه)لغوشد/ سخوز(سالانه)لغوشد/ ددام(سالانه)لغوشد/ کپارس(سالانه)/ ما(سالانه)لغوشد/
>  03 خرداد: سبزوا(هیئت‌مدیره)لغوشد/ فاهواز(سالانه)//
>  05 خرداد: سبزوا(سالانه)/ رانفور(سالانه)/ وثخوز(سالانه)لغوشد/ تنوین(سالانه)/ 
>  06 خرداد: غدانه(سالانه)/ سپید(سالانه)/ پاسا(سالانه)تنفس/ شفا(سالانه+تغییرسال مالی)/ وهور(افزایش سرمایه)/
>  07 خرداد: دفارا(سالانه)/ تفارس(سالانه)/ لطیف(سالانه)/
>  08 خرداد: فجهان(سالانه)/ سفاسی(سالانه)/ سبهان(سالانه)/ فسلیر(سالانه)/
>  09 خرداد: آردینه(سالانه)/ خراسان(سالانه)/ فروسیل(سالانه)/ کپشیر(سالانه)لغوشد/ فنورد(سالانه)/ خموتور(سالانه)/ ختراک(سالانه)/ سیدکو(سالانه)/ بفجر(سالانه)/ وسپهر(سالانه)/ حگهر(سالانه)/
>  10 خرداد: کماسه(سالانه)/ دلر(سالانه)/ آردینه(سالانه)/ کقزوی(افزایش سرمایه)/ دزهراوی(سالانه)لغوشد/
>  12 خرداد: ارفع(سالانه)/ زملارد(سالانه)/ سرود(سالانه)/ بکام(سالانه)لغوشد/ دالبر(سالانه)/ آواک(سالانه)/ فرود(سالانه)/
>  13 خرداد: پخش(سالانه+اساسنامه)/ لوتوس(سالانه)/ دارو(سالانه)/ فافزا(سالانه)/ سابیک(سالانه)/ سخوز(سالانه)/ شهر(سالانه)/
>  16 خرداد: زماهان(سالانه)/ شهر(هیئت‌مدیره)/
>  19 خرداد: فرابورس(سالانه)/ وملل(سالانه)/ دتوزیع(سالانه)/ ولبهمن(سالانه)/ چکام(هیئت‌مدیره)/ ددام(سالانه)/ سرود(سالانه)/ سیستم(سالانه)/
>  20 خرداد: تمحرکه(سالانه)/ استقلال(سالانه)/ دسبحا(سالانه)تنفس/ کدما(سالانه)/ خپویش(سالانه)/
>  21 خرداد: وبوعلی(سالانه)/ ما(سالانه)/ دامین(سالانه)لغوشد/ تپولا(سالانه)/ فروی(سالانه)/ کرغال(سالانه)/ خکمک(سالانه)/ فسوز(سالانه)/ شبصیر(سالانه)/
>  22 خرداد: بکام(سالانه)/ کخاک(سالانه)/ خلیبل(سالانه)/ نمخمل(سالانه)/ بپاس(سالانه)/
>  23 خرداد: کپشیر(سالانه)/ غصینو(سالانه)/ شخارک(سالانه)/ میدکو(سالانه+افزایش سرمایه)/ ولساپا(سالانه)/ سلیم(سالانه)حدنصاب نرسید/ شیراز(سالانه)/ شلعاب(سالانه)حدنصاب نرسید/ وکبهمن(سالانه)/ فغدیر(سالانه)/
>  26 خرداد: وتوکا(سالانه)/ کلوند(سالانه)/ فجوش(سالانه)/ شلیا(سالانه)حدنصاب نرسید/ شگویا(سالانه)/ فگستر(سالانه)/
>  27 خرداد: فسازان(سالانه)/ بپیوند(سالانه)/ تجلی(سالانه)/ شپاکسا(تنفيذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت)/ والماس(سالانه)/ کیمیاتک(سالانه)لغوشد/ بپیوند(سالانه)/ خکاوه(سالانه)/ شگل(تنفيذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت)حدنصاب نرسید/ ساینا(تنفيذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت)/ بپیوند(سالانه)/
>  29 خرداد: کنور(سالانه)/ شنفت(سالانه)/ ریشمک(سالانه)/ تملت(سالانه)/
>  30 خرداد: وبیمه(هیئت‌مدیره)/ آلومینا(سالانه)/ وبملت(سالانه+هیئت‌مدیره)/ خدیزل(سالانه)/ فروی(سالانه)/ فنفت(سالانه)/ وبصادر(سالانه+افزایش سرمایه)/ سبهان(افزایش سرمایه)/ تپسی(سالانه)/ کساپا(سالانه)/ دسانکو(سالانه)/ فسرب(سالانه)/ وهور(سالانه)/ هرمز(سالانه)/ مارون(سالانه)/ دسبحا(سالانه-نوبت دوم)
>  31 خرداد: وتجارت(سالانه)/ وآفری(سالانه)/ بتوسعه(سالانه)لغوشد/ آبادا(سالانه)/ کاوه(سالانه)/ بترانس(سالانه)/ وبشهر(سالانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع همه شرکتها در تیر 1403 در وب سایت بورس نگار:
>  02 تیر: زفکا(سالانه)/ حبندر(سالانه)/ شفارا(سالانه)/ غدام(سالانه)/
>  03 تیر: سبزوا(هیئت‌مدیره)/ دفرا(سالانه)/ کمنگنز(سالانه)/ کپرور(سالانه)/ بموتو(افزایش سرمایه)/ دپارس(سالانه)لغوشد/ غدیس(سالانه)/ کیمیاتک(سالانه)/ والبر(سالانه)تنفس/ رتکو(سالانه+تغییر موضوع فعالیت)لغوشد/ رنیک(سالانه)/ پلاسک(سالانه)/
>  04 تیر:  کطبس(سالانه)/ چکاوه(سالانه)/ شگامرون(سالانه)لغوشد/
>  06 تیر:  فباهنر(سالانه)/ شسینا(سالانه)/ کگل(سالانه)/ کچاد(سالانه)/ فراور(سالانه)/ شلیا(سالانه)/ والبر(سالانه)/
>  09 تیر:  (سالانه)/ ختور(سالانه)لغوشد/ خریخت(سالانه)/


