کانال تلگرام بورس نگار

جستجو در مطالب بورس نگار

مطالب برگزیده بورس نگار

رصد لحظه ای بازار حین معاملات

مطالب پيشنهادي بورس نگار

محل آگهی شما

فروشگاه مهارت نگار

🔵چه خبر از مجامع 99 شرکتها>جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی سال 99 /دعوت سهامداران به مجمع/ 27 اسفند 99

مدت زمان مطالعه تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 24 دقيقه

 


>> چه خبر از مجامع سال 99 شرکتهای بورسی؟

>>>جدیدترین برنامه زمان بندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال99 > اسفند 99
 

وب سایت بورس نگار - با توجه به اینکه زمان برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی برای سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، این مطلب، با جدیدترین برنامه زمانبندی اعلامی مجامع همه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 99 هم بروزرسانی خواهد شد با وب سایت بورس نگار همراه باشید ...

>> همه مجامع بورسی وفرابورسی سال 99:

جدیدترین تاریخ زمانبندی برگزاری مجامع شرکتهای بورسی وفرابورسی سال 99

+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود نقدی سهام همه شرکتها در سال 1401+زمان و چگونگی دریافت آن اینجا کلیک کنید
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1401 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1401 اینجا "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1400 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1400 اینجا "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 1400 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 1400 اینجا کلیک کنید

 

»تاریخ برگزاری همه مجامع بورسی وفرابورسی در سال 99:

>>توجه: جهت پیدا کردن سریعتر نماد شرکت موردنظر، کلیدهای Ctrl+F را گرفته ونام نماد را درج کرده اینتر نمائید.

 

++درمجمع «شستا»چه گذشت؟ چگونه سود #شستا را بگیریم؟ زمان بازگشایی"شستا" و افزایش سرمایه ازمحل جایزه
++بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام سال 99 شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 99 اینجا کلیک کنید ...
+بیشتربخوانید: برای مشاهده سود سهام شرکتها +زمان ونحوه دریافت آن در سال 98 اینجا کلیک کنید ...
+++بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 98 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 98 "کلیک" کنید 
+بیشتربخوانید: نگاهی به مزیتهای«شـستا»؛ شستا چفدر می ارزد؟ مقایسه بزرگی شستا با سایرشرکتهای بورسی
+بیشتربخوانید: کدام صندوق سرمایه گذاری بیشترین بازدهی سال99 دارد؟ نگاهی به برترین صندوقهای سرمایه گذاری بورسی
 +بیشتربخوانید: دلایل افزایش ناگهانی قیمت دلار چیست؟ ماجرای خرید ارز از بازار توسط صادرکنندگان چیست؟
+در مجمع 99 «فولاد» چه گذشت؟ برنامه فولاد برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی؛ چقدر سود درمجمع تقسیم شد؟
+ پیروزی بایدن چه تاثیری بر بازاربورس، طلا، دلار، مسکن و خودرو خواهد داشت؟ چشم انداز بازارها با انتخاب بایدن چگونه است؟
+ بررسی تاثیر افزایش جدید نرخ گاز بر صنایع بورسی؛ تاثیر افزایش نرخ گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است؟
+بیشتربخوانید: چه خبر از مجامع سال 1400 شرکتهای بورسی؟ برای اطلاع ازجدیدترین مجامع 1400 اینجا "کلیک" کنید 