>  10 تیر:  وسینا(سالانه+هیئت‌مدیره)/ آباد-ثاباد(سالانه)/ پتایر(سالانه)لغوشد/ قرن(سالانه)/ زگلدشت(سالانه)/ کفرا(سالانه)/ فنر(سالانه)/ خمحرکه(سالانه)/
>  11 تیر:  خچرخش(سالانه)/ خشرق(سالانه)/ غپاک(سالانه)/ زمگسا(سالانه)/ نیان(سالانه)/ قزوین(سالانه)/ کاریز(سالانه)/ بوعلی(سالانه)/
>  12 تیر:  پیزد(سالانه)/ گدنا(سالانه)حدنصاب نرسید/ درازک(سالانه)لغوشد/ پارس(سالانه)/
>  13 تیر:  وبشهر(سالانه)/ ونوین(سالانه)/ وپست(سالانه+افزایش سرمایه)/ ختور(سالانه)/ ثنام(سالانه)/ وساپا(سالانه)/ برکت(سالانه)/ ساوه(سالانه)/
>  14 تیر:  لخزر(سالانه)/ غشهد(سالانه)/ فخاس(سالانه)/ بنیرو(سالانه)/ خوساز(سالانه)/ بسوئیچ(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  16 تیر:  پتایر(سالانه)/ بزاگرس(سالانه)/ قهکمت(سالانه)/ بورس(سالانه)/ خنصیر(سالانه)/ نوری(سالانه)/ خاذین(سالانه)/ حتاید(سالانه)/ اردستان(سالانه)/ ومهان(سالانه)/ کالا(سالانه)/ سفارس(سالانه)/ تکنو(سالانه)لغوشد/
>  17 تیر:  انرژی(سالانه)/ ونفت(سالانه)/ فجام(سالانه)/ شصدف(سالانه)/ تایرا(سالانه)/ بزندگی(سالانه)/ شلعاب(سالانه)/ کفراور(سالانه)/ آبادا(سالانه)/ شبهرن(سالانه)/ دکوثر(سالانه)/ خمحور(سالانه)/ کرماشا(سالانه)/ وسنا(سالانه)/ زنگان(سالانه)/
>  18 تیر:  ولتجار(سالانه)/ وهامون(سالانه)/ اتکاسا(سالانه)/ درازک(سالانه)/ دهدشت(سالانه)/ حفاری(سالانه+افزایش سرمایه)/ فلوله(سالانه+افزایش سرمایه)/ اسیاتک(سالانه)/
>  19 تیر:  دزهراوی(سالانه)/ ومعادن(سالانه)/ تپمپی(افزایش سرمایه)/ مادیرا(سالانه+تغییرنام شرکت)/ پسهند(سالانه)/ افق(سالانه)/ کرازی(سالانه)/ وکار(سالانه)/
 

>  20 تیر:  وتوسم(سالانه)حدنصاب نرسید/ شصفها(سالانه)/ فروژ(سالانه)/ شگستر(سالانه)/ سامان(سالانه)/ کاما(سالانه)/ خعمرا(سالانه)/ سامان(سالانه)/ رافزا(سالانه)/ وامین(سالانه)/ شستان(سالانه+تغییرنام شرکت)/ کصدف(سالانه)/ شرانل(سالانه)/ شپاس(سالانه)/ وسنا(سالانه)لغوشد/
>  21 تیر:  پکرمان(سالانه)/ غپونه(سالانه)/ غبهار(سالانه)/ داتام(سالانه+افزایش سرمایه)/ فن_آوا(سالانه)/ همراه(سالانه)لغوشد/ البرز(سالانه)/ کشرق(سالانه)حدنصاب نرسید/ فزرین(سالانه)/
>  23 تیر:  وبانک(سالانه+افزایش سرمایه)/ فروس(سالانه)/ زقیام(سالانه)/ زشگزا(سالانه)/ حسیر(سالانه)/ خگستر(سالانه)/ معین(سالانه)/ شگامرون(سالانه)/  دسینا(سالانه)/ خمهر(سالانه)/ کربن(سالانه)/ داوه(سالانه)حدنصاب نرسید/ غکورش(سالانه)/ خزامیا(سالانه+تغییر موضوع فعالیت)/ شفن(سالانه)/ گشان(سالانه)لغوشد/ شکبیر(سالانه)/ پلوله(سالانه)/ شبندر(سالانه)/ وحکمت(سالانه)/ کشرق(سالانه)حدنصاب نرسید/
>  24 تیر:  خکار(سالانه)لغوشد/ پشاهن(سالانه)/ شسپا(سالانه)/ فوکا(هیئت‌مدیره)/ ختوفا(سالانه)/ نخریس(سالانه)/ بشهاب(سالانه)/ تکاردان(سالانه)/ زفجر(سالانه)/ کساوه(سالانه)/ قصفها(سالانه)/ش شارومان(سالانه)/ وگستر(سالانه)/ دشیری(سالانه)/
>  27 تیر:  حفارس(سالانه+هیئت‌مدیره)/ غگل(سالانه)/ بکابل(سالانه)/ تکنو(سالانه)/ غگرجی(سالانه)/ کرومیت(سالانه)/ نوین(سالانه)/ حپترو(سالانه+تغییر فعالیت شرکت)/ کغزوی(سالانه)/ کسرا(سالانه)/ خپارس(سالانه+تغییر فعالیت شرکت)/ کورز(سالانه)/ غسالم(سالانه)/
>  28 تیر: کویر(سالانه)/ غمایه(سالانه)/ شبریز(سالانه)/ چدن(سالانه)/ غالبر(سالانه)/ شمام(سالانه)/ تلیسه(سالانه)/ کگاز(سالانه)/ شپنا(سالانه)/ حسینا(سالانه)/ وآوا(سالانه)/ وسنا(سالانه)/ فتوسا(سالانه)/ غبهنوش(سالانه)/ خاور(سالانه)/ وخاور(سالانه)/ کبافق(سالانه)/ خبنیان(سالانه)/
>  29 تیر: ذوب(سالانه)/ شاراک(سالانه)/


>  30 تیر:  کیسون(سالانه)/ زبینا(سالانه)/ آپرداز(سالانه)/ وکمینا(سالانه)لغوشد/ غزر(سالانه)/ زرنام(سالانه)/ خلنت(سالانه)/ ونیرو(سالانه)/ زکشت(سالانه)/ قچار(سالانه)/ شسم(سالانه)/ پدرخش(سالانه)/ غپاک(سالانه)/ شساخت(سالانه)/ سرپشمه(سالانه)/ فنوال(سالانه)/ دانا(سالانه)/ دروز(سالانه)/ ویسا(سالانه)/ حگردش(سالانه)/ فاذر(سالانه)/ وپخش(سالانه)/ همراه(سالانه)/ فولاد(سالانه)/ فاما(سالانه)/ درازک(سالانه-نوبا دوم)/ فخوز(سالانه)/ کایزد(سالانه)/ شراز(سالانه)/ غگز(سالانه)/ بخاور(سالانه)/ تکشا(سالانه)/ لکما(سالانه)/ خبهمن(سالانه)/ فبیستون(سالانه)/ نتوس(سالانه)/ فلوله(سالانه)/ کحافظ(سالانه)/ آینده(سالانه)/نتوس(سالانه)/ نمرینو(سالانه)/ شکربن(سالانه)/ حپرتو(سالانه)/ بفجر(سالانه)/تکمیا(سالانه)/ فوکا(سالانه)/ ومعلم(سالانه)/ پاکشو(سالانه)/ فایرا(سالانه)/ رتکو(سالانه)/ ومعلم(سالانه)/ ساراب(سالانه)/ وهنر(سالانه)/