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 99 وب سایت بورس نگار:
>  6 فروردین: غپاذر(فوق العاده)/
>  7 فروردین: لپیام(سالیانه)/
>  10 فروردین: کویر(افزایش سرمایه)/ غفارس(فوق العاده)/
>  11 فروردین: غشصفها(فوق العاده)/
>  18 فروردین: سپ(سالیانه)/ فلات(سالیانه)/
>  20 فروردین: وآتی(سالیانه)/
>  23 فروردین: شکلر(فوق العاده)حدنصاب نرسید/
>  25 فروردین:  کسرا(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ ولغدر(سالیانه)/    
>  27 فروردین:  غبشهر(سالیانه)لغوشد/ دعبید(سالیانه)/ وبهمن (سالیانه)/ غمارگ(سالیانه)/
>  28 فروردین: زپارس(سالیانه)/ آریا(سالیانه)/  
>  30 فروردین: بایکا(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ پکویر(افزایش سرمایه)/ریشمک(سالیانه)/ شوینده (سالیانه)/ وهور(سالیانه)/ بهپاک(سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)/ کگهر(سالیانه)لغوشد/       
>  31 فروردین: ونیکی(سالیانه) /اعتلا(سالیانه)/ لپیام(سالیانه)/ دیران(سالیانه)/ وملت(سالیانه)/ زماهان(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)لغوشد/ ص.س اقتصادنوین (سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 99 وب سایت بورس نگار:
>  2 اردیبهشت: دسانکو(افزایش سرمایه)/ بترانس(هیات مدیره)/ تیپیکو(افزایش سرمایه)/ غپینو(افزایش سرمایه)/
>  3 اردیبهشت: لوتوس(سالیانه)/ قزرین(افزایش سرمایه)/ کیمیا(افزایش سرمایه)/ سمازن(سالیانه)/ فنرژی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  4 اردیبهشت: وآیند(انتخاب حسابرس)/ غشهد(افزایش سرمایه)/ غسالم(افزایش سرمایه)/
>  6 اردیبهشت: سخاش(سالیانه)/ غگلپا(افزایش سرمایه)/ وسنا(تصميم گيري فروش سهام شرکت توليد نيروي آذرخش)/ حاریا(سالیانه)/
>  7 اردیبهشت: سکرما(سالیانه) / چکارن(افزایش سرمایه)/ وغدیر(سالیانه)/
>  8 اردیبهشت: سقاین(سالیانه)/ سنیر(سالیانه)/
>  9 اردیبهشت: ساروم(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ تشتاد(افزایش سرمایه)/ فلوله(سالیانه)حدنصاب نرسید/ کگل(افزایش سرمایه)/ زفکا(سالیانه)/
>  10 اردیبهشت: سصوفی(سالیانه)/ سفانو(سالیانه)/ دکپسول(سالیانه)/
>  13 اردیبهشت: سرود(سالیانه)لغوشد/ سغرب(سالیانه)/ سمگا(افزایش سرمایه)/
>  14 اردیبهشت: سبجنو(سالیانه)/ زشریف(سالیانه)/
>  15 اردیبهشت: کفپارس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سبهان(سالیانه)/ ثتران( اصلاح يند 22 اساسنامه)لغوشد/ ختوفا(افزایش سرمایه)/ سیمرغ(سالیانه)/ جکاپا(سالیانه)/
>  16 اردیبهشت: تنوین(سالیانه)/ سفار(سالیانه)لغوشد/ سدور(سالیانه)حدنصاب نرسید/ غدام(سالیانه)لغوشد/ وشهر(سالیانه)/
>  17 اردیبهشت: سخزر(سالیانه)لغوشد/ خصدرا(افزایش سرمایه)/ حآسا(سالیانه)/ سشمال(سالیانه)/
>  18 اردیبهشت: شتوکا(سالیانه)/
>  20 اردیبهشت: کتوکا(سالیانه)/ ساوه(سالیانه)/ هجرت(سالیانه)/ پسهند(سالیانه)/ خفناور(سالیانه)/
>  21 اردیبهشت: حتوکا(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/ کارا(سالیانه)/ کاذر(سالیانه)/ غدام(سالیانه)/ ولشرق(سالیانه)لغوشد/ شدوص(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/
>  22 اردیبهشت: کسرا(سالیانه)/ توریل(سالیانه)/ ونوین(افزایش سرمایه)/ بمیلا(افزایش سرمایه)/ پرداخت(سالیانه)/ کسعدی(سالیانه)/
>  23 اردیبهشت: غگیلا(سالیانه)/ سهگمت(سالیانه)لغوشد/ وثنو(سالیانه)/ سرود(سالیانه)/ شاملا(سالیانه)/
>  24 اردیبهشت: دارو(سالیانه)/ کخاک(سالیانه)/ولشرق(سالیانه)/
>  25 اردیبهشت: افرا(سالیانه)/
>  27 اردیبهشت: دابور(سالیانه)/ فروی(سالیانه)/ حکشتی(افزایش سرمایه)لغوشد/ شلعاب(سالیانه)/
>  28 اردیبهشت: ددام(سالیانه)/ وساخت(فوق العاده)/ کپشیر(سالیانه)/ سدور(سالیانه)/ تملت(سالیانه)/ غفارس(سالیانه) حدنصاب نرسید/ شلعاب(سالیانه) حدنصاب نرسید/ وتوصا(سالیانه)لغوشد/
>  29 اردیبهشت: دزهراوی(سالیانه+هیات مدیره)/ کلوند(سالیانه)/ جم پیلن(سالیانه)/
>  30 اردیبهشت: دلر(سالیانه)/ سیلام(سالیانه)/ زفکا(سالیانه)/ کفرا(افزایش سرمایه)/ غگیلا(سالیانه)/ ولملت(سالیانه)/
>  31 اردیبهشت: دتوزیع(سالیانه)/ غصینو(سالیانه)/ فباهنر(سالیانه)/ زگلدشت(سالیانه)/ ولصنم(سالیانه)/ غشصفها(سالیانه)/ غشوکو(سالیانه)/ ددانا(سالیانه)/ غگلپا(سالیانه)/ ارفع(سالیانه)/ وامید(سالیانه)/ بکهنوج(سالیانه)/ کی بی سی(سالیانه)/ فباهنر(سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 99 وب سایت بورس نگار:
>  1 خرداد: غویتا(سالیانه)/ رتاپ(سالیانه)/ کاذر(سالیانه)/
>  3 خرداد: غپاذر(سالیانه)/ غشاذر(سالیانه)/
>  6 خرداد: وآذر(سالیانه)/ غگلستا(سالیانه)/
>  7 خرداد: غشان(سالیانه)/ قاسم(سالیانه)/ حکشتی(افزایش سرمایه)/ وتوصا(افزایش سرمایه)/
>  8 خرداد: نطرین(سالیانه)/
>  10 خرداد: کحافظ(سالیانه)/ وگستر(سالیانه)حدنصاب نرسید / چکاوه(سالیانه)/ ثرود(سالیانه)/ دالبر(سالیانه)لغوشد/ حکمت(سالیانه)/ دسبحان(سالیانه)لغوشد/
>  11 خرداد: کفپارس(سالیانه)/درازک(سالیانه)لغوشد/ خمحرکه(افزایش سرمایه)/ درازک(افزایش سرمایه)/ وملل(افزایش سرمایه)/ رافزا(سالیانه)/
>  12 خرداد: کاسپین(سالیانه)/ وایران(سالیانه)/ کنور(سالیانه)/ ممسنی(سالیانه)/ فجر(سالیانه)/ امین سامان(سالیانه)/ شغدیر(سالیانه)/ میدکو(سالیانه+افزایش سرمایه)/ دتولید(سالیانه)/ 
>  13 خرداد: خراسان(سالیانه)/ دقاضی(سالیانه)/ غفارس(سالیانه-ن دوم)/ وامید(سالیانه)/ ما(سالیانه)/ کرمان(سالیانه)/ رتکو(سالیانه)لغوشد/
>  18 خرداد: دفارا(سالیانه)/ تپمپی(افزایش سرمایه)/ خشرق(سالیانه)/ دکیمی(سالیانه)/
>  19 خرداد: سیلام(سالیانه)/ شگویا(سالیانه)/ درهاور(سالیانه)/ آبین(افزایش سرمایه)/ رانفور(سالیان+هیات مدیره)/ شکربن(سالیانه)/
>  20 خرداد: سهگمت(سالیانه)لغوشد/ سبهان(سالیانه)/ دامین(سالیانه)/ ختراک(سالیانه)/ خموتور(سالیانه)/ مداران(سالیانه)/ بپاس(سالیانه)/ شفارا(سالیانه)/   
>  21 خرداد: کلر(سالیانه)/ وتوصا(افزایش سرمایه)/ رکیش(سالیانه)/ بکام(سالیانه)/   
>  22 خرداد: وتوکا(سالیانه+افزایش سرمایه)/ کقزوی(سالیانه)/
>  24 خرداد: دشیمی(سالیانه)/ شرانل(سالیانه)/ تکشا(سالیانه)/ دجابر(سالیانه)/ فسازان(سالیانه)/ سفار(سالیانه)/     
>  25 خرداد: دتماد(سالیانه)/ کپارس(هیات مدیره)/ فرآور(سالیانه)لغوشد/ سیستم(سالیانه)/ ساروج(سالیانه)/ دتولید(سالیانه)/ لخانه(سالیانه)/ هرمز(سالیانه)/ داسوه(سالیانه)/ سخوز(سالیانه)/            
>  27 خرداد: کمنگنز(سالیانه)/ دبالک(سالیانه)حدنصاب نرسید/ پترول(فوق العاده فروش مدبران)/ همراه(سالیانه)/ سخزر(سالیانه)/ کرمان(افزایش سرمایه)/ بنیرو(سالیانه)/ شجم(افزایش سرمایه)/ فایرا(سالیانه)/   
>  29 خرداد: وسرمد(سالیانه)لغوشد/ شنفت(سالیانه)/
>  31 خرداد: ولبهمن(سالیانه)/ کگهر(افزایش سرمایه)/ فن آوا(سالیانه)/ دالبر(سالیانه)/ سبزوا(سالیانه)/ کاما(سالیانه)/ زاگرس(سالیانه)/ پارسیان(سالیانه)/ زپارس(سالیانه)/ سیدکو(سالیانه)/ شبصیر(سالیانه)لغوشد/ وپست(سالیانه)لغوشد/ غپینو(الحاق فعاليتهاي ورزشي به فعاليت شرکت)/ 

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 99 وب سایت بورس نگار:
>  1 تیر: انرژی(سالیانه)/ 
>  2 تیر: شسینا(سالیانه)/ بجهرم(سالیانه)/ دکیمی(سالیانه)/ 
>  3 تیر: اوان(سالیانه)لغوشد/ پخش(سالیانه)/ 
>  4 تیر: کچاد(سالیانه)/ حخزر(سالیانه)/ خمحور(سالیانه)/ 
>  5 تیر: غالبر(افزایش سرمایه)/ قزوین(سالیانه)/ 
>  7 تیر: وگستر(سالیانه)/ سفارس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ زنگان(سالیانه)/ تنوین(سالیانه)حدنصاب نرسید/ افق(افزایش سرمایه)/ وسرمد(سالیانه)/
>  8 تیر: فروس(سالیانه)/ مبین(سالیانه)/ کالا(سالیانه)/ کشرق(سالیانه)/ کطبس(سالیانه)/  
>  9 تیر: آریا(سالیانه)/ دپارس(سالیانه)/ شبصیر(سالیانه)/ بایکا(سالیانه)/ ختوفا(سالیانه)/   
>  10 تیر: ومهان(سالیانه)/ اخابر(سالیانه)/ دفرا(سالیانه)/ پیزد(سالیانه)/ بکام(افزایش سرمایه)/ وپخش(سالیانه)/ دسانکو(سالیانه)/   
>  11 تیر: کپرور(سالیانه)/ وآوا(سالیانه)/ ونفت(سالیانه)/ رنیک(سالیانه)/ سهگمت(سالیانه)/ جم(سالیانه)/ شپترو(سالیانه)/ 
>  12 تیر: دلقما(سالیانه)/
>  14 تیر: رتکو(سالیانه)/ فخاس(سالیانه+افزایش سرمایه)/ بمپنا(سالیانه)/سفارس(سالیانه)مجدد/     
>  15 تیر: پلاسک(سالیانه)/ شفن(سالیانه)/ تایرا(سالیانه)/ بشهاب(سالیانه)/ دسینا(سالیانه)/ خکمک(سالیانه)/ دسبحا(سالیانه)/ سفارس(سالیانه)/            
>  16 تیر: کساپا(سالیانه)/ لخزر(سالیانه)/ لبوتان(سالیانه)/ شاراک(سالیانه)/
>  17 تیر: نوری(سالیانه)/ فراور(سالیانه)/ کگل(سالیانه)/ خوساز(سالیانه)/     
>  18 تیر: خدیزل(سالیانه)/ زشگزا(سالیانه)/ خنصیر(سالیانه)/ ولساپا(سالیانه)/ فزرین(سالیانه)حدنصاب نرسید/ گکوثر(سالیانه)/ قمرو (افزایش سرمایه)/    
>  19 تیر: کسرا(سالیانه)حدنصاب نرسید// وامیر(سالیانه)/ لپارس(سالیانه)لغوشد/ ذوب(سالیانه)/ ومعادن(سالیانه)/ نطرین(سالیانه)/ فولای(سالیانه)/ غشهد(سالیانه)/   
>  21 تیر: وبشهر(سالیانه)/ 
>  22 تیر: خکاوه(سالیانه)/ غفارس(سالیانه)/ بترانس(سالیانه)/ کدما (افزایش سرمایه)/ ثاخت(افزایش سرمایه)/ خچرخش(سالیانه)/ غبهار(سالیانه)/ غپونه(سالیانه)/ وایرا(سالیانه)/ غسالم(سالیانه)/ دکوثر(سالیانه)/     
>  23 تیر: غبهنوش(سالیانه)/ فمراد(سالیانه)/ فاما(سالیانه)/ 
>  24 تیر: قصفها(سالیانه)لغوشد/
>  25 تیر: سمگا(سالیانه)/ شبریز(سالیانه)/ خودکفا(سالیانه)/ فسرب(سالیانه)/ شفا(سالیانه)/ خاذین(سالیانه)/ فاسمین(سالیانه)لغوشد/ خزر(سالیانه)/ وپست(سالیانه)/ وخاور(سالیانه)/ خریخت(سالیانه)/ خکاوه(سالیانه)/ شکبیر(سالیانه)/ ونفت(سالیانه)/ بزاگرس(سالیانه)/ وملی(سالیانه)/
>  26 تیر: وبانک(سالیانه)/ فپنتا(سالیانه)/ ستران(سالیانه)/ قچار(سالیانه)/ بسوییچ(سالیانه)/ کماسه(سالیانه)لغوشد/ وتوشه(سالیانه)/
>  28 تیر: شصدف(سالیانه)/ زدشت(سالیانه)/ شتولی(سالیانه)/ وساپا(سالیانه)/ تاصیکو(افزایش سرمایه)/ آسیا(سالیانه)/ وگردش(سالیانه)/ چفیبر(سالیانه)/ بفجر(سالیانه)/
>  29 تیر: شیراز(سالیانه)/ خپارس(سالیانه)/ شپنا(سالیانه)/ شلرد(سالیانه)/ شخارک(سالیانه)/ دتهران(سالیانه)/ بورس(افزایش سرمایه)لغوشد/ شسم(سالیانه)/ چدن(سالیانه)/ حریل(سالیانه)حدنصاب نرسید/ قاسم(افزایش سرمایه)/ پتایر(سالیانه)/ غمهرا(سالیانه)/ شراز(سالیانه)/ اخابر(سالیانه)/
>  30 تیر: کرازی(سالیانه)حدنصاب نرسید/ پارتا(سالیانه)/ شتران(سالیانه)/ خلنت(سالیانه)/ کیمیا(سالیانه)/ وآفری(سالیانه)/ سصفها(سالیانه)/ خاور(سالیانه)/ فولاد(سالیانه)/ ونوین(سالیانه)/ فایرا(سالیانه)/ مارون(سالیانه)/ فزرین(سالیانه)/ قرن(سالیانه)/ خپویش(سالیانه)لغوشد/
>  31 تیر: خرینگ(سالیانه)/ شگامرون(سالیانه)/ شگام(سالیانه)/ خبهمن(سالیانه)/ اپرداز(سالیانه)/ پاسا(سالیانه)لغوشد/ زکشت(سالیانه)/ شبندر(سالیانه)/ شاوان(سالیانه)/ سیتا(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سکارون(سالیانه)/ خکرمان(سالیانه)/ لپارس(سالیانه)/ وبصادر(سالیانه+افزایش سرمایه)لغوشد/ آریان(سالیانه)/ غگرجی(سالیانه)حدنصاب نرسید/ وپارس(سالیانه+افزایش سرمایه)لغوشد/ ودی(سالیانه)/ وبملت(سالیانه)/ حتاید(سالیانه)/ وصندوق(سالیانه)/ غاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ لسرما(سالیانه)/ بخاور(سالیانه)/ وپترو(سالیانه)/ وپاسار(سالیانه)/ دروز(سالیانه)/ سکارون(سالیانه)/ فسپا(سالیانه)/ خکار(سالیانه)/ تکنو(سالیانه)/ خودرو(سالیانه)لغوشد/ خساپا(سالیانه)لغوشد/ قشیر(سالیانه)/ بساما(سالیانه)/ ومعلم(سالیانه)/ فنورد(سالیانه)/ شپاس(سالیانه)حدنصاب نرسید/ وکار(سالیانه)لغوشد/ کوثر(سالیانه)/ فملی(سالیانه)/ کگاز(سالیانه)لغوشد/ ورازی(سالیانه)/ دسبحا(افزایش سرمایه)/ کویر(سالیانه)/ پارس(سالیانه)/ فولای(سالیانه)/ وتجارت(سالیانه)لغوشد/ تکنو(سالیانه)/ زکوثر(سالیانه)لغوشد/ وسینا(سالیانه)لغوشد/ چکارن(سالیانه)حدنصاب نرسید/

 


>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 99 وب سایت بورس نگار:
>  1 مرداد: خودرو(سالیانه)/ 
>  2 مرداد: لکما(سالیانه)/
>  4 مرداد: خکاوه(سالیانه)/ کسرا(سالیانه)نوبت دوم/ (سالیانه)/ 
>  5 مرداد: ستران(سالیانه)/
>  6 مرداد: وپترو(سالیانه)/ شسپا(سالیانه)/
>  7 مرداد: سیتا(سالانه)/  
>  8 مرداد: وساخت(هیات مدیره)/  
>  9 مرداد: سبزوا(افزایش سرمایه)/  
>  11 مرداد: دماوند(سالیانه)/ شپاس(سالیانه)/   
>  12 مرداد: حریل(سالیانه)/ شپاس(سالیانه)/
>  13 مرداد: داوه(سالیانه)/ (سالیانه)/ شپارس(افزایش سرمایه)/ کگاز(افزایش سرمایه)/    
>  14 مرداد: زکوثر(سالیانه)/ کمینا(سالیانه)/ فخوز(سالیانه)/ اعتلا(افزایش سرمایه)/ دروز(سالیانه)/ قشیر(سالانه)/
>  15 مرداد: غاذر(سالانه)/ زمگسا(سالیانه)/ نوین(افزایش سرمایه)/ غشهداب(افزایش سرمایه)/ ثشرق(افزایش سرمایه)/ تیپیکو(سالانه)/ سامان(سالانه)/ فولاد(سالانه)/  وتجارت(سالیانه)/  
>  16 مرداد: خساپا(سالیانه)/
>  20 مرداد: سهگمت(افزایش سرمایه)/ وبوعلی(افزایش سرمایه)/  
>  19 مرداد: ولیز(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  20 مرداد:  آریان(سالیانه)/ فبستم(افزایش سرمایه)/
>  25 مرداد:  غگلستا(افزایش سرمایه)/ تاصیکو(سالیانه)/ حاریا(سالیانه)/ لکما (تصمیم گیری در خصوص شمولیت ماده 141 قانون تجارت)لغوشد/
>  26 مرداد: فاسمین(سالیانه)/  
>  27 مرداد: کوثر(افزایش سرمایه)/  
>  28 مرداد: دتماد(افزایش سرمایه)/ وسینا(سالیانه)/
>  29 مرداد: کترام(سالیانه)حدنصاب نرسید/ تاپیکو (سالیانه)لغوشد/ چکارن(سالیانه)/  
>  30 مرداد: های_وب(سالیانه+ تغییر محل قانونی شرکت)لغوشد/ رمپنا(سالیانه)لغوشد

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 99 وب سایت بورس نگار:
>  1 شهریور:  ولیز(سالیانه)حدنصاب نرسید
>  03 شهریور:  غزر(سالیانه)/ شاروم(سالیانه)/ تکمبا(سالیانه)/ ما(افزایش سرمایه)/   
>  05 شهریور:  تاپیکو(سالیانه)/ پترول(سالیانه)/ 
>  06 شهریور:  کسرام(افزایش سرمایه)لغوشد/ لکما(سالیانه)/ وحکمت(سالیانه)لغوشد/
>  10 شهریور:  خپویش(افزایش سرمایه)/ لسرما(سالیانه)/ شلعاب(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  11 شهریور:  شاملا(افزایش سرمایه)/ صبا(افزایش سرمایه)لغوشد
>  12 شهریور: حکشتی(سالیانه)لغوشد/ کخاک(افزایش سرمایه)/ زبینا(سالیانه)/ شساخت(سالیانه)لغوشد
>  13 شهریور: کپارس(سالیانه)/ حفاری(سالیانه)/ 
>  15 شهریور: وسنا(افزایش سرمایه)
>  16 شهریور: کروی(سالیانه)/ بپاس(افزایش سرمایه)/ ملت(سالیانه)/ تمحرکه(سالیانه)/ صبا (سالیانه)/ وحکمت(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  17 شهریور: آرمان(سالیانه)/
>  18 شهریور: تکشا(سالیانه)/ خریخت(سالیانه)/ اتکام(افزایش سرمایه)/ افق(سالیانه)/ اتکام(افزایش سرمایه)/
>  19 شهریور: زشریف(سالیانه)/ تپکو(سالیانه)/
>  20 شهریور: قنقش(سالیانه+هیات مدیره)حدنصاب نرسید/ وسدید(سالیانه)/ بورس (سالیانه+افزایش سرمایه)/
>  22 شهریور: صبا (افزایش سرمایه)/
>  23 شهریور: کسرام(افزایش سرمایه)/ غبهنوش(سالیانه)/ شلعاب (افزایش سرمایه)/
>  24 شهریور: البرز(سالیانه)/ وسدید(سالیانه)/ 
>  25 شهریور: حپترو(سالیانه)/ وسنا(سالیانه+هیات مدیره)/
>  26 شهریور: غپاک(سالیانه)/ خاهن(سالیانه)/ گدنا(سالیانه)/ داراب(سالیانه)/ تاپکیش(افزایش سرمایه)/ غالبر(سالیانه)/ سباقر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ فلامی(افزایش سرمایه)/ خودکفا(افزایش سرمایه)/ خصدرا(سالیانه)/ حکشتی(سالیانه)/ حفارس(سالیانه)/ ثتران(افزایش سرمایه)/ شساخت(سالیانه)/
>  27 شهریور: رمپنا(سالیانه)/ 
>  29 شهریور: پدرخش(سالیانه)/ غگرجی(سالیانه)/ کساوه(سالیانه)تنفس/ کچینی(سالیانه)/ حسیر(سالیانه)/ تمحرکه(سالیانه)/ شاروم(سالیانه)/ رتاپ(افزایش سرمایه)/ فوکا(سالیانه)لغوشد/
>  30 شهریور: تبرک(سالیانه)/ آپ(سالیانه)/ قجام(افزایش سرمایه)/فوکا(سالیانه)/ گشان(افزایش سرمایه)/
>  31 شهریور: شگامرون(سالیانه)/ غنیلی(سالیانه)/ میهن(سالیانه)حدنصاب نرسید/ نبروج(سالیانه)/ خفناور(سالیانه)حدنصاب نرسید/ بالاس(سالیانه)/ فاذر(سالیانه)حدنصاب نرسید/ شصفها(سالیانه)حدنصاب نرسید/ پاکشو(سالیانه)/ قصفها(سالیانه)/ سمایه(سالیانه)حدنصاب نرسید/ کیسون(سالیانه)/ غشان(افزایش سرمایه)/ غناب(سالیانه)/ وگردش(سالیانه)/ میهن(سالیانه)حدنصاب نرسید/ نبروج(سالیانه)/ شصفها(سالیانه)حدنصاب نرسید/

+بیشتربخوانید: بررسی لحظه ای بازاربورس دربخش تابلو اعلانات وب سایت بورس نگار؛ اینجا "کلیک" کنید

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 99 وب سایت بورس نگار:
>  03 مهر: قنقش(سالیانه)/ ساربیل(افزایش سرمایه)/
05 مهر:  فایرا(سالیانه)/ 
06 مهر:  ومعلم(افزایش سرمایه)/ وبانک(افزایش سرمایه)/ 
>  07 مهر: کپشیر(افزایش سرمایه)/ غگز(سالیانه)/
>  09 مهر: تلیسه(افزایش سرمایه)/ ساربیل(افزایش سرمایه)/ بکهنوج(افزایش سرمایه)/ شتران(افزایش سرمایه)/
>  10 مهر: رمپنا(افزایش سرمایه))/
>  12 مهر: غدیس(افزایش سرمایه)/ کساوه(سالیانه)نوبت دوم/ سامان(افزایش سرمایه)/
>  15 مهر: شپنا(افزایش سرمایه)/
>  16 مهر: اتکای(افزایش سرمایه)/ خفناور(سالیانه)/
>  19 مهر: پدرخش(افزایش سرمایه)/ سدشت(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  20 مهر: فاسمین(افزایش سرمایه)/
>  22 مهر: کاذر(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  23 مهر: شستا(سالیانه)/
>  24 مهر: دی(سالیانه)/
>  27 مهر: سپ(افزایش سرمایه)/ گشان(افزایش سرمایه)/ کمهدا(سالیانه)/ تملت(افزایش سرمایه)/
>  29 مهر: رمپنا(سالیانه)/ وخارزم(سالیانه)/ تپمپی(سالیانه)/
>  30 مهر: فارس(سالیانه+افزایش سرمایه)/ فروس(افزایش سرمایه)/ شتهران(سالیانه)/ واحیا(سالیانه)/ ثشاهد(سالیانه)/ غچین(سالیانه)/ واحیا(سالیانه)/ کفرآور(سالیانه)/ میهن(سالیانه)/ وآیند(سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آبان 99 وب سایت بورس نگار:

>  05 آبان: شکلر(سالیانه)/ فاذر(سالیانه)/ غدشت(سالیانه)/ شکلر(تغییر سال مالی شرکت)/ وسبحان(سالیانه)/
>  05 آبان: جم(مجمع استفسار نظر سهامداران درخصوص ارجاع اختلافات فيمابين با شرکت گسترش تجارت پارس سبا به داوري)/
>  07 آبان: ونیکی(افزایش سرمایه)/ 
>  10 آبان: تنوین(افزایش سرمایه)/ شسینا(افزایش سرمایه)/ قچار(افزایش سرمایه)لغوشد/
>  11 آبان: قبیستو(سالیانه)/ سخواف(سالیانه)لغوشد/ قحام(افزایش سرمایه)/
>  17 آبان: شستان(سالیانه)/ 
>  18 آبان: نبروج(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  21 آبان: زقیام(انتخاب حسابرس و بازرس قانونی)/
>  22 آبان: تلیسه(انتخاب حسابرس و بازرس قانونی)/ کرمان(سالیانه)/
>  24 آبان: قچار(افزایش سرمایه)/
>  25 آبان: غمینو(افزایش سرمایه)/ دبالک(تغییر سال مالی شرکت)/ وثنو(سالیانه)/
>  27 آبان: واعتبار(سالیانه)/
>  28 آبان: قمرو(سالیانه)/
>  29 آبان: ساذری(سالیانه)/ جوین(سالیانه)/ قلرست(سالیانه)نوبت دوم/ قتربت(سالیانه)/

+بیشتربخوانید: رصد لحظه ای نتایج انتخابات آمریکا دربخش تابلو اعلانات وب سایت بورس نگار؛ اینجا "کلیک" کنید

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آذر 99 وب سایت بورس نگار:

>  01 آذر: سشرق(سالیانه)/ 
>  02 آذر: سپاها(سالیانه)/ وآیند(فوق العاده)حدنصاب نرسید/ کتوکا(افزایش سرمایه)/ وپست(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  05 آذر: مفاخر(انتخاب هیات مدیره)/ وکوثر(سایرموارد)/
>  06 آذر: کاما(افزایش سرمایه)/ شلیا(افزایش سرمایه)/ 
>  08 آذر: بترانس(افزایش سرمایه)/ 
>  09 آذر: نوری(افزایش سرمایه)/ سدشت(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  10 آذر: فملی(افزایش سرمایه)/ 
>  12 آذر: نطرین(افزایش سرمایه)/ 
>  15 آذر: بگیلان(سالیانه)/ وملل(سالیانه)/ دتوزیع(افزایش سرمایه)/ تکمبا(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  16 آذر: خکار(افزایش سرمایه)/ 
>  17 آذر: پرداخت(افزایش سرمایه)/ وآیند(انتخاب حسابرس وبازرس)/ وگردش(انتخاب هیات مدیره)/ 
>  18 آذر: وصنعت(سالیانه)/ 
>  19 آذر: وسالت(افزایش سرمایه)/ شپلی(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  20 آذر: گکوثر (افزایش سرمایه)/ غاذر(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/ولقمان(سالیانه)/ 
>  22 آذر: سدشت(سالیانه)/ چکاوه(افزایش سرمایه)/ هجرت(افزایش سرمایه)/ وآوا(افزایش سرمایه)/ غویتا(افزایش سرمایه)/ وبیمه(سالیانه)/
>  23 آذر: غگرجی (افزایش سرمایه)/ دارو(افزایش سرمایه)/ مبین(افزایش سرمایه)/ کسعدی(افزایش سرمایه)لغوشد/ حپارسا(سالیانه)/ فخوز(افزایش سرمایه)/ 
>  24 آذر: دقاضی(افزایش سرمایه)/ آسیا(افزایش سرمایه)/ فاما(افزایش سرمایه)/ 
>  25 آذر: وصنا(افزایش سرمایه)/ بنیرو(افزایش سرمایه)/ فولاژ(افزایش سرمایه)/ شپدیس(سالیانه)/
>  26 آذر: دجابر(افزایش سرمایه)/ ثباغ(سالیانه)/ 
>  27 آذر: زفکا(افزایش سرمایه)/ جوین(تغییر موضوع فعالیت)/ وتوس(سالیانه)/ شلیا(سالیانه)/ سبزوا(سالیانه)حدنصاب نرسید/ کسرام(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  30 آذر: قثابت(سالیانه)/ زشگزا(افزایش سرمایه)/ دلر(افزایش سرمایه)/ فزرین(افزایش سرمایه)/ کسعدی(افزایش سرمایه)/ بپاس(انتخاب هیات مدیره)/

+ عرضه اولیه «اپال»غول معدنی بانک پارسیان در بورس؛ آیا خرید «اپال کانی پارس» سودآور است؟

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در دی 99 وب سایت بورس نگار:

>  02 دی: قشکر(افزایش سرمایه)/ 
>  03 دی: غاذر(افزایش سرمایه)/ شپلی(سالیانه)/ ثغرب(سالیانه)/ 
>  07 دی: خاور(تصمیم گیری در خصوص شمولیت ماده 141 قانون تجارت)حدنصاب نرسید
>  08 دی: کیا(افزایش سرمایه)/ 
>  10 دی: آبین(افزایش سرمایه)/ مرقام(سالیانه)حدنصاب نرسید/ سیدکو(افزایش سرمایه)/ دزهراوی(افزایش سرمایه)/
>  13 دی: مادیرا(افزایش سرمایه)/ 
>  14 دی: لخانه(افزایش سرمایه)/ آ اس پ(سالیانه)/
>  15 دی: آریا(افزایش سرمایه)/ وسینا(افزایش سرمایه)/ های_وب(افزایش سرمایه)لغوشد/ ددانا(افزایش سرمایه)/ 
>  16 دی: ثتران(سالیانه)/
>  18 دی: وتوصا(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  20 دی: غزر(افزایش سرمایه)/ ولقمان(سالیانه)/ پارتا(افزایش سرمایه)حدنصاب نرسید/
>  21 دی: فلامی(سالیانه)/ پتایر(افزایش سرمایه)/ بموتو(سالیانه)/ قنقش(سالیانه)/ شپارس(سالیانه)/
>  22 دی: قهگمت(سالیانه)/ مرقام(سالیانه)/ سجام(افزایش سرمایه)/ غویتا(افزایش سرمایه)/
>  23 دی: وسپه(افزایش سرمایه)/
>  24 دی: ورنا(سالیانه)/ ثشرق(سالیانه)/ سمتاز(افزایش سرمایه)/
>  27 دی: ثپردیس / ثنوسا(سالیانه)/ وسمازن(سالیانه)/ دروز(تغییر موضوع فعالیت)/ فاراک(سالیانه)لغوشد/ وسمازن(سالیانه)/ 
>  29 دی: چافست(سالیانه)/ ثالوند(سالیانه)/ لازما(سالیانه)لغوشد
>  30 دی: ثفارس(سالیانه)/ پارسان(سالیانه)/ قنیشا(سالیانه)/ غگل(سالیانه)/ ثرود(سالیانه)/ قشهد(سالیانه)/ بکاب(سالیانه)/ سبزوا(سالیانه)/ اتکام(سالیانه)/ شیران(افزایش سرمایه)/ ثاخت(سالیانه)/ امین(سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در بهمن 99 وب سایت بورس نگار:

>  05 بهمن: : غچین(افزایش سرمایه)/ زشریف(افزایش سرمایه)/
>  07 بهمن: : حرهشا(سالیانه)/
>  08 بهمن: : ثامان(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  11 بهمن: : فاراک(سالیانه)/ کیمیا(افزایش سرمایه)/
>  12 بهمن: : وهور(افزایش سرمایه)/
>  14 بهمن: : جم(افزایش سرمایه)/
>  15 بهمن: : زبینا(افزایش سرمایه)/ دکپسول(افزایش سرمایه)/ دشیمی(افزایش سرمایه)/
>  19 بهمن: : زماهان(افزایش سرمایه)/ سیستم(افزایش سرمایه)/
>  20 بهمن: : گوهران(سالیانه)/ غدام(سالیانه)/
>  25 بهمن: : ثامان(سالیانه/نوبت دوم)/ زفکا(تصمیم درخصوص مشارکت در تاسیس گاوداری جدید درکرمانشاه)/
>  26 بهمن: : سهرمز(سالیانه)/
>  27 بهمن: : غشاذر(افزایش سرمایه)/ وپاسار(هیات مدیره)/ کویر(هیات مدیره)/
>  28 بهمن: : شگل(سالیانه + افزایش سرمایه)/ ساربیل(سالیانه)/ ولصنم(سالیانه)/
>  29 بهمن: : وسکاب(سالیانه)/ قشرین(سالیانه)/ وآذر(سالیانه)/
>  30 بهمن: : های_وب(افزایش سرمایه)/ رفاه(سالیانه)/

 

>>  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اسفند 99 وب سایت بورس نگار:

>  03 اسفند: دریشمک(سالیانه)/ وسپه(سالیانه)/ حریل(افزایش سرمایه)/ پدرخش حدنصاب نرسید/
>  05 اسفند: وسدید(افزایش سرمایه)/ سنوین(سالیانه)/
>  09 اسفند: ساینا(سالیانه)/
>  10 اسفند: قشهد(افزایش سرمایه)/ خفنر(افزایش سرمایه)/ وآذری(افزایش سرمایه)/
>  11 اسفند: سشمال(سالیانه)لغوشد/ غگل(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  12 اسفند: وثنو(افزایش سرمایه)/ ولشرق(سالیانه) /
>  13 اسفند: شفارس(افزایش سرمایه)/ پکویر(سالیانه) / دالبر(افزایش سرمایه)/ دبالک(سالیانه)حدنصاب نرسید/ فولای(سالیانه)حدنصاب نرسید/
>  14 اسفند: وتوسم(سالیانه)/
>  16 اسفند: حفاری(افزایش سرمایه)/
>  17 اسفند: سمازن(سالیانه)/ شبصیر(افزایش سرمایه)/ دعبید(سالیانه)/
>  18 اسفند: پردیس(سالیانه)/
>  19 اسفند: شپاکسا(سالیانه)/
>  20 اسفند: اتکای(سالیانه)/ سایرا(سالیانه)/ وامید(افزایش سرمایه)/ وهور(سالیانه)/ ثمسکن(سالیانه)/ لوتوس(سالیانه)/ سجام(سالیانه)/ شتوکا حدنصاب نرسید/
>  23 اسفند: پاکشو(افزایش سرمایه)/ وصنا(سالیانه)/ فایرا(افزایش سرمایه)/ ولشرق(سالیانه)/
>  25 اسفند: وغدیر(سالیانه)/ وصنا(سالیانه)/ سمازن(سالیانه)/ خبهن(افزایش سرمایه)/ شبهرن(افزایش سرمایه)/ امین(افزایش سرمایه)/ وخارزم(تغییر سال مالی)/ امین(افزایش سرمایه)/ کرمان(افزایش سرمایه)/ فولاد(انتخاب روزنامه رسمی+افزایش سرمایه)/ تاپکیش(سالیانه)/
>  26 اسفند: سشمال(سالیانه)/ شستا(افزایش سرمایه)/ کگل(افزایش سرمایه)/ پدرخش(افزایش سرمایه)/وگستر(فوق العاده)لغوشد/
>  27 اسفند: امید(سالیانه)/ شستا(افزایش سرمایه)/ دیران(سالیانه)/ دبالک(سالیانه)نوبت دوم/ فاراک(افزایش سرمایه)/ چکاپا(سالیانه)/ دی(افزایش سرمایه)/
>  28 اسفند: خاهن(افزایش سرمایه)/ سیلام(سالیانه)لغوشد/ شجم(سالیانه)/ زگلدشت(افزایش سرمایه)/

برچسب ها: ,,,,,,,,,

جدیدترین خبرهای اقتصادی


جدیدترین مطالب بورس نگار


پربیننده ترین مطالب بورس نگار


برای عضویت کلیک کنید
کارگزاری بانک سامان