>  31 تیر:  خصدرا(سالانه)/ پارتا(سالانه)/ غمهرا(سالانه)/دسینا(سالانه)/ وپست(سالانه)/ خاهن(سالانه)/ فملی(سالانه)/ وگردش(سالانه)/ سمایه(سالانه)/ سکارون(سالانه)/ فولای(سالانه)/وآرین(سالانه)/ فرابورس(سالانه)/ لبوتان(سالانه)/ غنوش(سالانه)/ شاوان(سالانه)/ ولرازی(سالانه)/فسپا(سالانه)/ خودرو(سالانه)/ کباده(سالانه)/ وسدید(سالانه)/ سباقر(سالانه)/ حخزر(سالانه)/ وسرمد(سالانه)/ سصفها(سالانه)/ گپارس(سالانه)/ زپارس(سالانه)/ فاسمین(سالانه)/ خساپا(سالانه+تغییر موضوع فعالیت)/ سدبیر(سالانه)/ نیرو(سالانه)/ وپاسار(سالانه)/ قشیر(سالانه)/تکشا(سالانه)/ ساذری(سالانه)/ شرنگی(سالانه)/وحافظ(سالانه)/ های_وب(سالانه)/ غنیلی(سالانه)/ ملت(سالانه)/ آسیا(سالانه)/ بپردس(سالانه)/ غشهداب(سالانه)/ تبرک(سالانه)/ نطرین(سالانه)/ وپارس(سالانه)/ دلقما(سالانه)/ آریان(سالانه)/ پلاست(سالانه)/ وسین(سالانه)/ شتران(سالانه)/ کترام(سالانه)/ بجهرم(سالانه)/ پارسیان(سالانه)/ ساراب(سالانه)/ عالیس(سالانه)/ غاذر(سالانه)/ زنجان(سالانه)/ ستران(سالانه)/ آرمان(سالانه)/ فماک(سالانه)/ آپ(سالانه)/ خنور(سالانه)/ وشهر(سالانه)/ میهن(سالانه)/ چکارن(سالانه)/ خرینگ(سالانه)/ سخواف(سالانه)/ حرهشا(سالانه)/ کوثر(سالانه)/ اخابر(سالانه+هیئت‌مدیره)/ سمگا(سالانه)/ کترام(سالانه)/ بساما(سالانه)/ اوان(سالانه)/ نان(صنایع غذایی رضوی)(سالانه)/ امیران(سالانه)/ بازرگام(سالانه)/ ثعمرا(سالانه)/ لپارس(سالانه)/ تپکو(سالانه)/ خفناور(سالانه)/ ورازی(سالانه)/ مبین(سالانه)لغوشد/ باران(سالانه)/ بنو(سالانه)/ وآوا(سالانه)/ فولاژ(سالانه)/ وسالت(سالانه)/ شلرد(سالانه)/ کابگن(سالانه)/ کروی(سالانه)/

 

>>>  برنامه زمانبندی مجامع همه شرکتها در مرداد 1403 در وب سایت بورس نگار:
>  01 مرداد: وتوکا(هیئت‌مدیره)/ 
>  03 مرداد: زشریف(اساسنامه)/ وغدیر(افزایش سرمایه)/ بترانس(هیئت‌مدیره)/ 
>  04 مرداد: کشرق(سالانه)/
>  06 مرداد: وتوسکا(هیئت‌مدیره)/ 
>  07 مرداد: پیزد(هیئت‌مدیره)/ 
>  08 مرداد: وکغدیر(افزایش سرمایه)/

 

>>>> این مطلب بصورت لحظه ای با جدیدترین برنامه اعلامی شرکتها برای مجامع بورسی سال 1403 بروزرسانی می شود ...

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1403+زمان و چگونگی واریز آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: چه خبر از افزایش سرمایه های جدید و در دست اقدام شرکتهای بورسی در سال 1403؛ "کلیک" کنید 
برچسب ها: ,,,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان